FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2007 rd

FiUB 21/2007 rd - RP 144/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2007 en proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG) (RP 144/2007 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation.

Sakkunniga

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen har hört

budgetråd Paavo Kytömäki, finansministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner rådets beslut från i år om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel. Rådets beslut ska ratificeras av alla medlemsländer och har därför sänts till medlemsländerna för åtgärder.

Beslutet träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar om ratificering som gäller den nationella behandlingen. Beslutet tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning tillstyrker utskottet rådets beslut med följande anmärkningar.

Utskottet behandlade ärendet redan i sitt utlåtande FiUU 11/2006 rd och framförde då att de nya betalningslättnaderna gör systemet för egna medel mera komplicerat. Regeringen påtalade också flera brister som utskottet instämde i. Tyvärr låg det beslut som rådet fattade inte i linje med regeringens ståndpunkt.

Europeiska gemenskapens egna medel delas upp i s.k. traditionella egna medel, dvs. jordbruksavgifter, sockeravgifter och tullar, och övriga egna medel, dvs. medlemsstaternas betalningar till de momsbaserade egna medlen (momsmedel) och det kompletterande BNI-baserade bidraget. Systemet för egna medel innehåller också en korrigering för Förenade kungariket.

Det är positivt, menar utskottet, att man förenklar beräkningen av momsmedlen genom att övergå till en enhetlig procentsats på 0,3 procent. Systemet kompliceras dock av att Tyskland, Nederländerna och Sverige beviljas nedsatta momsavgifter. Dessutom beviljas Förenade kungariket, Nederländerna och Sverige en årlig minskning av det BNI-baserade bidraget. Förenade kungarikets korrigering beräknas efter nedsättningarna av momsmedlen, vilket innebär att landet inte deltar i finansieringen av nedsättningarna.

Utskottet anser att det uttalande som Finland och vissa andra medlemsländer gjorde om rådets beslut är motiverat. Dessa länder beklagar i uttalandet att de nya anpassningarna för specifika medlemsstater för finansieringsperioden 2007–2013 genomförs på ett sådant sätt att deras finansiering inte delas av samtliga medlemsstater. Detta slags genomförande bör inte påverka tillämpningen av framtida arrangemang, utan de bör gå i riktning mot ett system för finansiering som är enkelt, öppet och utan anpassningar för specifika medlemsstater.

Rådets beslut kommer att ha betydande ekonomiska konsekvenser som Tyskland, Nederländerna och Sverige kommer att ha störst nytta av.

För Finlands del kommer beslutet att höja avgifterna med 50 miljoner euro 2008. Att Förenade kungarikets korrigering gradvis sänks medverkar till att Finlands avgifter ökar mindre i slutet av finansieringsperioden, dvs. med 7 miljoner euro om året.

Beslutet träder i kraft retroaktivt den 1 januari 2007, och därför måste Finland betala sammanlagt 100 miljoner euro för 2007 och 2008 på en och samma gång.

Utskottet anser att propositionen inte är optimal för Finlands del, men det bygger helt och hållet på rådets beslut. Utskottet tillstyrker därför propositionen.

Förslag till beslut

Finansutskottet föreslår således

att riksdagen godkänner det beslut av rådet som avses i propositionen.

Helsingfors den 29 november 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Esko Ahonen /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Eero Reijonen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Mari Nuutila

​​​​