FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 46/2009 rd

FiUB 46/2009 rd - RP 256/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 1 december 2009 en proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 256/2009 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

Skriftligt utlåtande har lämnats av Centralhandelskammaren, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Finlands Näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och Företagarna i Finland har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden som ingåtts i oktober 2009 med Gibraltar.

Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet hänför sig till det projekt av OECD som syftar till att kämpa mot skadlig skattekonkurrens.

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Avtalet träder i kraft samtidigt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner avtalet enligt propositionen och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent (delvis)
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • ers. Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Kimmo Sasi /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Jukka Vanhanen

​​​​