FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 35/2014 rd

FiUB 35/2014 rd - RP 248/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 november 2014 regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) (RP 248/2014 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet

PROPOSITIONEN

I proposition föreslås det att riksdagen godkänner rådets beslut från 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Rådets beslut ska godkännas av samtliga medlemsstater, och det träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av det sista av de meddelanden som gäller det nationella godkännandet. Beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2014.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner det i propositionen avsedda rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom).

Helsingfors den 4 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Johanna Karimäki /gröna
 • Esko Kurvinen /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

RESERVATION

Motivering

I propositionen föreslås för godkännande ändringar i rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel. Alla medlemsstater ska godkänna beslutet.

Beslutet innehåller de olika slagen av egna medel samt olika avgiftslättnader för Förenade kungariket, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Danmark och Österrike. Vissa av lättnaderna är nya, vissa ikraftvarande. Av de ekonomiska konsekvenserna i propositionen framgår dock att förslaget ökar Finlands nettoavgiftsandel betydligt. Enbart ett system baserat på en ny typ av bokföring ökar Finlands avgifter med ca 35 miljoner euro 2014. Andelen nya avgiftslättnader som beviljas åt andra ökar med ca 54 miljoner euro under innevarande år.

Finlands nettobetalningsandel till Europeiska unionen var något över 600 miljoner euro 2013. År 2014 fördubblas summan. Vi sannfinländare kan inte godkänna en sådan utveckling. Man kan under inga omständigheter anse att en betalningsandel på upp till 1,2 miljarder euro vore skälig med tanke på Finlands ekonomiska situation. Betalningsandelen förklaras bara som en tillfällig höjd på grund av vissa tekniska omständigheter, men enligt sannfinländarnas utredning jämnar betalningsandelen inte ut sig på denna nivå utan uppgår till ca 900 miljoner euro också 2015. Då har vi ännu inte beaktat den andel som tas ut av tullavgifterna. Också arvodet för att ta ut dem minskar genom rådets framställning till en femtedel av den totala summan.

Sannfinländarna var därför besvikna över Finlands förhandlingsresultat i EU:s finansieringsramar för 2014-2020. Vi anser att Finland starkare skulle ha drivit på en sänkning av den egna betalningsandelen och en nedskärning av storleken på EU:s finansieringsram. När vi betalar mindre till ett EU som delar ut verkningslösa stöd har vi råd att stödja våra egna medborgare mer.

Nu utökar Europeiska unionen sin budget trots de svåra ekonomiska tiderna. Ett sådant frosseri måste stoppas. Det ser fortfarande ut som om medlemsländer som Finland, vars representanter inte har lyckats vid förhandlingarna om medlemsavgifter, får betala kalaset. Sannfinländarna kan inte begripa hur det kan vara förenligt med Finlands fördel att betala Bryssel över två miljarder euro av vilket vi genom byråkratins maskineri får en knapp miljard tillbaka.

Förslag

Vi anför

att riksdagen inte godkänner den i propositionen avsedda rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom).

Helsingfors den 4 december 2014

 • Pentti Kettunen /saf
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Ville Vähämäki /saf

​​​​