FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 54/2010 rd

FiUB 54/2010 rd - RP 265/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ekonomiska rådet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 30 november 2010 en proposition med förslag till lag om ekonomiska rådet (RP 265/2010 rd) till finansutskottet för beredning.

Sakkunnig

Utskottet har hört

regeringsråd Kari Peltonen, statsrådets kansli

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om ekonomiska rådet. Samtidigt föreslås det att den gällande lagen om ekonomiska rådet upphävs. Målet är att samarbetet mellan regeringen och intresseorganisationerna ska fortsätta så att det stöder beredningen av beslutsfattandet i en föränderlig ekonomisk-politisk miljö. Med tanke på debatten om det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken ska det också i fortsättningen finnas ett ekonomiskt råd som tillsätts av statsrådet. Genom den föreslagna lagen förtydligas ekonomiska rådets ställning och uppgift såsom diskussionsforum för olika parter i frågor som gäller centrala ekonomisk-politiska utmaningar och alternativa lösningar på dem. Genom lagen ska bestämmelserna om ekonomiska rådet ändras i sin helhet så att de stämmer överens med nutidens krav också vad gäller strukturen och terminologin.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är motiverad och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 25 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Matti Ahde /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • ers. Hanna-Leena Hemming /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Hellevi Ikävalko