FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2006 rd

FiUB 30/2006 rd - RP 212/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien (RP 212/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

överinspektör Marja Hokkanen, finansministeriet

tullöverinspektör Saija Taipale, Tullstyrelsen

PROPOSITIONEN

Propositionen innehåller ett förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien.

Genom den föreslagna lagen genomförs de övergångsbestämmelser som gemenskapslagstiftningen kräver när en vara som förs in från republiken Bulgarien eller Rumänien hänförs till ett tullklarerings- eller tullförfarande innan länderna har anslutit sig till Europeiska unionen eller när en vara har sänts från ett av länderna före anslutningsdagen och förts in i Finland efter anslutningsdagen. Då förfarandet upphör eller vid import tillämpas bestämmelserna om mervärdesskatt på varorna, inte bestämmelserna om gemenskapshandel.

Lagen avses träda i kraft när republiken Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 17 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Reijo Kallio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​