FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2009 rd

FvUB 18/2009 rd - RP 161/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 september 2009 en proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter (RP 161/2009 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Utlåtanden

Förvaltningsutskottet begärde den 7 oktober 2009 utlåtande av miljöutskottet. Utlåtandet (MiUU 35/2009 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Tarja Hyvönen, lagstiftningsråd Ilkka Turunen och lagstiftningsråd Terhi Lehtonen, finansministeriet

polisöverdirektör Mikko Paatero, inrikesministeriet

lagstiftningsråd Jari Salila, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Erkki Norbäck, undervisningsministeriet

regeringssekreterare Aku-Petteri Korhonen, jord- och skogsbruksministeriet

regeringsråd Matti Ilonen och regeringsråd Raila Kangasperko, arbets- och näringsministeriet

regeringsråd Liisa Perttula, social- och hälsovårdsministeriet

förvaltningsdirektör Riitta Rainio, miljöministeriet

förvaltningsråd Pekka Vihervuori, högsta förvaltningsdomstolen

överdomare Liisa Talvitie, Vasa förvaltningsdomstol

enhetschef Carl-Gustav Mikander, Landsbygdsverket

föredragande Antti Heikkilä, Södra Savolax skogscentral

avdelningsdirektör Esa Nikunen, Finlands miljöcentral

direktör Pekka Häkkinen, Södra Savolax miljöcentral

direktör Risto Palokangas, Mellersta Finlands miljöcentral

miljöråd Mika Seppälä, Västra Finlands miljötillståndsverk

generaldirektör Jukka Hirvelä, Vägförvaltningen

vägdirektör Antti Rinta-Porkkunen, Sydöstra Finlands vägdistrikt

direktör Markku Gardin, Satakunta arbets- och näringscentral

finanschef Vesa Arpalahti, Egentliga Finlands arbets- och näringscentral

lokaldirektör Pertti Keskianttila, Mellersta Nylands arbets- och näringsbyrå

landskapsdirektör Matti Viialainen, Södra Savolax förbund

regionutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund

intressebevakningsdirektör Pentti Hämäläinen, Birkalands förbund

kontaktchef Heikki Ojala, Norra Österbottens förbund

distriktschef Kaarina Myyri-Partanen, Nylands arbetarskyddsdistrikt

landskapsombudsman Antti Iso-Koivisto, Finlands Kommunförbund, även som representant för Kommunala arbetsmarknadsverket

stadssekreterare Anja Vallittu, Helsingfors stad

landskapsdirektör Altti Seikkula, Mellersta Österbottens förbund

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • inrikesministeriet
 • undervisningsministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • miljöministeriet
 • barnombudsmannen
 • Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 • Livsmedelssäkerhetsverket
 • Norra Karelens arbets- och näringscentral
 • Savolax-Karelens vägdistrikt
 • Nylands förbund
 • Bussförbundet rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Social- och hälsovårdsorganisationernas samarbetsförening SAF rf
 • Suomen Henkikirjoittajayhdistys r.y.
 • Finlands biblioteksförening
 • Finlands universitetsrektorers råd.

PROPOSITIONEN

Denna proposition hänför sig till propositionen om revidering av regionförvaltningen (RP 59/2009 rd) som överlämnades till riksdagen den 24 april 2009. Den innehåller förslag till ändring av de speciallagar som gäller regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter. Förslagen utgör en väsentlig och nödvändig del av den helhet bestående av lagstiftningsändringar som föranleds av revideringen av regionförvaltningen. Propositionen är beroende av att den ovannämnda propositionen godkänns. I denna proposition föreslås det att sammanlagt 215 lagar ändras.

Propositionen är i fråga om sitt centrala sakinnehåll lagstiftningsteknisk.

Ändringar föreslås i de speciallagar som gäller uppgifterna för de myndigheter som omfattas av regionförvaltningsreformen så att den nuvarande regionförvaltningsmyndigheten som nämns i dessa lagar (länsstyrelse, arbets- och näringscentral, regional miljöcentral, miljötillståndsverk, vägdistrikt och arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå) ska ändras med anledning av regionförvaltningsreformen antingen till regionförvaltningsverk eller till närings-, trafik- och miljöcentraler beroende på till vilkendera myndighetens verksamhetsområde uppgiften i bestämmelsen hör enligt lagförslagen gällande dessa myndigheter. Dessutom ingår vissa andra förslag till sådana ändringar i de ovannämnda speciallagarna som det har ansetts vara nödvändigt att göra i samband med regionförvaltningsreformen. Även dessa förslag är i fråga om sitt innehåll i huvudsak tekniska och deras centrala mål är att precisera och uppdatera bestämmelserna. Dessutom innefattar propositionen förslag till ändring av lagstiftningen när det gäller överföring av vissa centralförvaltningsuppgifter till regionförvaltningen.

Alla de förslag till ändring av speciallagarna som behövs för att revidera regionförvaltningen ingår emellertid inte i propositionen med anledning av lagstiftningstekniska omständigheter och omfattningen av området för reglering. Därför kommer en del av ändringarna av speciallagarna att tas in i de separata regeringspropositioner för olika verksamhetsområden som ska överlämnas till riksdagen samtidigt som denna proposition och propositionen om revidering av regionförvaltningen. Propositioner för olika verksamhetsområden har redan överlämnats eller kommer att överlämnas till riksdagen under 2009 så att de kan träda i kraft samtidigt som de övriga ändringarna som har samband med revideringen av regionförvaltningen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Elementen i regionförvaltningsreformen

Riksdagen har enligt förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 13/2009 rdRP 59/2009 rd) godkänt lagstiftningen om grunderna för regionförvaltningsreformen i vårt land, som ska träda i kraft vid ingången av 2010. Den pågående reformen är ett exceptionellt omfattande, betydelsefullt och ambitiöst projekt.

Det generella syftet är att få till stånd en medborgar- och kundtillvänd regionförvaltning som fungerar effektivt och ger resultat. Landskapsförbunden får stärkt och utökad roll och ställning inom regionutvecklingsarbetet och samarbetet mellan den statliga regionförvaltningen och landskapsförbunden främjas.

Statens nuvarande rätt splittrade regionförvaltning sammanförs till två multisektoriella myndigheter, regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler. En principiellt betydelsefull reform är att uppgifterna delas upp på två huvudlinjer, nämligen regionala utvecklingsuppgifter och regionala jämlikhetsuppgifter (tillstånd, tillsyn och rättssäkerhet). Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ha hand om utvecklingsuppgifterna, medan regionförvaltningsverken ska arbeta kring jämlikhetsfrågor.

