FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 35/2006 rd

FiUB 35/2006 rd - LM 153/2006 rd

Granskad version 2.1

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 14 november 2006 en lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare (LM 153/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

LAGMOTIONEN

I lagmotionen föreslås att speciallagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare ska gälla i ytterligare ett år.

Tack vare speciallagen har gravt handikappade företagare årligen på vissa villkor kunnat bli momsbefriade. Det är viktigt att också gravt handikappade kan delta i arbetslivet som företagare, om de vill, och på så sätt hålla uppe motivationen och vårda sin psykiska hälsa.

Syftet med speciallagen har varit att vinna mer tid för att finna en mer varaktig lösning. Detta har visat sig vara uppenbart svårt. Därför är det befogat att giltighetstiden förlängs med ett år till. I övrigt kan det inte anses vara tillfredsställande för någon att frågan ordnas genom en tidsbunden speciallag. Läget kan inte heller längre motiveras med svårigheter att finna alternativa stödformer. Social- och hälsovårdsministeriet bör så snart som möjligt utarbeta en mer långsiktig lösning som ger gravt handikappade företagare tryggade villkor.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till lagmotionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Ända sedan 1995 har utskottet behandlat förslag till ettåriga förlängningar av giltighetstiden för lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare. Samtidigt har man försökt hitta en mer långsiktig lösning för att ersätta speciallagen. Det har visat sig vara extra svårt bland annat på grund av EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv och begränsningarna i gemenskapens regler för statsstöd. År 2004 trädde en ny lag om sociala företag () i kraft, men inte heller den förefaller kunna tillämpas på enmansföretag.

Utskottet anser fortfarande att villkoren för gravt handikappade företagare bör kunna tryggas inom ramen för en större lösning. En översyn av bestämmelserna är befogade också av den anledningen att en momsbefrielse som bara gäller yrken inom hantverk och reparation inte längre motsvarar vår näringsstruktur. Giltighetstiden bör förlängas med ytterligare ett år eftersom ingen annan lösning har lagts fram, anser utskottet. Under tiden bör ministerierna i samråd äntligen försöka få fram en bestående lösning.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare () 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag , som följer:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst har utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk 1995—2007.

_______________

Denna lag träder i kraft den 20 .

_______________

Helsingfors den 24 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • medl. Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Timo Kalli /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​