FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2006 rd

FiUB 34/2006 rd - RP 208/2006 rd RP 244/2006 rd RP 258/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag om en andra tilläggsbudget för 2006

Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition med förslag om en andra tilläggsbudget för 2006 (RP 208/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Dessutom har riksdagen den 7 november 2006 sänt en komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (RP 244/2006 rd) och den 14 november 2006 en proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 258/2006 rd) till finansutskottet.

Utskottet har behandlat propositionerna tillsammans och gett ett gemensamt betänkande om dem.

Tilläggsbudgetmotioner

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande tilläggsbudgetmotioner, som remitterades till finansutskottet den 8 november 2006:

TBM 107/2006 rd Timo Soini /saf  Minskat anslag för EU-ordförandeskapet 23.02.22

TBM 108/2006 rd Pertti Hemmilä /saml  Anslag för polisens omkostnader 26.75.21

TBM 109/2006 rd Toimi Kankaanniemi /kd m.fl. Anslag för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning 26.97.34

TBM 110/2006 rd Timo Soini /saf  Minskat anslag för EU-ordförandeskapet 28.80.26

TBM 111/2006 rd Toimi Kankaanniemi /kd m.fl. Anslag för skogscentralernas utgifter 30.60.42

TBM 112/2006 rd Pertti Hemmilä /saml  Anslag för underhåll av vägnätet 31.24.21

TBM 113/2006 rd Lauri Oinonen /cent  Anslag för planering, vägbyggnads- och förbättringsarbeten på Suomenselkävägen i Mellersta Finland 31.24.21

TBM 114/2006 rd Lauri Oinonen /cent  Anslag för förbättring av vägen mellan Keuruu och Etseri på sträckan Palvalampi—Liesjärvi—Myllymäki 31.24.21

TBM 115/2006 rd Lauri Oinonen /cent  Anslag för fortsatta byggarbeten på riksväg 18 mellan Jyväskylä och Vasa på sträckan Multia—Etseri 31.24.21

TBM 116/2006 rd Timo Soini /saf  Anslag för basväghållning 31.24.21

TBM 117/2006 rd Jouko Laxell /saml  Anslag för vägprojekt i Saloregionen 31.24.78

TBM 118/2006 rd Timo Soini /saf  Anslag för basbanhållning 31.40.21

TBM 119/2006 rd Lauri Oinonen /cent  Anslag för köp av kollektivtrafiktjänster på banorna via Haapamäki 31.60.63

TBM 120/2006 rd Jouko Laxell /saml  Anslag för att inleda produktion av biobränsle 32.60.44

TBM 121/2006 rd Päivi Räsänen /kd m.fl. Anslag för investeringsstöd till biodieselfabriker 32.60.44

TBM 122/2006 rd Päivi Räsänen /kd m.fl. Anslag för investeringsstöd till biogasanläggningar 32.60.44

TBM 123/2006 rd Päivi Räsänen /kd m.fl. Anslag för investeringsstöd till små värmeverk som använder flis 32.60.44

TBM 124/2006 rd Toimi Kankaanniemi /kd m.fl. Anslag för budgetbaserat extra stöd till krigsveteraner 33.19.60

TBM 125/2006 rd Pertti Hemmilä /saml  Minskat anslag för arbetsministeriets sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 34.06.51

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets alla delegationer.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Effekterna av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen för inkomsterna syns i statens andra tilläggsbudgetproposition och kompletteringspropositionerna. Jämfört med den ursprungliga budgetpropositionen har inkomstposterna ökat med inemot 2,7 miljarder euro på grund av det breddade skatteunderlaget och effektuerade aktieförsäljningar. Andelen skatter och inkomster av skattenatur är något över en miljard euro netto och andelen inkomster av aktieförsäljning samt ränteinkomster och intäktsföring av vinst omkring 1,5 miljarder euro. Tack vare den gynnsamma inkomstutvecklingen har överföringen från statens pensionsfond kunnat minskas från det ursprungligen uppskattade beloppet på drygt 1,2 miljarder euro. Därmed har medlen i pensionsfonden förkovrats betydligt mer än planerat. På grund av detta har budgeten för 2006 ökat med inemot 1,5 miljarder euro netto jämfört med den ordinarie budgetpropositionen.

Den positiva inkomstutvecklingen har i sin tur gjort det möjligt att helt avstå från den extra upplåning på 446 miljoner euro som man räknat med i den ordinarie budgetpropositionen och att öka nettoamorteringarna på statsskulden med totalt ca 756 miljoner euro utöver vad som planerats in. Vid årsskiftet kommer statsskulden därmed att vara omkring 59,4 miljarder euro, eller kring 35,6 procent av bnp.

Utskottet är till freds med att den ekonomiska tillväxten har haft en bredd och styrka som överträffat förväntningarna. Tack vare den har det varit möjligt att förstärka den statsekonomiska basen också strukturellt och samtidigt tillgodose nödvändiga utgiftsbehov med inemot 250 miljoner euro utöver det som anges i den ursprungliga budgetpropositionen.

