FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2001 rd

FvUB 17/2001 rd - ISL 7/2001 rd

Granskad version 2.1

Icke stadfäst lag om penningautomatunderstöd (RP 75/2001 rd), som återgått till riksdagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 14 september 2001 till förvaltningsutskottet för beredning regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av att republikens president har beslutat att inte stadfästa den lag om penningautomatunderstöd som riksdagen den 19 juni 2001 antog utifrån regeringens proposition RP 75/2001 rd (RP 75/2001 rd, FvUB 12/2001 rd, ISL 7/2001 rd).

Sakkunniga

Utskottet har hört

generalsekreterare Seppo Tiitinen, riksdagens kansli

lagstiftningsrådet Jouni Laiho, inrikesministeriet

ICKE STADFÄST LAG

Den 7 september 2001 beslutade republikens president att inte stadfästa den lag om penningautomatunderstöd (RSv 93/2001 rd) som riksdagen antog den 19 juni 2001 utifrån regeringens proposition (RP 75/2001 rd) med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den (RP 197/1999 rd).

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Enligt 78 § grundlagen skall en lag som republikens president inte har stadfäst godkännas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas sedan respektive utskott lämnat sitt betänkande.

Förvaltningsutskottet föreslår att lagen antas utan ändringar.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår förvaltningsutskottet vördsamt

att den icke stadfästa lagen, som återgått till riksdagen, antas med oförändrat sakinnehåll utom att ikraftträdelsebestämmelsen godkänns enligt följande:

Lag

om penningautomatunderstöd

46 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

(2 och 3 mom. som i den icke stadfästa lagen)

_______________

Helsingfors den 18 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Pertti Turtiainen /vänst
 • medl. Nils-Anders Granvik /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pekka Ravi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /saml

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

biträdande generalsekreterare Jouni Vainio

biträdande sekreterare Jukka Savola

​​​​