Skillnaden mellan olika typer av uppgifter kan beskrivas till exempel som att inslaget av påverkan nerifrån uppåt är starkt i de regionala utvecklingsuppgifterna. I jämlikhetsuppgifterna handlar det däremot snarare om styrning uppifrån neråt i hur uppgifterna ska skötas. Tack vare att uppgifterna delas upp på två olika typer av ämbetsverk tydligaregörs regionförvaltningen och det underlättar därför för medborgarna att bilda sig en uppfattning om var deras ärenden behandlas.

Hela den statliga regionförvaltningen omstruktureras nästan från grunden utan någon nuvarande eller gammal myndighet som modell. Det är naturligt att reformer alltid präglas av en historisk bakgrund på något sätt.

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslagen med de ställningstaganden och ändringsförslag som framgår av betänkandet. Samtidigt hänvisar utskottet till sitt betänkande FvUB 13/2009 rd i fråga om behov av, mål för, betydelse av, beredning av, innehåll i, resurser för och genomförande av reformen och även i övrigt.

Lagstiftningen om den samlade reformen

Reformen är exceptionellt omfattande också på lagstiftningsplanet. De strukturella grunderna för den nya regionförvaltningen ingår i betänkandet FvUB 13/2009 rd och i propositionen RP 59/2009 rd.

Den föreliggande propositionen RP 161/2009 rd har 1 168 sidor och innehåller 215 lagförslag. Den är av lagteknisk karaktär och inbegriper de ändringar som på grund av reformen måste göras i speciallagstiftningen om de statliga myndigheternas uppgifter. Det rör sig framför allt om att de nuvarande regionförvaltningsmyndigheterna — länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscentralerna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer — ska bli antingen regionförvaltningsverk eller närings-, trafik- och miljöcentraler.

Dessutom ingår förslag till vissa ändringar i sak i uppgiftsspecifika speciallagar. Enligt motiveringen är det fråga om mindre ändringar i innehållet, som har ansetts vara lämpliga att ta med i den här propositionen. Samtidigt föreslås ändringar i vissa tekniskt eller innehållsligt föråldrade bestämmelser i speciallagar om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter. Dessutom innefattar propositionen vissa ändringsförslag som gäller överföring av vissa tillstånds-, tillsyns- och statsbidragsuppgifter från centralförvaltningen till regionförvaltningen. Regleringen i fråga om landskapsförbunden ingår i propositionen med förslag till en lag om utveckling av regionerna och vissa lagar som har samband med den (RP 146/2009 rd). Den nya lagen om utveckling av regionerna ersätter den nuvarande regionutvecklingslagen (602/2002).

Allt som allt inverkar reformen på ungefär 250 lagar och sammanlagt cirka 1 200 bestämmelser om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter. Därför har riksdagen förelagts ytterligare ungefär 40 lagförslag genom separata propositioner om de enskilda sektorerna. De är under behandling i de behöriga utskotten.

Synpunkter på uppgifter och behörighet

Principen är att myndigheternas uppgifter inte just alls ändras i och med reformen, som snarare fokuseras på organisationsstrukturen. I sitt betänkande FvUB 13/2009 rd har utskottet noterat att reformen verkar tillskriva närings-, trafik- och miljöcentralerna sådana inbördes juridiska roller att det kan uppstå motsättningar mellan dem. Det kan bland annat röra sig om beslutanderätt eller talerätt i fråga om överklagande, vilket kan få konsekvenser för tillgången till rättssäkerhet.

Betänkandet beskriver på vilka sätt man har försökt lösa problemet med de olika juridiska rollerna hos regionförvaltningsmyndigheterna och ansvarsområdena.

Den här aspekten återstår att klarlägga och analysera i den omfattande reglering som föreslås i den föreliggande propositionen. I annat fall kommer domstolarna att bli tvungna att avgöra eventuella oklarheter som preliminära eller associerade frågor vid sidan av de egentliga sakfrågorna i ändringsansökningar.

Att närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter organiseras över gränserna för deras egentliga verksamhetsområden är i synnerhet något som kan leda till att den behöriga förvaltningsdomstolen blir någon annan än den förvaltningsdomstol inom vars regelrätta domkrets funktionen i fråga är belägen. Om det saknas en uttrycklig bestämmelse, kommer den behöriga förvaltningsdomstolen i fullföljdsärenden att bestämmas med stöd av 12 § i förvaltningsprocesslagen ().

Sakkunniga har uppmärksammat utskottet på att de regionala förvaltningsdomstolarnas behörighet kan bli oklar därför att de nya myndigheternas regionala befogenheter regleras på olika nivåer i lagstiftningen. Med hänsyn till tidsplanen för reformen utgår utskottet ifrån att de behövliga ändringarna i författningar kommer att förberedas och behandlas separat även om bestämmelserna i och för sig är enkla. Problemet gäller inte ärenden enligt miljöskyddslagen () och vattenlagen (), eftersom Vasa förvaltningsdomstol har rikstäckande behörighet.

Således förutsätter utskottet att regeringen ser till att 1) det genast inleds utredningar av de frågor som möjligtvis gäller de inbördes juridiska motsättningarna i fråga om beslutanderätt och annan talerätt hos de nya regionförvaltningsmyndigheterna, att 2) de oklarheter i regleringen av förvaltningsdomstolarnas regionala behörighet som möjligtvis beror på reformen samtidigt undersöks och att 3) de åtgärder som utredningsarbetet eller andra faktorer kräver vidtas i brådskande ordning (Utskottets förslag till uttalande).

Förvaltningstvång och behörig myndighet

I lagförslaget om ändring av miljöskyddslagen (lagförslag 210) föreslås en justering av systemet med förvaltningstvång i lagen så att närings-, trafik- och miljöcentralen ska avgöra de ärenden som gäller förvaltningstvång och som i nuläget handhas av miljötillståndsverken.

Enligt utredning har miljöministeriets projekt för att undersöka en reform av systemet för och förvaltningen av miljötillstånd kommit med ett förslag i sin slutrapport den 13 december 2007 om att bl.a. tillsynsuppgifter och förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen ska centraliseras till de regionala miljöcentralerna, medan de statliga miljö- och vattentillståndsärendena ska behandlas av en enda statlig tillståndsmyndighet, ett nytt miljötillståndsverk. Förslaget till ändring av 84 § 2 mom. i miljöskyddslagen enligt den föreliggande propositionen motsvarar alltså projektets förslag. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska alltså centraliserat ha hand om tillsynen över miljöskydd och miljötillstånd och dessutom ska deras behörighet omfatta förvaltningstvång i ärenden enligt miljöskyddslagen. För närvarande behandlas ärenden som gäller förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen både av miljöcentralerna och miljötillståndsverken utifrån vilken av dem som är behörig att bevilja miljötillstånd i det aktuella ärendet. I fråga om sådan tillståndspliktig verksamhet där den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet ska ålägganden som gäller förvaltningstvång fortfarande meddelas av denna kommunala myndighet så som tidigare.

