FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 57/2010 rd

FiUB 57/2010 rd - RP 327/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 januari 2011 en proposition om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 327/2010 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunnig

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

Finlands näringsliv, Centralhandelskammaren, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland och Skattestyrelsen har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden som ingåtts i december 2010 med Liechtenstein.

Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet hänför sig till ett OECD-projekt mot skadlig skattekonkurrens.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Avtalet träder i kraft samtidigt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Avtalet som avses i propositionen gäller utbyte av upplysningar i skatteärenden mellan myndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det bygger på OECD:s modellskatteavtal och har förhandlats fram i samråd mellan de nordiska länderna.

Det är en fortsättning på Finlands avtal om informationsutbyte med flera andra länder som är klassificerade som skatteparadis. Syftet är att förbättra myndigheternas möjligheter att få skatteupplysningar om investeringar och inkomster som personer som är skattskyldiga i Finland har i de andra avtalsländerna.

Utöver Finland och de andra nordiska länderna har också många andra OECD-länder ingått eller försöker ingå liknande avtal för att få kontroll över den skadliga skattekonkurrensen. Avtalet ger myndigheterna uttrycklig rätt att begära de uppgifter som behövs bl.a. för bestämning av skatter, indrivning av skattefordringar och utredningar eller åtal i skatteärenden. Dessutom blir det möjligt för myndigheterna att vara närvarande och göra utredningar i de andra avtalsslutande parterna.

Avtalet är i och för sig ett stort framsteg, men myndigheterna måste alltid begära informationen för att få den. Utskottet vill sikta på att informationsutbytet blir automatiskt i framtiden.

Dessutom påpekar utskottet att stater och regioner klassificerade som skatteparadis stryks från den svarta listan över skatteparadis när de har ingått avtal om informationsutbyte med minst 12 länder. Det här minimiantalet bör höjas för att vi bättre ska kunna försäkra oss om bättre insyn i lagstiftningen i skatteparadisen och ett öppnare informationsutbyte. Därför anser utskottet det viktigt att Finland aktivt arbetar för detta inom OECD och i andra internationella sammanhang.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 25 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Matti Ahde /sd
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • ers. Hanna-Leena Hemming /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen