FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2004 rd

FvUB 17/2004 rd - LM 71/2004 rd

Granskad version 2.0

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 juni 2004 en lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän (LM 71/2004 rd — Matti Väistö /cent m.fl.) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

generalsekreterare Seppo Tiitinen, riksdagens kansli

ordförande Ari Apilo, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

ordförande Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry

LAGMOTIONEN

Den 1 januari 2005 träder en ändring av lagen om statens pensioner (679/2004) i kraft. Lagen gäller också riksdagens tjänstemän. Den tillåter flexibel pensionering mellan 63 och 68 år. Pensionsskydd kan tjänas in ända upp till 68 års ålder. Därför föreslås det i lagmotionen att den obligatoriska avgångsåldern för riksdagens tjänstemän höjs från 65 till 68 år i likhet med bestämmelserna i statstjänstemannalagen (750/ 1994).

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som nämns i lagmotionen och med hänvisning till övrig utredning finner utskottet lagförslaget nödvändigt och lämpligt. Utskottet påpekar vikten av en god personalpolitik när lagstiftningen tillämpas. Förvaltningsutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns i enlighet med lagmotionen:

Lag

om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2003 om riksdagens tjänstemän ) 38 § som följer:

38 §

Avgångsåldern för en tjänsteman är 68 år.

Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd som avser tjänsteförhållandets upphörande vid utgången av den månad under vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

_______________

Helsingfors den 29 oktober 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Veijo Puhjo /vänst
 • medl. Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​