FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2011 rd

FiUB 5/2011 rd - RP 20/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 september 2011 en proposition om godkännande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 20/2011 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

överinspektör Ann-Sofi Johansson, Skatteförvaltningen

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden som ingåtts i mars 2011 med Seychellerna.

Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av sådana upplysningar.

Avtalet hänför sig till ett OECD-projekt för att bekämpa skadlig skattekonkurrens.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella villkoren för ikraftträdandet har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Avtalet träder i kraft samtidigt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Avtalet i propositionen gäller utbyte av upplysningar i skatteärenden mellan de avtalsslutande parternas myndigheter. Det bygger på OECD:s modellskatteavtal och har förhandlats fram i samråd mellan de nordiska länderna. Det är en fortsättning på Finlands avtal om informationsutbyte med flera andra länder som är klassificerade som skatteparadis. Syftet är att förbättra myndigheternas möjligheter att få skatteupplysningar om investeringar och inkomster som personer som är skattskyldiga i Finland har i det andra avtalsslutande landet. Utöver Finland och de andra nordiska länderna har också många andra OECD-länder ingått eller försöker ingå liknande avtal för att få kontroll över den skadliga skattekonkurrensen.

Avtalet ger myndigheterna uttrycklig rätt att begära de uppgifter som behövs bl.a. för att bestämma skatter, driva in skattefordringar och göra utredningar eller väcka åtal i skatteärenden. Dessutom blir det möjligt för myndigheterna att vara närvarande och göra utredningar i det andra avtalsslutande landet. Avtalet är ett stort framsteg, låt vara att myndigheterna alltid måste begära informationen för att få den. Men det är numera lättare för skattemyndigheten att få information om internationella investerare i och med att det från årets början varit möjligt att utföra jämförelseuppgiftsgranskningar av kreditinstituts och utländska bankers filialer i Finland.

Kreditinstitut kan med andra ord skattegranskas uteslutande i syfte att samla information för beskattningen av en tredje part. Metoden har gett goda resultat bl.a. i Sverige där debiteringarna till följd av internationella förfrågningar om upplysningar genererat betydande direkta och indirekta skatteeffekter. Jämförelseuppgiftsgranskningen introducerades uttryckligen som motåtgärd mot svart ekonomi. Skattemyndigheten kommer att använda uppgifterna från granskningarna bl.a. för riskanalyser för att uppdaga internationellt skattefusk.

Utskottet ger sitt stöd för den verksamheten. För att den svarta ekonomin ska kunna trängas tillbaka och positiva skatteeffekter uppnås måste skattemyndigheten utnyttja alla till buds stående metoder för informationsinhämtning och aktivt skaffa uppgifter även utanför landets gränser. Med ökad öppenhet bör informationsutbytet med tiden bli automatiskt.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet ochgodkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 27 september 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Johanna Karimäki /gröna
 • Juha Väätäinen /saf

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​