FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2007 rd

FvUB 14/2007 rd - RP 154/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 27 november 2007 en proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 154/2007 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

utrikesråd Timo Repo, utrikesministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet
 • försvarsministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • finansministeriet
 • handels- och industriministeriet
 • skyddspolisen
 • dataombudsmannens byrå
 • Finlands näringsliv.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa förmedling och skydd av sekretessbelagd information mellan Finland och Italien i internationella ärenden, i försvars-, säkerhets- och polisärenden och i industriella ärenden. Det är fråga om känsligt informationsmaterial som i den utlämnande fördragsslutande staten är klassificerat på en nivå som kräver hög informationssäkerhet.

Överenskommelsen träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare underrättelsen har tagits emot om att de åtgärder som den nationella lagstiftningen kräver för att sätta överenskommelsen i kraft har slutförts. Lagen om sättande i kraft av överenskommelsen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen för Finlands del träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Inom det internationella samarbetet förekommer det handlingar med sekretessbelagd information som kan medföra betydande och omfattande skada på viktiga allmänna intressen om den obehörigen avslöjas. Det internationella informationssäkerhetssamarbetet går traditionellt ut på att skydda icke offentligt informationsutbyte som hör samman med diplomatisk verksamhet och samarbete mellan försvaret och polisen. Men de internationella åtagandena på området får också ökande betydelse för det ekonomiska, industriella och teknologiska samarbetet. Allt fler företagsprojekt kräver tillgång till säkerhetsklassificerad information.

Trots många försök har det inte gått att genomföra en multilateral konvention på området och därför har man varit ute efter bilaterala lösningar. Syftet med överenskommelsen mellan Finland och Italien är att skydda säkerhetsklassificerad information som den ena parten lämnat till den andra i internationella ärenden, i ärenden som gäller försvar, säkerhet och polis, i andra ärenden av nationellt intresse och i industriella ärenden. Det är fråga om informationsmaterial som är särskilt klassificerat på en hög säkerhetsnivå i den översändande staten.

Det är viktigt att överenskommelsen blir godkänd bl.a. därför att den gör det möjligt för finländska företag att få beställningar och delta i projekt som kräver tillgång till information som är säkerhetsklassificerad i Italien. På så sätt kan de finländska företagen bättre hävda sig i konkurrensen.

Enligt utredning är bestämmelserna i överenskommelsen förenliga med lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004). Lagen stiftades när Finlands informationssäkerhetsöverenskommelser med Tyskland respektive Europeiska rymdorganet skulle sättas i kraft. I lagen ingår en särskild bestämmelse om att den andra partens sekretessbelagda och säkerhetsklassificerade handlingar och den information de innehåller ska vara sekretessbelagda också i Finland. Sekretesskyldigheten är alltså mer omfattande än i den allmänna offentlighetslagen (). Lagförslaget om att sätta i kraft de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen leder inte i sak till att medborgarnas rätt till information minskar jämfört med vad som föreskrivs i den allmänna lagstiftningen.

Enligt överenskommelsen ska den mottagande parten i regel sekretessbelägga säkerhetsklassificerad information. Informationssäkerhetsförpliktelserna har främst betydelse för hur myndigheter och privata som omfattas av skyldigheten ska behandla dokument och sörja för säkerheten i fråga om lokaler och personal.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att riksdagen godkänner den i Rom den 12 juni 2007 mellan Republiken Finland och Republiken Italien ingångna överenskommelsen om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 4 december 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tapani Tölli /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /saml (delvis)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo Korhonen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Lenita Toivakka /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd
 • ers. Veijo Puhjo /vänst (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​