Ärenden som gäller förvaltningstvång enligt vattenlagen föreslås bli behandlade av regionförvaltningsverken. Enligt utredning spelar tillståndsmyndigheten en annorlunda roll i ärenden som avses i vattenlagen jämfört med i ärenden enligt miljöskyddslagen. Ärendena enligt vattenlagen är oftare än ärendena enligt miljöskyddslagen väckta av parter och behandlas därför med hänsyn till samordningen av enskilda och allmänna intressen på något liknande sätt som i tillståndsprövning som bygger på intressejämförelse.

Utskottet ser det som mycket påkallat med aktivt och intensivt samarbete mellan ansvarsområdet för miljötillstånd på regionförvaltningsverket, som är tillståndsmyndighet, och ansvarsområdet för miljö och naturresurser på närings-, trafik- och miljöcentralen, som är tillsyns- och förvaltningstvångsmyndighet. Även bestämmelserna i betänkandet FvUB 13/2009 rd och propositionen RP 59/2009 rd om oavhängighet och självständighet för närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområde för miljö- och naturresurser är avsedda att bidra till att de befarade intressekonflikterna säkert inte blir verklighet. Utskottet menar att den valda lösningen i fråga om behörighet i ärenden som gäller förvaltningstvång inte är problemfri. Därför måste regleringen analyseras mot bakgrund av erfarenheter bl.a. i relation till de viktigaste principerna för reformen och rättssäkerhetsaspekterna.

Behandlingen av miljöskydds- och vattenärenden på regionförvaltningsverken

Regeringens proposition (RP 59/2009 rd) med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen innehåller ett lagförslag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (lagförslag 3).

Vid expertutfrågningen och i miljöutskottets utlåtanden (MiUU 25/2009 rd och MiUU 35/2009 rd) har det lyfts fram vissa synpunkter på förslagen till bestämmelser om sammansättning vid avgörande av miljöskydds- och vattenärenden. Man har varit oroad över kompetensen i beslutsprocessen.

I sitt betänkande FvUB 13/2009 rd stannade förvaltningsutskottet för att lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden inte behöver ändras, eftersom regleringen enligt propositionen garanterar adekvat kompetens. Lagen är given den 20 november 2009 och träder i kraft vid ingången av 2010.

I 2 § föreskrivs det om behandling av miljöskydds- och vattenärenden på regionförvaltningsverken. Den som bereder och avgör ärendena ska ha den juridiska, tekniska och naturvetenskapliga sakkunskap som ärendets art förutsätter. Kravet gäller både beredning och beslutsfattande.

I 3 § föreskrivs det om sammansättning vid avgörande. Enligt första meningen i föreslagna 2 mom. ska ärendet avgöras i en kollegial sammansättning, om ärendets eller projektets art och omfattning eller dess betydande konsekvenser eller andra särskilda orsaker kräver det. Bestämmelsen ska naturligtvis läsas parallellt med 2 §. Kompetensen i beredningen har också betydelse för om sakkunskapen är tillräcklig vid avgörande. På de ovannämnda grunderna anser utskottet att 3 § inte behöver ändras. Trots det föreslår utskottet för tydlighetens skull att 3 § 2 mom. kompletteras med en ny mening om skyldighet att överföra ett ärende som avses i första meningen för avgörande i en kollegial sammansättning, om det bestämts att ärendet ska avgöras i en sammansättning med en eller två ledamöter. Förslaget ingår i det nya lagförslaget 220.

Här bör det noteras att andra meningen i 3 § 2 mom. i lagen av den 20 november 2009 gäller fall där ledamöterna i en sammansättning med två ledamöter är oeniga om avgörandet. Detta hör inte direkt samman med ärendets eller projektets art och omfattning eller de andra villkoren som ställs i första meningen.

Information i elektronisk form

Miljöskyddslagen föreslås bli kompletterad med bestämmelser om information i elektronisk form (38, 53, 54 och 98 §).

Utskottet anser att det är bra att informationen i elektronisk form utökas, också med tanke på tillgången till rättssäkerhet. Men med hänvisning till miljöutskottets utlåtande och de sakkunnigas synpunkter menar utskottet ändå att de föreslagna bestämmelserna är oklara, särskilt i fråga om rättsverkan.

Enligt utredning är bestämmelserna om information i elektronisk form avsedda att vara informativa och sakna rättsliga verkningar. Trots det kommer de nog att framkalla oklarheter bl.a. därför att parterna i god tro kan förmoda att information i elektronisk form har rättsverkan. I värsta fall kan detta leda till rättsförluster. Det är lämpligast att reglera sådana här frågor samordnat med avseende på hela förvaltningen. I varje fall ställer sig utskottet inte här bakom förslaget att komplettera miljöskyddslagen med bestämmelser om information i elektronisk form.

Lagförslagen i betänkandet

Till största delen tillstyrker utskottet lagförslagen i propositionen utan ändringar. Men utskottet föreslår ändringar i 28 olika lagförslag. Dessutom föreslår utskottet att fyra lagförslag som inte ingår i propositionen godkänns. Fyra lagförslag föreslås bli förkastade. Till en del beror ändringarna på att riksdagen samtidigt eller tidigare har behandlat lagförslag som innehåller ändringar i delvis samma bestämmelser som ingår i den föreliggande propositionen. Regleringen måste samordnas i det här avseendet, med beaktande av ändringarna i myndigheternas namn till följd av regionförvaltningsreformen. Till viss del är det fråga om tekniska preciseringar. Dessutom innehåller betänkandet ändringar i sak (vissa sammansättningar vid avgörande på regionförvaltningsverken, information i elektronisk form och vissa bestämmelser om sökande av ändring).

Genomförande och uppföljning av reformen

I fråga om genomförande och uppföljning av reformen hänvisar utskottet till sitt betänkande FvUB 13/2009 rd och uttalandet i det. Samtidigt poängterar utskottet att uttalandet naturligtvis gäller alla delar av regionförvaltningen. Skyldigheten att ge akt på konsekvenserna av reformen och lämna riksdagen en redogörelse senast 2012 gäller alltså all reglering med anknytning till reformprocessen.

Detaljmotivering

Lagförslag som ändras

8. Lag om ändring av vattenlagen

7 kap. Vattenståndsreglering
8 §.

Utskottet föreslår att det lagtekniska felet i 5 mom. korrigeras i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

16 kap. Handläggning av ansökningsärenden i regionförvaltningsverket
25 §.

Utskottet föreslår att den felaktiga laghänvisningen i 3 mom. korrigeras. Lagen om delgivning i förvaltningsärenden har upphävts och därför måste momentet hänvisa till förvaltningslagen ().

12. Lag om ändring av 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen

7 kap. Konsumentkrediter
24 §.

Utskottet föreslår att 24 §, sådan den lyder i den lag som godkändes den 20 oktober 2009 (844/2009), ändras på grund av regionförvaltningsreformen så att 7 kap. 24 § 1 och 2 mom. i lagförslag 12 i den föreliggande propositionen träder i kraft den 1 januari 2010 sådana de lyder i propositionen, medan nya 3 mom. som har införts i 24 § genom lagen som godkändes den 20 oktober 2009 träder i kraft den 1 februari 2010.

14. Lag om ändring av hittegodslagen

25 §. Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter.

I slutet av 3 mom. i den finska versionen upprepas felaktigt en mening som i sak är densamma som 1 mom. i samma paragraf. Utskottet föreslår att den extra meningen stryks i 3 mom. i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

22. Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

64 §. Registrering av intressebevakning.

I 5 mom. står det att en statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver registeruppgifter för godtagbara ändamål kan av regionförvaltningsverket få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. I liknande register som gäller magistraternas uppgifter har man på senare år följt principen att ministeriet genom ett beslut fastställer vilken magistrat som får ge tillstånd att ta del av registeruppgifter via en teknisk anslutning. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att det i 5 mom. avsedda tillståndet att ta del av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden via en teknisk anslutning beviljas av en magistrat som utses genom förordning av finansministeriet.

37. Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

6 b §. Närings-, trafik- och miljöcentralens och regionförvaltningsverkets uppgifter, 21 §. Avtal om arrangemang för mottagande och 25 e §. Yrkesövergripande bedömningsgrupp.

  Riksdagen godkände den 10 november 2009 en proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till Migrationsverket (RP 78/2009 rd). Lagförslag 37 i den föreliggande propositionen innehåller förslag till ändringar i paragrafer som till en del är desamma som i lagförslag 2 i den förstnämnda propositionen. Därför föreslår utskottet att bara 2—4 mom. i 6 b § ändras och att 21 och 25 e § stryks.

42. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

13 §. Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register.

I 2 mom. 2 punkten används ett föråldrat namn på ett register, magistratens motorbåtsregister. Utskottet föreslår att namnet korrigeras enligt lagen om farkostregistret ().

57. Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

16 §. Landskapsstyrelsens olika sammansättningar.

Riksdagen godkände den 11 november 2009 propositionen om lagstiftning om revidering av regionförvaltningen (RP 59/2009 rd), som innehöll en lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna. Namnen på dessa föreskrivs i 1 § i förordningen som utfärdades den 20 november 2009 med stöd av lagen. Med hänvisning till förordningen föreslår utskottet att namnet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra och Mellersta Österbotten i 16 § 2 mom. ändras till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

62. Lag om ändring av lagen om fornminnen

5 §.

Det föråldrade namnet jordregistret i 2 mom. ändras till fastighetsregistret.

81. Lag om ändring av lagen om fiske

134 §.

Det föråldrade namnet jordregistret i 1 mom. ändras till fastighetsregistret.

87. Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

1 §. Ärenden som ska behandlas.

Enligt 13 § i den gällande lagen om Forststyrelsen () gäller landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds behörighet bara andra beslut av Forststyrelsen än dem som särskilt regleras i paragrafen. Därför föreslår utskottet att 1 mom. 2 punkten preciseras så att där anges vilka ärenden som Forststyrelsens beslut ska gälla för att kunna överklagas hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Samtidigt korrigeras den delvis felaktiga numreringen av punkterna i 1 mom.

96. Lag om ändring av djurskyddslagen

59 §. Arvoden.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av 59 § i djurskyddslagen (RP 81/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 59 § stryks i det föreliggande lagförslaget, eftersom paragrafen har ändrats genom den ovannämnda lagen så att där inte längre föreskrivs om regionförvaltningsmyndighetens uppgifter.

99. Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

4 §. Definitioner.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om medicinsk behandling av djur (RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 9 punkten ändras så att den väger in den här ändringen.

156. Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift

6 §.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av lagen om apoteksavgift (RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att den väger in den här ändringen.

157. Lag om ändring av folkhälsolagen

43 §.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av 43 § i folkhälsolagen (RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att den väger in den här ändringen.

159. Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

36 §.

Skrivningen föreslås bli moderniserad med beaktande av bestämmelserna i lagen om förmyndarverksamhet (), så att ordet intressebevakare används i stället för förmyndare. Benämningen socialnämnden föreslås bli moderniserad och således ersatt med uttrycket kollegiala organ som utses av kommunen enligt 6 § 1 mom. i socialvårdslagen ().

76 §.

Riksdagen godkände den 6 oktober 2009 social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 28/2009 rd) om proposition RP 166/2009 rd. Lagförslag 18, som gällde ändring av 76 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (), förkastades. Med hänvisning till betänkandet föreslår förvaltningsutskottet att 4 mom. i paragrafen ändras så att det också väger in de ändringar som föreslås i samma paragraf i proposition RP 166/2009 rd.

161. Lag om ändring av socialvårdslagen

56 §.

Riksdagen godkände den 6 oktober 2009 social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 28/2009 rd) om proposition RP 166/2009 rd. Lagförslag 17, som gällde ändring av 56 § i socialvårdslagen (), förkastades. Med hänvisning till betänkandet föreslår förvaltningsutskottet att 4 mom. i paragrafen ändras så att det också väger in de ändringar som föreslås i samma paragraf i proposition RP 166/2009 rd.

166. Lag om ändring av läkemedelslagen

93, 93 a och 95 c §.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av läkemedelslagen (, RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 93, 93 a och 95 c § ändras så att de väger in den här ändringen.

168. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

52 §.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av 47 a och 52 § i lagen om specialiserad sjukvård (, RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 4 mom. ändras så att den väger in den här lagändringen.

169. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

14 §. Behörigt regionförvaltningsverk.

  Riksdagen antog den 10 november 2009 en lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård (, RP 191/2009 rd). Lagens 14 § kompletterades med ett nytt 2 mom. om länsstyrelsernas uppgift. Utskottet föreslår att det här 2 mom. ändras på grund av regionförvaltningsreformen så att myndighetens namn blir regionförvaltningsverket.

20 §. Förelägganden och tvångsmedel.

  Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av 20 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Riksdagen antog dessutom den 10 november 2009 en annan lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård (RP 191/2009 rd). Lagens 20 § ändrades genom båda de här lagarna. Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att den väger in de här ändringarna.

174. Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

16 §. Föreläggande och tvångsmedel.

  Riksdagen godkände den 6 oktober 2009 social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 28/2009 rd) om proposition RP 166/2009 rd. Lagförslag 19, som gällde ändring av 16 § i lagen om tillsyn över privat socialservice (), förkastades. Med hänvisning till betänkandet föreslår förvaltningsutskottet att 4 mom. i paragrafen ändras så att det också väger in de ändringar som föreslås i samma paragraf i proposition RP 166/2009 rd.

187. Lag om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept

24 §. Styrning, uppföljning och övervakning.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av lagen om elektroniska recept (, RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 2 mom. ändras så att det väger in den här ändringen.

188. Lag om ändring av narkotikalagen

30 §. Redovisningsskyldighet och 46 §. Administrativa tvångsmedel.

Riksdagen antog den 6 oktober 2009 en lag om ändring av narkotikalagen (, RP 166/2009 rd). Den trädde i kraft den 1 november 2009. Utskottet föreslår att 30 § 1 mom. och 46 § 3 mom. ändras så att de väger in de här ändringarna.

189. Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

6 §. Utlämnande av uppgifter.

Riksdagen antog den 17 november 2009 en lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (, RP 151/2009 rd). Genom den ändrades 6 § 3 mom. så att det fick den ordalydelse som föreslås i den föreliggande propositionen. Därför behöver 6 § 3 mom. inte längre ändras.

Men 3 mom. möjliggör inte att tillsynsmyndigheterna i fråga utbyter information via en teknisk anslutning. Därför föreslås paragrafen bli kompletterad med ett nytt 4 mom.

198. Lag om ändring av byggnadsskyddslagen

18 §.

Paragrafen har tagits in helt omskriven i den föreliggande propositionen och motsvarar skrivningen i propositionen med förslag till lag om skyddande av byggnadsarvet samt till lagar om ändring av 57 och 166 § i markanvändnings- och bygglagen och 48 kap. 6 § i strafflagen (RP 101/2009 rd), som nu är under behandling i riksdagen. Behandlingen av den sistnämnda propositionen är alltså ännu inte slutförd och lagförslagen i den kommer inte att träda i kraft den 1 januari 2010. Därför föreslår utskottet att 18 § inte ändras i sin helhet nu och att den gällande paragrafen i stället bara ändras på det sätt som är nödvändigt på grund av regionförvaltningsreformen.

203. Lag om ändring av avfallslagen

66 §. Ändringssökande (Ny).

Sakkunniga har påpekat att de regionala förvaltningsdomstolarnas behörighet kan bli oklar när beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna överklagas. Det kan betyda att besvär som avses i olika lagar men som gäller samma projekt kommer att anföras hos en annan förvaltningsdomstol än den som behandlar t.ex. besvär över planläggning och byggande i den berörda kommunen. Utskottet föreslår att 66 § 1 mom. i avfallslagen () preciseras med att behörig förvaltningsdomstol i de här fallen är den i vars domkrets huvuddelen av verksamheten i fråga är belägen.

77 §. Tillämpning av tidigare stadganden.

Hänvisningen i 2 mom. till 3 § i förordningen om införande av strafflagen föreslås bli ändrad till en hänvisning till 3 kap. 2 § i strafflagen, där det numera föreskrivs om när lagen ska tillämpas.

204. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

19 §. Sökande av ändring i beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet.

  Sakkunniga har påpekat att de regionala förvaltningsdomstolarnas behörighet kan bli oklar när beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna överklagas. Det kan betyda att besvär som avses i olika lagar men som gäller samma projekt kommer att anföras hos en annan förvaltningsdomstol än den som behandlar t.ex. besvär över planläggning och byggande i den berörda kommunen. Utskottet föreslår att 19 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning () preciseras med att behörig förvaltningsdomstol i de här fallen är den i vars domkrets huvuddelen av verksamheten i fråga är belägen.

207. Lag om ändring av naturvårdslagen

57 a §. Förebyggande och avhjälpande av naturskador.

Enligt utredning har 57 a § i förslaget till ändring av naturvårdslagen () fallit bort på grund av ett tekniskt fel. Den var avsedd att ingå i propositionen. Utskottet föreslår att den fogas till lagförslaget. I 1, 2 och 3 mom. ändras den regionala miljöcentralen till närings-, trafik- och miljöcentral med anledning av regionförvaltningsreformen.

210. Lag om ändring av miljöskyddslagen

31 §. Behörig tillståndsmyndighet.

  Uttrycket "verksamheten kan ha betydande miljökonsekvenser" har fallit bort i 1 punkten. Utskottet föreslår att punkten kompletteras och att en del av den flyttas över till en ny 2 punkt, så att punkterna 2—5 i förslaget blir punkterna 3—6.

38 §. Information om tillståndsansökan, 53 §. Hur ett tillståndsbeslut ges och 54 §. Information om tillståndsbeslut.

Lagförslaget om ändring av miljöskyddslagen innehåller vissa bestämmelser om information i elektronisk form (38, 53, 54 och 98 §). Utskottet ställer sig i princip positivt till ökad elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Men det är oklart vilken juridisk betydelse som information i elektronisk form har, vilket kan ge upphov till problem. Därför föreslår utskottet att paragraferna i fråga stryks i lagförslaget och att bestämmelser om information i elektronisk form utarbetas separat, så att deras rättsliga verkningar fullständigt kan redas ut.

60 §. Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar.

Den felaktiga hänvisningen till regionförvaltningsverket i 1 mom. ändras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

71 §. Ersättning för skada som orsakats före avgörandet av tillståndsärendet.

Den kommunala miljötillståndsmyndigheten är inte behörig att behandla ersättningsfrågor, så den kan heller inte överföra ett yrkande till regionförvaltningsverket för avgörande. Utskottet föreslår därför att sista meningen i paragrafen stryks.

73 §. Behandling av ersättningsärenden vid tingsrätten.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är inte behöriga att behandla ersättningsfrågor. Utskottet föreslår därför att skyldigheten att underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om att ett ersättningsärende har blivit anhängigt stryks i 3 mom.

80 §. Delegering av beslutanderätt till kommunen.

Delegeringen av beslutanderätt enligt 1 mom. kan också gälla sådana tillstånd i ärenden som gäller förorenad mark som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet. Utskottet föreslår att bestämmelsen preciseras med att ärenden som anhängiggjorts hos regionförvaltningsverket ska slutbehandlas vid regionförvaltningsverket.

98 §. Hörande med anledning av besvär.

I fråga om detaljmotiveringen till paragrafen hänvisar utskottet till det som sagts ovan i fråga om 38, 53 och 54 § i lagförslag 210.

Nya lagförslag

216. Lag om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Lagens 5 a kap. 7 § 2 mom. föreslås bli ändrat på grund av regionförvaltningsreformen, så att arbetskrafts- och näringscentralen ändras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

217. Lag om ändring av veterinärvårdslagen

Riksdagen godkände den 6 oktober 2009 en proposition med förslag till veterinärvårdslag och vissa lagar som har samband med den (RP 81/2009 rd), som innehöll en ny veterinärvårdslag (). Lagen trädde i kraft den 1 november 2009. Den innehåller bestämmelser om vissa uppgifter för länsstyrelserna. Med anledning av regionförvaltningsreformen föreslås bestämmelserna bli ändrade så att myndigheten benämns regionförvaltningsverket.

