FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2004 rd

FiUB 26/2004 rd - RP 147/2004 rd LM 124/2004 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 september 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen (RP 147/2004 rd) till finansutskottet för beredning.

Lagmotion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande lagmotion:

LM 124/2004 rd   Förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare. Motionen remitterades till utskottet den 26 oktober 2004.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

överinspektör Marja Hokkanen, finansministeriet

överinspektör Paula Javanainen-Lehto, Skattestyrelsen

skattepolitiskt ombud Mika Jokinen, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund representant för Finlands Näringsliv

vice verkställande direktör Pauli K Mattila, Centralhandelskammaren

direktör Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

ekonomisk expert Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisatio FFC rf

direktör Risto Suominen, Företagarna i Finland rf

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • Invalidförbundet rf och Synskadades Centralförbund rf
 • finansministeriet
 • Skattebetalarnas Centralförbund.

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN

Regeringens proposition

Regeringen föreslår att mervärdesskattelagen ändras så att den övre gränsen för skattelättnader som hänför sig till det fastställda nedre beloppet för skattskyldighet höjs från 20 000 euro till 22 500 euro.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2005.

Lagmotionen

I lagmotion LM 124/2004 rd föreslås att lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare ska tillämpas i ytterligare ett år.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet tillstyrker lagförslaget men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Utskottet har inget att anmärka på sakinnehållet i regeringens förslag när det gäller att höja den övre gräns för skattelättnad som är kopplad till den gräns där skattskyldighet inträder. Utskottet föreslår ändå en teknisk justering av ordalydelsen i momslagens 149 a § 1 mom. Detta motiveras närmare i detaljmotiven.

Utskottet har i samband med propositionen behandlat lagmotion LM 124/2004 rd. I den föreslås att den speciallag som genom mervärdesbeskattningen underlättar situationen för gravt handikappade företagare även ska tillämpas 2005.

Detaljmotivering

Utskottet föreslår följande ändringar i lagförslaget:

Mervärdeskattelagens 149 a §

Enligt förslaget ska 149 a § 1 mom. i momslagen ändras bara i fråga om den nedre beloppsgräns där skattskyldighet inträder, men den version av den gällande bestämmelsen som ingår i propositionen är felaktig. Felet kvarstår även i lagförslaget, även om det är meningen att sakinnehållet inte ska ändras i det avseendet.

Utskottet föreslår en teknisk justering av bestämmelsen så att innehållet återges korrekt och så att endast formeln för beräkning av den gradvis minskande skattelättnaden ändras i enlighet med vad regeringen föreslagit.

Förslag till beslut

Med stöd av det som anförs ovan föreslår finansutskottet

att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen, men 149 a § med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

att lagförslag 2 godkänns utifrån lagmotion LM 124/2004 rd (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

149 a §

En skattskyldig (utesl.) för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning) (utesl.) överstiger 8 500 euro (utesl.) får en lättnad i den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt) så att lättnadens storlek bestäms enligt följande:

skatt — (omsättning — 8 500) x skatt
14 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

2.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare () 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag, som följer:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995—2005.

_______________

Denna lag träder i kraft den (utesl.) 200 .

_______________

Helsingfors den 19 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Olavi Ala-Nissilä /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Jyri Häkämies /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Susanna Huovinen /sd
 • Esko Kiviranta /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​