FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2006 rd

FiUB 21/2006 rd - RP 159/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 4 oktober 2006 en proposition om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 159/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

finanssekreterare Anders Colliander, finansministeriet

överinspektör Sari Wulff, Skattestyrelsen

direktör Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

skatteexpert Leena Romppainen, Företagarna i Finland rf

ekonomisk expert Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

chef för juridiska ärenden Vesa Korpela, Skattebetalarnas Centralförbund r.f

Finlands Näringsliv och Centralhandelskammaren har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Kanada i juli 2006 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundade beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas. Vidare finns i avtalet bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande staternas regeringar har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid en av republikens presidents förordning fastställd tidpunkt samtidigt med avtalet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner det i Helsingfors den 20 juli 2006 mellan Finland och Kanada ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​