218. Lag om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

Riksdagen antog den 18 november 2009 en ny lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (RP 84/2009 rd). I 3 § föreskrivs det om länsstyrelsens uppgift. Utskottet föreslår att paragrafen ändras på grund av regionförvaltningsreformen så att myndighetens namn blir regionförvaltningsverket.

219. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Riksdagen godkände den 11 november 2009 propositionen om lagstiftning om revidering av regionförvaltningen (RP 59/2009 rd), som innehöll en lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken. Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslår utskottet för tydlighetens skull att 3 § 2 mom. i lagen ändras.

Lagförslag som förkastas

38. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

Riksdagen behandlar för närvarande en proposition om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen och om en lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter (RP 208/2009 rd), som också innehåller ett förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler (). Utskottet föreslår att lagförslaget i den föreliggande propositionen förkastas och tillstyrker de ändringar i lagförslaget som krävs till följd av regionförvaltningsreformen vid behandlingen av proposition RP 208/2009 rd.

55. Lag om ändring av kommunindelningslagen

Riksdagen behandlar för närvarande en proposition med förslag till kommunindelningslag (RP 125/2009 rd) som ska upphäva den gällande kommunindelningslagen () som föreslås bli ändrad i den föreliggande propositionen. Båda lagförslagen avses träda i kraft den 1 januari 2010, så utskottet föreslår att lagförslaget i den föreliggande propositionen förkastas.

143. Lag om ändring av 3 § i lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider

Riksdagen antog den 18 november 2009 en ny lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (RP 84/2009 rd), som upphäver den gällande lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider (). Utskottet föreslår därför att lagförslaget i den föreliggande propositionen förkastas.

213. Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Lagförslag 112 och 213 i den föreliggande propositionen har samma innehåll. Utskottet föreslår därför att lagförslag 213 förkastas.

Förslag till beslut

Således föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslag 1—7, 9—11, 13, 15—21, 23—36, 39—41, 43—54, 56, 58—61, 63—80, 82—86, 88—95, 97, 98, 100—142, 144—155, 158, 160, 162—165, 167, 170—173, 175—186, 190—197, 199—202, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214 och 215 godkänns utan ändringar,

att lagförslag 8, 12, 14, 22, 37, 42, 57, 62, 81, 87, 96, 99, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 169, 174, 187—189, 198, 203, 204, 207, och 210 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag),

att nya lagförslag 216—219 godkänns (Utskottets nya lagförslag),

att lagförslag 38, 55, 143 och 213 förkastas och

att ett uttalande godkänns (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets ändringsförslag

8.

Lag

om ändring av vattenlagen

I enlighet med Riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj (264/1961) 1 kap. 9 § 3 mom., 12 § 2—4 mom., 15 a §, 17 § 2 mom., 17 a §, 18 § 1 mom., 20 § och 30 § 1 mom., 2 kap. 2 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 § 2 och 3 mom., 14 a § 2 och 4 mom., 22 § 2—4 mom., 22 b och 22 c §, 24 § 1 och 3 mom., 25 § 1 och 3 mom., 26 § 1 och 5 mom., 27 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom. och 32 §, 3 kap. 2 § 1 mom., 7 och 11 §, 13 § 1 mom. samt 17 § 2 mom., 4 kap. 1 a och 2 §, 3 § 1—3 och 5 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 a § 3 mom., 8 a § samt 9 § 1, 3 och 4 mom., 5 kap. 9 §, 14 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 29 § 3 mom., 30 § 3 mom., 31, 33 och 35 §, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 41 §, 45 § 3 mom., 48 §, 49 § 1 mom., 53 § 3 mom., 58 §, 59 § 1 mom., 62 och 64 §, 66 § 1 mom., 68 § 1 mom., 76 § 1 och 2 mom., 78 § 1 mom., 85 § 3 mom., 86 § 2 mom., 91 § 1 och 2 mom., 92 § 1, 3 och 4 mom., 93 § 1 och 3 mom., 96 §, 99 § 1 mom. samt 99 a och 100 §, 6 kap. 2 och 2 a §, 10 § 1 mom., 11 § 5 mom., 12 § 2 mom. och 31 a § 4 mom., 7 kap. 2 §, 4 § 2 mom., 8 § 3—5 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 3 och 4 mom. samt 14 och 15 §, 8 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 8 §, 10 a § 1 och 3 mom., 10 b § 1—3 mom., 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom., 19 och 20 §, 21 § 4 mom. samt 22 §, 9 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 7 och 12—14 §, 16 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. samt 21 och 22 §, 10 kap. 8 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 17 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 8 § 2—4 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom., 14 a § 2 mom., 14 b §, 15 § 1 mom. samt 21 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom., 11, 14 och 16 §, 17 § 2 mom., 18 § samt 19 § 1 och 3—5 mom., 14 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. samt 3 och 4 §, rubriken för 16 kap. samt 16 kap. 1 § 1 och 3 mom., 1 a § 2 mom., 2 § 2 mom., 3 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 8 § 2 mom., 9, 11 a och 11 b §, 11 c § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13, 14 och 18—22 §, 23 § 1 och 2 mom., 23 a och 24—26 §, 27 § 1 och 3 mom., 28 a och 30 §, 31 § 1 och 2 mom. samt 32 § 1 mom., 17 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 2 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom. samt 11 §, 18 kap. 1 § 1 och 3 mom. samt 2, 7, 10, 11 och 13 §, 19 kap. 1 § 1 mom., 4 och 5 §, 5 a § 3 mom. samt 9 § 2 mom., 20 kap. 2 § 4 mom. och 8 § 2 mom. samt 21 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 och 3 mom., 3 a och 3 b §, 3 c § 1 mom., 3 d och 3 e §, 4 § 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 3 mom., 8 a §, 9 § 1 mom. samt 11 och 12 §,

