FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd

FiUB 32/2010 rd - RP 106/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 7 september 2010 en proposition om godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 106/2010 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Skattedelegationen har dessutom besökt Kina för att ta reda på om avtalet är ändamålsenligt.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

överinspektör Sari Wulff, Skatteförvaltningen

Skriftligt utlåtande har lämnats av Centralhandelskammaren och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Finlands näringsliv, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Företagarna i Finland och Skattebetalarnas Centralförbund har meddelat att de inte har någonting att anmärka i ärendet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Kina i maj 2010 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin beskattningsrätt enligt egen skattelagstiftning eller på annat sätt måste medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas. I avtalet finns också bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för att avtalet ska träda i kraft har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president samtidigt som avtalet träder i kraft.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 17 september 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Matti Ahde /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Mika Lintilä /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • ers. Timo Kalli /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Inkeri Kerola /cent
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​