FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 39/2004 rd

FiUB 39/2004 rd - RP 256/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 3 december 2004 en proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007 (RP 256/2004 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Petri Syrjänen, finansministeriet

ekonomisk expert Eugen Koev, Akava r.f.

ekonomisk expert Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC r.f

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtal. I arbets- och tjänstekollektivavtal som har förnyats i enlighet med det förhandlingsresultat som undertecknades den 29 november 2004 och det inkomstpolitiska avtal som sluts i överensstämmelse därmed får enligt förslaget tas in ett indexvillkor som överensstämmer med avtalet. I övrigt är det alltjämt förbjudet att ta in indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen.

I lagförslaget ingår också bestämmelser om granskning och övervakning av iakttagandet av indexförbudet.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det som anförs ovan föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 9 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Olavi Ala-Nissilä /cent
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Jyri Häkämies /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Arto Bryggare /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Maija Perho /saml
 • Maija Rask /sd
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​