av dem 1 kap. 9 § 3 mom., 12 § 2—4 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 mom. och 20 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 § 2 och 3 mom., 22 § 2—4 mom., 22 b och 22 c §, 24 § 1 och 3 mom., 25 § 1 och 3 mom., 26 § 1 och 5 mom., 27 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom. samt 32 §, 3 kap. 2 § 1 mom., 7 och 11 §, 13 § 1 mom. samt 17 § 2 mom., 4 kap. 1 a och 2 §, 3 § 1—3 och 5 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 a § 3 mom., 8 a § samt 9 § 1 och 3 mom., 5 kap. 9 §, 14 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 29 § 3 mom., 31, 33 och 35 §, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 41 §, 45 § 3 mom., 48 §, 49 § 1 mom., 53 § 3 mom., 58 §, 59 § 1 mom., 62 och 64 §, 66 § 1 mom., 68 § 1 mom., 76 § 1 och 2 mom., 78 § 1 mom., 85 § 3 mom., 91 § 2 mom., 92 § 1, 3 och 4 mom., 93 § 3 mom., 96 §, 99 § 1 mom. och 99 a §, 6 kap. 2 och 2 a §, 10 § 1 mom., 11 § 5 mom. samt 12 § 2 mom., 7 kap. 2 §, 4 § 2 mom., 8 § 3—5 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 3 och 4 mom. samt 14 och 15 §, 8 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 8 §, 10 a § 1 och 3 mom., 10 b § 2 och 3 mom., 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom., 19 och 20 §, 21 § 4 mom. och 22 §, 9 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 7 och 12—14 §, 16 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. samt 21 §, 10 kap. 8 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 17 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 8 § 2—4 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom., 14 a § 2 mom., 14 b §, 15 § 1 mom. och 21 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom., 11, 14, 16 och 18 § samt 19 § 1 och 3—5 mom., 14 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. samt 3 och 4 §, rubriken för 16 kap. samt 16 kap. 1 § 1 och 3 mom., 1 a § 2 mom., 2 § 2 mom., 3 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 8 § 2 mom., 9, 11 a och 11 b §, 11 c § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13, 14 och 18—22 §, 23 § 1 och 2 mom., 24—26 §, 27 § 1 och 3 mom., 30 §, 31 § 1 och 2 mom. samt 32 § 1 mom., 17 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 4 § 1 mom., 7 § 2 mom. samt 11 §, 18 kap. 1 § 1 och 3 mom. samt 2, 7, 10, 11 och 13 §, 19 kap. 5 § och 9 § 2 mom., 20 kap. 2 § 4 mom. och 8 § 2 mom. samt 21 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 3 a och 3 b §, 4 § 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 88/2000, 1 kap. 15 a och 17 a § sådana de lyder i lag 1105/1996 och i nämnda lag 88/2000, 1 kap. 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag 689/2000, 2 kap. 14 a § 2 och 4 mom. och 16 kap. 23 a § sådana de lyder i lag 1301/2004, 4 kap. 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 629/1991, 5 kap. 30 § 3 mom., 91 § 1 mom. och 93 § 1 mom., 8 kap. 10 b § 1 mom., 12 kap. 17 § 2 mom., 16 kap. 28 a § samt 19 kap. 1 § 1 mom. och 5 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 79/1995, 6 kap. 31 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 1278/1996, 9 kap. 22 § sådan den lyder i lag 1347/1995 och i nämnda lag 88/2000, 17 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 9 § 1 mom. samt 21 kap. 3 § 3 mom. sådana de lyder i lag 732/2005, 19 kap. 4 § sådan den lyder i lag 948/1997, 21 kap. 3 c § 1 mom. samt 3 d och 3 e § sådana de lyder i lag 386/2009 samt 21 kap. 8 a § sådan den lyder i nämnda lagar 79/1995 och 88/2000, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

9, 12, 15 a, 17, 17 a, 18, 20, 30 §

(Som i RP)

2 kap.

Allmänna stadganden

2, 7, 12, 14 a, 22, 22 b, 22 c, 24—27 och 30—32 §

(Som i RP)

3 kap.

Tillgodogörande av vattenkraft

2, 7, 11, 13 och 17 §

(Som i RP)

4 kap.

Farleder och andra områden för samfärdsel i vatten

1 a, 2, 3, 5, 6, 7 a, 8 a, 9 §

(Som i RP)

5 kap.

Virkesflottning

9, 14, 18, 19, 29-31, 33, 35, 36, 39, 41, 45, 48, 49, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 85, 86, 91—93, 96, 99, 99a och 100 §

(Som i RP)

6 kap.

Dikning

2, 2 a, och 10—12 och 31 a §

(Som i RP)

7 kap.

Vattenståndsreglering

2 och 4 §

(Som i RP)

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

9—15 §

(Som i RP)

8 kap.

Vattenreglering

1, 3, 4, 5, 8, 10 a, 10 b, 11, 13, 16, 19 och 20—22 §

(Som i RP)

9 kap.

Avledande av vatten för användning såsom vätska och tagande av grundvatten

2—4, 7, 12—14, 16 och 18—22 §

(Som i RP)

10 kap.

Ledande av avloppsvatten

8, 16, och 17 §

(Som i RP)

11 kap.

Ersättningar

2, 8, 10—12, 14 a, 14 b, 15 och 21 §

(Som i RP)

12 kap.

Särskilda bestämmelser

1—3, 6, 11, 14 och 16—19 §

(Som i RP)

14 kap.

Allmänna bestämmelser om myndigheter

1—4 §

(Som i RP)

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i regionförvaltningsverket

1, 1 a, 2, 3, 5, 7, 7 a, 8, 9, 11 a—11 c, 12—14, 18—23, 23 a och 24§

(Som i RP)

25 §

(1 och 2 mom. som i RP)

Regionförvaltningsverkets beslut i ett förvaltningstvångsärende enligt 21 kap. delges genom bevislig delgivning så som föreskrivs i förvaltningslagen.

26, 27, 28 a och 30—32 §

(Som i RP)

17 kap.

Ändringssökande

Sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut

1, 2, 4, 7, 9 och 11 §

(Som i RP)

18 kap.

Syneförrättning och slutsyn

1, 2, 7, 10, 11 och 13 §

(Som i RP)

19 kap.

Dikningsförrättning

1, 4, 5, 5 a och 9 §

(Som i RP)

20 kap.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

2 och 8 §

(Som i RP)

21 kap.

Särskilda stadganden

1—3, 3 a—3 e, 4, 6, 8, 8 a, 9, 11, 12, §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

12.

Lag

om ändring av 2 kap. 18 och 20 § samt 7 kap. 24 § i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 2 kap. 18 och 20 § och 7 kap. 24 §, sådana de lyder, 2 kap. 18 och 20 § i lag 561/2008 samt 7 kap. 24 § i lag 844/2009, som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

18 och 20 §

(Som i RP)

7 kap.

Konsumentkrediter

24 §

(1 och 2 mom. som i RP)

Vid tillsynen över att 9 a § iakttas ger Kommunikationsverket på begäran tillsynsmyndigheten ett utlåtande om huruvida den metod för elektronisk identitetskontroll som kreditgivaren använder uppfyller kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). (Nytt 3 mom.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(1 mom. som i RP)

Dock träder 7 kap. 24 § 3 mom. i kraft den 1 februari 2010. (Nytt 2 mom.)

(3 mom. som 2 mom. i RP)

_______________

14.

Lag

om ändring av hittegodslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/1988) 21 och 25 § samt

fogas till lagen nya 21 a, 25 a och 25 b som följer:

6 kap.

Hittegodsbyråer

21 och 21 a §

(Som i RP)

25 §

Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

25 a och b §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

22.

Lag

om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 64 §, sådan den lyder i lagarna 61/2005 och 649/2007, som följer:

64 §

Registrering av intressebevakning

(1—4 mom. som i RP)

Förmyndarmyndigheten beslutar om utlämnande av uppgifter ur registret. En statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver registeruppgifter för godtagbara ändamål kan dock av en magistrat som utses genom förordning av finansministeriet få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. Innan tillstånd beviljas skall sökanden lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Vid behandlingen av uppgifterna i registret skall bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

37.

