FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2014 rd

FiUB 34/2014 rd - RP 269/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 (RP 269/2014 rd) till finansutskottet för beredning.

Lagmotion

I samband med propositionen har finansutskottet behandlat följande lagmotion:

LM 67/2014 rd  Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2015—2019 och lag om upphävande av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014  remiss 12.11.2014

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialsakkunnig Antti Sinkman, finansministeriet

överinspektör Terhi Hellsten, Skatteförvaltningen

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Centralhandelskammaren
 • Finansbranschens Centralförbund rf.

REGERINGENS PROPOSITION OCH LAGMOTIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 ändras. Det föreslås att lagens tillämpningstid förlängs så, att förutom skatteåren 2013 och 2014 lagen tillämpas även vid beskattningen för skatteåren 2015 och 2016. Vid beskattningen får avskrivningar som höjts till det dubbla jämfört med de ordinarie avskrivningarna göras under högst två skatteår på anskaffningsutgifterna för nya fabriker och verkstäder och nya maskiner och anläggningar som används i fabriker och verkstäder. Höjning av maximibeloppet ska gälla också nya nyttigheter som har anskaffats och tagits i bruk åren 2015 och 2016.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2015. Lagen ska tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2015 och 2016.

Lagmotionen

I lagmotion LM 67/2014 rd föreslås en lag om fri avskrivningsrätt på produktiva investeringar. Då kan företaget periodisera sina produktiva investeringar på det sätt som är bäst med avseende på avdragsrätten. Samtidigt föreslås den temporära lagen () för 2013 och 2014 bli upphävd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Propositionen hänger samman med regeringens senaste förslag i syfte att stödja tillväxt och sysselsättning. Förslaget går ut på att giltighetstiden för lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 förlängs med två år. I övrigt är tillämpningsområdet oförändrat. Det är alltså en teknisk åtgärd för att förlänga tillämpningstiden.

Utskottet har i och för sig förståelse för att tillämpningsområdet inte ändras. Det undanröjer problemen med bland annat statsstöd, och tolkningen blir mer konsekvent när man kan ta fasta på rättspraxis. Näringsstatistik för 2013 visar att merparten, hela 98 procent, av de höjda avskrivningarna gjordes på maskiner och anläggningar. Det är således tillåtet att göra avskrivningar till 75 procent på anskaffningspriset inom två år. Tillämpningsvillkoren är rimliga också i det hänseendet.

Å andra sidan är det känt att tillämpningsområdet dessutom bör ses i ljuset av nya behov. På grund av den korta beredningstiden har detta dock inte kunnat göras. Därför tar utskottet inte ställning till propositionen i någon större utsträckning. Förlängd giltighetstid spelar emellertid en stor roll för de företag som planerar nya investeringar och som kan utnyttja den höjda avskrivningsrätten. Det finns uppskattningsvis 750—1 000 sådana företag. De höjda avskrivningarna beräknas uppgå till cirka 330 miljoner euro årligen 2015 och 2016. Propositionen har sannolikt en positiv effekt på investeringstidpunkten.

Lagmotionen

Utskottet föreslår att motionen förkstas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar och

förkastar lagmotion LM 67/2014 rd.

Helsingfors den 3 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Mats Nylund /sv
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna (delvis)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Johanna Karimäki /gröna (delvis)
 • Esko Kurvinen /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /cent

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

RESERVATION

Motivering

Vi i Centern föreslår en lag om fri avskrivningsrätt på produktiva investeringar. Då kan företaget periodisera sina produktiva investeringar på det sätt som är bäst med avseende på avdragsrätten. Vårt förslag grundar sig på lagmotion LM 67/2014 rd av Kimmo Tiilikainen m.fl., som har tillämpats på proposition RP 269/2014 rd.

Vi föreslår att den fria avskrivningsrätten ska gälla 2015—2019. Förslaget är tänkt att ersätta den höjda avskrivningsrätt att gäller till och med 2016.

Företagen kan utnyttja den fria avskrivningsrätten till att göra avskrivningar på det som är vettigt för företaget och vid en tidpunkt som de väljer själva. De kan också göra avskrivningar i beskattningen på hela investeringen för ett år. På så sätt får företagen större spelrum för att tidsmässigt planera avskrivningarna.

Enligt lagen ska företag och verkstäder få göra avskrivningar till högst 100 procent på anskaffningsutgiften för en ny maskin eller anläggning 2012—2019.

I vårt budgetförslag räknar vi med att reformen sänker skatteavkastningen 2015 med uppskattningsvis 60 miljoner euro jämfört med propositionen. Men den fria avskrivningsrätten innebär bara en ny periodisering av skatten så det slutliga skattebortfallet är mindre. Senare stiger nämligen skatteinkomsterna om avdragsrätten tillämpas mer degressivt. Sett ur statens synvinkel handlar det främst om att flytta fram skatteinkomster till kommande år.

Förslag

Vi anför

godkänner lagförslaget med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 (699/2012) lagens rubrik, 1 §, 2 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1242/2013, som följer:

Lag

om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2016

1 §

Tillämpningsområde

En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för sådana byggnader, maskiner och anläggningar som avses i 2 och 4 § och som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013—2019 i beskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 §

Avskrivning på byggnader

Med avvikelse från 34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) får de avskrivningar som en skattskyldig gör skatteåren 2013—2019 på en byggnad som den skattskyldige använder som fabrik eller verkstad och som avses i 3 § i denna lag uppgå till högst 100 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för byggnaden. Avskrivningar som överstiger avskrivningen enligt 34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får göras det skatteår byggnaden har tagits i bruk samt det därpå följande skatteåret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Avskrivning på maskiner och anläggningar

Med avvikelse från 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får de avskrivningar som skatteåren 2013—2019 görs på anskaffningsutgiften för en ny maskin eller anläggning som används i en fabrik eller verkstad uppgå till högst 100 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen. Avskrivningar som överstiger avskrivningen enligt 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får göras det skatteår en maskin eller anläggning har tagits i bruk samt det därpå följande skatteåret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2013—2019.

Denna lag träder i kraft den                           20    .

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2015—2019.

_______________

Helsingfors den 3 december 2014

 • Timo Kalli /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Mika Lintilä /cent

​​​​