FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 42/2014 rd

FiUB 42/2014 rd - RP 267/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande och lag om ändring av 70 b och 133 § i mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande och lag om ändring av 70 b och 133 § i mervärdesskattelagen (RP 267/2014 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

lagstiftningsråd Suvi Anttila, finansministeriet

regeringsråd Tuomo Knuuti, arbets- och näringsministeriet

tullöverinspektör Antti Hästbacka, Tullen

ledande expert Soili Sinisalo, Skatteförvaltningen

Senior Advisor Kari Luttinen, Global Blue Finland Oy

styrelseordförande Kaj Turunen, Taxfree VAT Refund Oy

verkställande direktör Petri Kiviranta, e-Taxfree Nordic Oy

Skriftligt yttrande har lämnats av

 • justitieministeriet.

Finlands näringsliv rf, Företagarna i Finland rf och Centralhandelskammaren har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

Finsk Handel rf och Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att lämna yttrande.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en ny lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande. De bestämmelser som för närvarande finns i en förordning tas nu in i lag, och samtidigt uppdateras bestämmelserna. Lagen ska tillämpas på verksamhetsställen som finns i anslutning till övergångsställen vid den finska gränsen och som återbetalar mervärdesskatten till resande som för ut inköp från Europeiska unionen. Det tillstånd som krävs för verksamheten beviljas av Skatteförvaltningen, som också ska svara för tillsynen över efterlevnaden av lagen.

I mervärdesskattelagen föreslås närmast ändringar av teknisk natur.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av juli 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 10 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Pertti Hemmilä /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Mats Nylund /sv
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Risto Kalliorinne /vänst

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​