FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2006 rd

FiUB 29/2006 rd - RP 211/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen (RP 211/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

överinspektör Marja Niiranen, finansministeriet

överinspektör Leila Himanka, Skattestyrelsen

skatteexpert Leena Romppainen, Företagarna i Finland rf

chef för juridiska ärenden Vesa Korpela, Skattebetalarnas Centralförbund r.f

Dessutom har utskottet fått ett skriftligt utlåtande från Centralhandelskammaren.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att bestämmelsen om skatteombud i mervärdesskattelagen ändras så att den är förenlig med gemenskapsrätten.

När en utländsk näringsidkare ansöker om att bli skattskyldig i Finland ska ett skatteombud inte längre vara nödvändigt, om näringsidkaren är etablerad i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken Finland i det ömsesidiga biståndet mellan myndigheter tillämpar motsvarande förfaranden som mellan medlemsstaternas myndigheter. I fråga om andra utlänningar ska skatteombudet stå kvar som villkor för ansökan om att bli skattskyldig. Utöver skatteombudet ska skatteverket precis som nu kunna kräva att det ställs säkerhet för att skatten betalas.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 17 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Reijo Kallio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​