FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2001 rd

FvUB 15/2001 rd - ISL 5/2001 rd

Granskad version 2.1

Icke stadfästa lotterilag, lag om ändring av lotteriskattelagen, lag om ändring av lagen om penninginsamlingar, lag om ändring av lagen om förströelseanordningar, lag om ändring av 17 kap. strafflagen, lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade, lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (RP 197/1999 rd), som återgått till riksdagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen sände den 14 september 2001 till förvaltningsutskottet för beredning en skrivelse från regeringen om att lotterilagen, lagen om ändring av lotteriskattelagen, lagen om ändring av lagen om penninginsamlingar, lagen om ändring av lagen om förströelseanordningar, lagen om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, lagen om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade och lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, som riksdagen godkände den 19 juni 2001 utifrån regeringens proposition (RP 197/1999 rd) inte blivit stadfästa (ISL 5/2001 rd).

Utlåtanden

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande om saken (GrUU 36/2001 rd). Utlåtandet ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

generalsekreterare Seppo Tiitinen, riksdagens kansli

lagstiftningsrådet Jouni Laiho, inrikesministeriet

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • Ålands länsstyrelse
 • Ålands landskapsstyrelse.

ICKE STADFÄSTA LAGAR

Republikens president beslutade den 7 september 2001 att inte stadfästa lotterilagen och vissa lagar som har samband med den, som riksdagen antagit den 19 juni 2001 (RSv 91/2001 rd).

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Enligt 78 § grundlagen skall en lag som inte har stadfästs, sedan respektive utskott lämnat sitt betänkande, godkännas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas.

Förvaltningsutskottet hänvisar till sitt betänkande FvUB 10/2001 rd om denna sak och till grundlagsutskottets utlåtande GrUU 36/2001 rd till förvaltningsutskottet med anledning av regeringens skrivelse.

I sitt betänkande om förslaget till lotterilag framhåller utskottet att lagförslaget är medieneutralt i den form det har i regeringens proposition. Detta betyder att lagen gäller alla slag av lotterier mot vederlag oberoende av hur de verkställs.

I propositionen ingick inga specialbestämmelser för spel via Internet. Med den formulering som förvaltningsutskottet i sitt betänkande godkänt för nya 2 och 3 mom. i 5 § i det första lagförslaget, som gäller lotterier anordnade i landskapet Åland per telefon eller via Internet eller någon annan jämförlig datateknisk tillämpning, utgör de ett undantag från denna princip om medieneutralitet.

Förvaltningsutskottet uppmärksamgör ur de lege ferenda-synvinkel regeringen på att lotterilagen i enlighet med sitt ursprungliga syfte bör vara medieneutral. Därför bör bestämmelserna i 5 § 2 och 3 mom. upphävas eller ändras i brådskande ordning redan innan lagen träder i kraft.

Med anledning av detta anser utskottet att regeringen i brådskande ordning bör avlåta en ny proposition i detta syfte till riksdagen.

Förvaltningsutskottet föreslår att lagarna antas med oförändrat sakinnehåll.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet vördsamt

att de icke stadfästa lagarna, som återgått till riksdagen, antas med oförändrat sakinnehåll, utom lagarnas ikraftträdelsebestämmelser, som godkänns med följande lydelse (Utskottets ändringsförslag 1—8):

Utskottets ändringsförslag 1

1.

Lotterilag

68 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

(2 och 3 mom. som i den icke stadfästa lagen)

_______________

Utskottets ändringsförslag 2

2.

Lag

om ändring av lotteriskattelagen

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 3

3.

Lag

om ändring av lagen om penninginsamlingar

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 4

4.

Lag

om ändring av lagen om förströelseanordningar

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 5

5.

Lag

om ändring av 17 kap. strafflagen

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 6

6.

Lag

om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 7

7.

Lag

om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Utskottets ändringsförslag 8

8.

Lag

om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

3 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

(2 mom. som i den icke stadfästa lagen)

_______________

Helsingfors den 18 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Pertti Turtiainen /vänst
 • medl. Nils-Anders Granvik /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pekka Ravi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /saml

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

biträdande generalsekreterare Jouni Vainio

biträdande sekreterare Jukka Savola

​​​​