FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd

FiUB 28/2006 rd - RP 209/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning (RP 209/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Merja Taipalus, finansministeriet

överinspektör Ilkka Karjalainen, Skattestyrelsen

utvecklingschef Mikael Enberg, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning ändras så att man som grund för beräkningen av skogsposten i fråga om enskilda kommuners och församlingars skogsskatteandel av samfundsskatten använder de bruttorotprisinkomster som har räknats ut per skogscentral. Rotprisinkomsterna fördelas på enskilda kommuner i förhållande till skogsmarksarealerna på dessa kommuners områden.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2007. Lagen tillämpas första gången vid beräkningen av utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 17 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Reijo Kallio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​