FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2012 rd

FiUB 20/2012 rd - RP 94/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar (RP 94/2012 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialsakkunnig Ann-Mari Kemell, finansministeriet

överinspektör Terhi Hellsten, Skatteförvaltningen

chef för samhällsfrågor Mats Nyman, Akava ry

ledande skatteexpert Tero Honkavaara, Finlands Näringsliv rf

direktör Terhi Järvikare, Centralhandelskammaren

jurist Timo von Boehm, Kyrkostyrelsen

direktör Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

skatteexpert Simo Valtti, Familjeföretagens förbund rf

ekonomisk expert Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

skatteexpert Jukka Hakola, Finlands Kommunförbund

direktör Anna Lundén, Företagarna i Finland rf

chef för samhällsrelationer  Jukka Ihanus, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

direktör Juha Koponen, Skattebetalarnas Centralförbund

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finansbranschens Centralförbund rf.

Finlands ortodoxa kyrkostyrelse och arbets- och näringsministeriet har meddelat att de inte har något att invända mot ärendet.

PROPOSITIONEN

I denna proposition föreslår regeringen att det stiftas en lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015. Enligt lagen får vid beskattningen avskrivningar som höjts till det dubbla jämfört med de ordinarie avskrivningarna göras under högst två skatteår på anskaffningsutgifterna för nya fabriker och verkstäder och nya maskiner och anläggningar som används i fabriker och verkstäder. Höjningen av maximibeloppet ska gälla nya nyttigheter som har anskaffats och tagits i bruk åren 2013—2015.

Lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar för skatteåren 2009 och 2010 föreslås samtidigt bli upphävd.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2013. Den nya föreslagna lagen ska tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2013—2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet propositionen nödvändig och lämplig. Utskottet tillstyrker den därför utan ändringar.

Propositionen är en av de tillväxtstödjande skatteåtgärder som regeringen kom överens om vid ramöverläggningarna. Den ger företagen möjlighet att göra dubbla avskrivningar för byggnader, maskiner och anläggningar som de börjar använda i produktiv verksamhet åren 2013—2015. Den del som överstiger sedvanlig avskrivning får dras av det skatteår då en byggnad, maskin eller anläggningar har tagits i användning och året därpå. Ingen avskrivningsrätt finns om avskrivningar redan har gjorts på anskaffningsutgiften på grundval av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet.

Avskrivningsrätten ska grunda sig på den nya lagen som innehållsligt motsvarar den lag som tillämpades 2009 och 2010 och som nu föreslås bli upphävd. Det gör det lättare att införa lagen och underlättar rådgivningen eftersom tidigare beskattnings- och rättspraxis kan tillämpas också nu. Det talar för restriktionerna i lagen, även om de sakkunniga delvis ansåg dem vara obefogat stränga. För samma innehåll i lagen talar också det faktum att kommissionen ansett åtgärderna i den tidigare lagen vara av generell karaktär. Därmed behöver Finland inte anmäla statligt stöd till kommissionen och lagen kan träda i kraft den 1 januari nästa år.

Utskottet tillstryker lagförslaget med skälen ovan. Statens ekonomiska forskningsinstitut VATT har visserligen ansett att värdet av de höjda avskrivningarna för företag också i bästa fall är obetydliga. Trots det kan de i vissa fall vara ett tillräckligt stort investeringsincitament. Regeringen räknar med att den höjda avskrivningsrätten minskar skatteintäkterna 2013 med cirka 20 miljoner euro och både 2014 och 2015 med ungefär 40 miljoner euro. Kalkylerna bygger på information om utfallet av den tidigare lagen. För företagen betyder lagen räntebesparingar när beskattningen skjuts fram till följd av höjda avskrivningar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml (delvis)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent (delvis)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​