Detaljmotivering

ANSLAG

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

97 Understöd åt kommuner

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)

Kommunerna kan bevilja finansieringsunderstöd enligt prövning om de undantagsvis eller tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter och därför behöver ökat ekonomiskt stöd. I år har ansökningarna om finansieringsunderstöd enligt prövning varit färre än 2005. Men de kommuner som ansökt om understöd har för det mesta varit medelstora och större och därmed har ansökningarna gällt större belopp än året innan.

Skillnaderna i ekonomisk utveckling är betydande mellan kommunerna och ser ut att öka ytterligare. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade årliga bidrag beräknas 2006 vara större än avskrivningarna i hela landet, men om man ser till kommunstorleken stämmer det inte för kommuner med färre än 10 000 invånare. Problemen med den ekonomiska balansen har ökat också på en del industriorter där t.ex. den svaga samfundsskatteutvecklingen och störningar på arbetsmarknaden har minskat kommunernas skatteinkomster. I kombination med den fördröjda utjämningen av statsandelarna har detta förvärrat de ekonomiska problemen i vissa kommuner med fler än 10 000 invånare. Därför försöker regeringen väga upp de negativa konsekvenserna av statsandelsreformen och kommunernas ändrade skatteinkomstgrunder med finansieringsunderstöd enligt prövning.

Momentet föreslås bli ökat med 2 000 000 euro. Därmed skulle anslaget 2006 vara 28 500 000 euro. Anslaget räcker till för att understödja i runt tal 50—60 kommuner, dvs. färre än hälften av de kommuner som har ett negativt årsbidrag. Det totala behovet av finansieringsunderstöd är således större än den föreslagna ökningen.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

90 Konst och kultur

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Enligt utredning till utskottet kommer tilläggsanslaget på momentet att användas för upphandling av nya vitriner i stället för dem som förstördes vid explosionen i Finlands nationalmuseum, som konstateras i förklaringen. Momentets beslutsdel ändras i överensstämmelse med detta.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg av 180 000 euro som har antecknats under punkt 2, Museiverket, i dispositionsplanen.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60 Energipolitik

44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för biobränslen (reservationsanslag 3 år)

Regeringen föreslår 9 miljoner euro för utveckling av ny produktionsteknik för biobränsle. Det ska användas för att ta fram produkter, produktionsmetoder och tjänster i anknytning till teknisk, företagsekonomisk och annan innovativ forskning och utveckling i syfte att förbättra produktionstekniken och produktionskedjorna för anda generationens biodrivmedel. Ambitionen är att få fram teknik och lösningar med konkurrenskraft och efterfrågan också på den internationella marknaden.

Biodrivmedelsfrågan har aktualiserats genom regeringens proposition om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken (RP 231/2006 rd). I tilläggsbudgetpropositionen förslås också att fullmakten för investeringsstöd ska höjas med 4 miljoner euro, som får användas bl.a. för investeringar i industriell framställning av biodrivmedel.

Det är viktigt att gå vidare med framställningen och användningen av biodrivmedel, för redan inemot en fjärdedel av växthusgasutsläppen i EU härstammar från transportsektorn. Genom framställning av biodrivmedel kan vi också minska beroendet av olja och öka självförsörjningen på energi.

På sikt är det viktigt att vi koncentrerat främjar speciellt andra generationens biodrivmedel. Än så länge har detaljerna kring drivmedlens råvarubasis och andra egenskaper egentligen inte slagits fast, men målet är klart miljövänligare och kostnadseffektivare och kvalitativt bättre drivmedel än tidigare.

Den nya tekniken förväntas öppna upp viktiga exportmarknader. Finland har legat i utvecklingens framkant i Europa inte minst när det gäller miljöteknik och har fortsatt goda möjligheter att ligga i utvecklingens framkant när det gäller att ta fram bioenergi och miljövänlig teknik samt andra generationens biodrivmedel. Men det krävs mycket starka satsningar på forskning och utveckling för att skapa kommersiella produkter och nå en konkurrenskraftig prisnivå. Därför är det ytterst viktigt att utvecklingsarbetet på området främjas systematiskt och långsiktigt och att vi värnar om vår miljötekniska konkurrenskraft.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Miljöministeriets tilläggsbudgetproposition är synnerligen betydelsefull för både naturskyddet och miljövården, för där ingår anslag för att inrätta såväl ett naturcenter i Nous som ett center för oljebekämpning. Dessutom ska kapaciteten för bekämpning av miljöskador förbättras genom upphandling av ny övervakningsutrustning för två av gränsbevakningsväsendets flygplan för luftövervakning.

Naturcentret i Noux. Forststyrelsen och övriga aktörer i området har efter utdragen beredning kommit överens om hur investerings- och driftskostnader för naturcentret i Noux ska betalas. Meningen är att inrätta ett fastighetsaktiebolag med Forststyrelsen och därtill åtminstone Esbo stad och Solvalla idrottsinstitut som delägare. Projektets byggkostnader beräknas uppgå till 10,5 miljoner euro, varav statens andel är högst 6,5 miljoner euro. Staten ska delta med omkring 20 procent i de årliga driftskostnaderna på 1,15 miljoner euro medan kommunerna i huvudstadsregionen och Solvalla idrottsinstitut står för resten. Projekteringen tar omkring två år och naturcentret i Noux beräknas stå färdigt 2010.

