FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 31/2010 rd

FiUB 31/2010 rd - RP 105/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 7 september 2010 en proposition om godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 105/2010 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

överinspektör Sari Wulff, Skatteförvaltningen

Finlands näringsliv, Centralhandelskammaren, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland och Skattebetalarnas Centralförbund har meddelat att de inte har någonting att anmärka i ärendet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden som ingåtts i juni 2010 med Monaco.

Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet hänför sig till OECD:s projekt mot skadlig skattekonkurrens.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för att avtalet ska träda i kraft har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president samtidigt som avtalet träder i kraft.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är nödvändig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Avtalet som avses i propositionen gäller utbyte av upplysningar i skatteärenden mellan myndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det bygger på OECD:s modellskatteavtal och har förhandlats fram i samråd mellan de nordiska länderna. Det är en fortsättning på Finlands avtal om informationsutbyte med flera andra länder som är klassificerade som skatteparadis. Syftet är att förbättra myndigheternas möjligheter att få skatteupplysningar om investeringar och inkomster som personer som är skattskyldiga i Finland har i de andra avtalsländerna. Utöver Finland och de andra nordiska länderna har också många andra OECD-länder ingått eller försöker ingå liknande avtal för att få kontroll över den skadliga skattekonkurrensen. Avtalet ger myndigheterna uttrycklig rätt att begära de uppgifter som behövs bl.a. för bestämning av skatter, indrivning av skattefordringar och utredningar eller åtal i skatteärenden. Dessutom blir det möjligt för myndigheterna att vara närvarande och göra utredningar i de andra avtalsslutande parterna. Avtalet är i och för sig ett stort framsteg, men myndigheterna måste alltid begära informationen för att få den. Utskottet vill sikta på att informationsutbytet blir automatiskt i framtiden. Dessutom påpekar utskottet att stater och regioner klassificerade som skatteparadis stryks från den svarta listan över skatteparadis när de har ingått avtal om informationsutbyte med minst 12 länder. Det här minimiantalet bör höjas för att vi bättre ska kunna försäkra oss om bättre insyn i lagstiftningen i skatteparadisen och ett öppnare informationsutbyte. Därför anser utskottet det viktigt att Finland aktivt arbetar för detta inom OECD och i andra internationella sammanhang.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 17 september 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Matti Ahde /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Mika Lintilä /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • ers. Timo Kalli /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Inkeri Kerola /cent
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​