FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2006 rd

FiUB 23/2006 rd - RP 188/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransport affärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 17 oktober 2006 en proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransport affärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 188/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

finanssekreterare Anders Colliander, finansministeriet

överinspektör Veli-Matti Tala, Skattestyrelsen

planeringschef Sverker Skogberg, Finnair Oyj

Finlands Näringsliv och kommunikationsministeriet har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Kina i september 2006 ingångna avtalet om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet.

Enligt avtalet beviljar en avtalsslutande stat till lufttransportföretag från den andra avtalsslutande staten befrielse från sådana skatter som betalas på grund av omsättning som härrör från internationell flygtrafik.

Avtalet träder i kraft den dagen då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. Efter ikraftträdandet tillämpas avtalet på omsättningen som inflyter den första dagen av den månad som följer närmast ikraftträdandet av avtalet eller senare. Avtalet tillämpas även på skatter som eventuellt har debiterats före ikraftträdandet av avtalet men som inte ännu har indrivits.

I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid en av republikens presidents förordning fastställd tidpunkt samtidigt med avtalet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner det i Peking den 26 september 2006 mellan Finland och Kina ingångna avtalet om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 27 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Arto Bryggare /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen