FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 47/2009 rd

FiUB 47/2009 rd - RP 257/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 1 december 2009 en proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 257/2009 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Asiantuntija

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

Skriftligt utlåtande har lämnats av Centralhandelskammaren, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Finlands näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och Företagarna i Finland meddelade att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Singapore i november 2009 ingångna protokollet för att ändra avtalet mellan Finland och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst.

Genom protokollet ändras avtalets bestämmelser om utbyte av upplysningar.

Protokollet träder i kraft den dag då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för protokollets ikraftträdande har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Protokollet träder i kraft samtidigt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner protokollet om ändring av det i propositionen nämnda avtalet och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Lauri Kähkönen /sd (delvis)
 • Heli Paasio /sd
 • Kimmo Sasi /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Jukka Vanhanen

​​​​