Utskottet har i flera sammanhang påskyndat ett naturcenter i Noux och är synnerligen till freds med att projektet äntligen ser ut att komma i gång. Noux ligger i Finlands folkrikaste område och är därmed ett mycket viktigt naturobjekt för huvudstadsregionens ca 1,3 miljoner invånare. Man räknar med 200 000 besök per år på centret i Noux. Ambitionen är att Noux ska väcka intresse internationellt för Finlands natur och naturturism och samtidigt tjäna natur- och miljöfostran av barn och unga. Utskottet välkomnar den verksamhetsmodell som parterna stannat för, dvs. att staten och kommunerna och övriga aktörer i området tillsammans svarar för projektets genomförande- och underhållskostnader.

Utskottet uppmärksammar att det t.ex. för att främja naturturism är viktigt att förbättra servicen och vårda och underhålla också alla andra nationalparker. Nouxmodellen kan tjäna som exempel och incitament för att utveckla de övriga nationalparkerna.

Center för oljebekämpning.

Utskottet är likaså i högsta grad till freds med att det länge planerade projektet med ett center för oljebekämpning kommer i gång. Det ska grundas ett aktiebolag för oljebekämpningscentret med ett aktiekapital på 2 miljoner euro. Statens andel av aktiekapitalet kommer att vara högst 1 miljon euro.

Centret för oljebekämpning förbättrar oljebekämpningskapaciteten och främjar samarbetet mellan olika aktörer, utbildningen på området och övningsfunktionerna. Utskottet ser gärna att centret för oljebekämpning kan tillhandahålla kompetens och utbildning på området också i ett internationellt sammanhang och att det bidrar till att föra ut finländsk miljökompetens och miljöteknik på en internationell marknad.

Finland har under de senaste åren målmedvetet förbättrat sina oljebekämpningsfärdigheter och till denna del har programmet för skydd av Östersjön gjort framsteg. Utskottet påpekar att de eutrofierande utsläppen däremot inte minskat i den takt skyddsprogrammet förutsätter. För att målen ska nås krävs det därför ännu mer målmedvetna insatser för att minska utsläppen av närsalter i Östersjön.

SAMMANFATTNING

I sina propositioner föreslår regeringen att inkomstposterna (exklusive nettoupplåning och skuldhantering) ökas med sammanlagt 457 847 000 euro, anslagen med 47 567 000 euro och nettoupplåningen och skuldhanteringen med 410 280 000 euro.

Efter de föreslagna ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen i år med beaktande av den ordinarie budgeten 40 585 330 000 euro.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med hänvisning till det ovan relaterade och i övrigt omfattande propositionens motiv föreslår finansutskottet

att förslaget till en andra tilläggsbudget för 2006 godkänns i enlighet med propositionen och kompletteringspropositionerna,

att tilläggsbudgetmotionerna TBM 107—125/2006 rd avböjs och

att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 1 december 2006.

Helsingfors den 21 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Eva Biaudet /sv
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Maija Perho /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Hellevi Ikävalko

utskottsråd Maarit Pekkanen

utskottsråd Mari Nuutila

utskottsråd Marjo Hakkila

RESERVATION

Detaljmotivering

Anslag

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

97. Understöd åt kommuner

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)

Ministeriet föreslår att momentet ökas med 10 miljoner euro, men regeringen nöjde sig med att föreslå bara 2 miljoner euro, och det accepterades av en majoritet i utskottet. Vi anser att ett tillägg om 10 miljoner euro skulle ha varit i högsta grad motiverat för de kommuner som har det sämst ställt. Till och med majoriteten i utskotten måste medge att dess förslag på 2 miljoner euro inte räcker till.

Än en gång måste en lång rad kommuner höja sin skattesats. Redan därför borde statsandelarna höjas. Men eftersom de behöriga momenten lyser med sin frånvaro i propositionen, kan vi bara föreslå ökat finansieringsunderstöd enligt prövning.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 26.97.34 ökas med 8 000 000 euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafiken

64. Köp och utveckling av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)

Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten se till att den fast bosatta skärgårdsbefolkningen har tillgång till transporttjänster. Utan extra finansiering är de här tjänsterna nu i farozonen bl.a. på grund av ökade bränslekostnader och höjning av fraktkostnader. Också de föråldrade fartygen och undermåliga bryggorna behöver finansiering.

Också om transporterna för resten av året kunde tryggas med hjälp av särskilda åtgärder betyder det bara att problemen hopar sig nästa år. Enligt utredning till utskottet är det finansiella underskottet i år 100 000 euro.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.60.64 ökas med 100 000 euro.

Helsingfors den 21 november 2006

 • Kari Uotila /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst

​​​​