FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2012 rd

FiUB 22/2012 rd - RP 126/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 oktober 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret (RP 126/2012 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

arbetsmarknadsjurist Katja Viertävä, finansministeriet

linjechef Hans Ranta-aho, Statskontoret

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om statskontoret ändras genom att det i lagen tas in en bestämmelse om att Statskontoret ska ta ut en arbetarskyddsavgift hos de statliga ämbetsverken.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 26 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Esko Kurvinen /saml
 • Mats Nylund /sv
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​