Lag

ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 6 a § 1 mom., 6 b § 2—4 mom., 6 c, 8 och 9 § (utesl.) samt 35 § 3 mom.,

av dem 6 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 972/2007, 6 b § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1215/2005 och 4 mom. i nämnda lag 972/2007, 6 c och 8 § sådana de lyder i nämnda lag 1215/2005 samt 9 § sådan den lyder i lag 362/2005 (utesl.), som följer:

6 a §

(Som i RP)

6 b §

Närings-, trafik- och miljöcentralens och regionförvaltningsverkets uppgifter

(1 mom. utesl.)

(2—4 mom. som i RP)

6 c, 8 och 9 §

(Som i RP)

21 och 25 e §

(Utesl.)

35 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

42.

Lag

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 14 § 6 punkten och 19 § 1 mom. 13 punkten,

ändras 7 och 8 §, 13 § 2 mom. 2 punkten samt 15 och 48 §,

av dem 14 § 6 punkten och 19 § 1 mom. 13 punkten sådana de lyder i lag 538/2006 samt 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 457/2009, som följer:

7 och 8 §

(Som i RP)

13 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) ur närings-, trafik- och miljöcentralens informationssystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och ur magistraternas farkostregister uppgifter som behövs vid övervakningen av båttrafiken,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 och 48 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

57.

Lag

om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 maj 2003 om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) 16 § 2 mom. och 48 § 3 mom. som följer:

16 §

Landskapsstyrelsens olika sammansättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När landskapsstyrelsen behandlar ärenden som avses i 10 § hör till den utöver grundsammansättningen företrädare för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten samt Kainuu skogscentral. Landskapsfullmäktige väljer företrädarna efter att ha fått myndigheternas förslag till ledamöter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

62.

Lag

om ändring av lagen om fornminnen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 juni 1963 om fornminnen (295/1963) 25 a §, sådan den lyder i lag 68/1995, och

ändras 5 § 2 mom., 7 § 3 mom. samt 8, 11 och 18 §, av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 798/1996, som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en fornlämnings gränser inte har fastställts på det sätt som anges i 1 mom. och Museiverket och markägaren inte kommer överens om dem skriftligen, ska närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan av Museiverket eller markägaren fastställa gränserna. Till ansökan ska fogas ett förslag till gränser för fornlämningen, utredning om äganderätten till den fastighet inom vilken fornlämningen finns, utdrag ur fastighetsregistret samt tillförlitlig karta eller kartskiss, som visar var lämningen finns. Angående ansökan ska markägaren höras, om ansökan gjorts av Museiverket, och Museiverket, om ansökan gjorts av markägaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7, 8, 11 och 18 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

81.

Lag

om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 127 a §,

sådan den lyder i lag 40/1997, samt

ändras 3, 6, 9, 11, 14, 14 a, 21, 24, 25 och 27 §, 37 § 1 mom., 38, 47, 68, 69, 75 a och 78 §, 79 § 1 mom., 80, 81, 86 och 87 §, 89 a § 3 mom., 91 § 3 mom., 93 § 1 mom., 97 § 1 mom., 105, 106, 115 och 118 §, 119 § 3 mom. samt 121, 123, 124, 126 och 134 §,av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1355/1993 och 687/2000, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 489/1993, nämnda lag 1355/1993 och lag 1066/2004, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1355/1993, 11 och 105 § sådana de lyder i lag 154/2003, 14 och 47 § sådana de lyder i lag 93/2000, 14 a § sådan den lyder i lag 1212/1997, 21 §, 37 § 1 mom., 38, 75 a, 78 och 80 §, 91 § 3 mom. samt 93 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1355/1993, 24, 25, 27 och 134 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 93/2000, 69 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 687/2000, 79 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 81 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 154/2000, 86 § sådan den lyder i lagarna 328/1988, 1204/1992 och nämnda lag 687/2000, 87 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1992, 89 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1045/1996, 106 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1066/2004, 115 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 121 § sådan den lyder i lag 252/1998, 123 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 93/2000 och 154/2003 samt 124 § sådan den lyder i lag 562/1995, som följer:

3, 6, 9, 11, 14, 14 a, 21, 24, 25, 27 37, 38, 47, 68, 69, 75 a, 78—81, 86, 87, 89 a, 91, 93, 97, 105, 106, 115, 118, 119, 121, 123, 124 och 126 §

(Som i RP)

134 §

Har fredningsområde i enlighet med tidigare lag utbrutits vid skifte av vattenområde eller har anteckning om bildandet av området annars gjorts i fastighetsregistret, ska anmälan om indragning av fredningsområdet eller om beslut, varigenom fredningsområde indragits, av fiskeområdets styrelse göras till vederbörande lantmäterikontor för avlägsnande av anteckningarna rörande fredningsområdet ur jordregistret. Lantmäterikontoret ska vid behov förordna en lantmäteriingenjör att vid förrättning som verkställs på statens bekostnad utreda de omständigheter som avlägsnandet av anteckning förutsätter.

(2 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

87.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1992 om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992) 1 §, sådan den lyder i lagarna 36/1995, 33/1997 och 621/1998, som följer:

1 §

Ärenden som ska behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:

(1 punkten som i RP)

2) Forststyrelsen i ärenden om vilka det inte har föreskrivits att rättelse ska sökas hos Forststyrelsen eller att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

(3—5 punkten som i RP)

6) fiskeområde, (7 punkten i RP)

7) beslut som en regionförvaltningsmyndighet och en annan myndighet fattat med stöd av lagen om djursjukdomar (55/1980). (9 punkten i RP)

(2 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

96.

Lag

om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 16 § 2 mom., 18 §, 19 § 2 mom., 20 och 20 a §, 20 b § 3 mom., 21 och 23–25 §, 28 § 3 mom., 35, 38, 39 och 41–44 §, 46 § 1 mom., 48 § 1 mom., 51 § (utesl.) samt 61 § 3 mom.,

av dem 20 och 20 a § samt 20 b § 3 mom. sådana de lyder i lag 220/2003, 28 § 3 mom., 35 och 38 § samt 61 § 3 mom. sådana de lyder i lag 300/2006, 39 § och 48 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1430/2006, 44 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag samt 51 § sådan den lyder i lag 1194/1996 och i nämnda lag 300/2006 (utesl.), som följer:

16, 18, 19, 20, 20 a och 20 b, 21, 23, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48 och 51§

(Som i RP)

59 §

(Utesl.)

61 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

99.

Lag

om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 4 § 9 punkten, 6, 7 och 27—30 §, 31 § 1 mom. samt 32 och 33 §, av dem 4 § 9 punkten sådan den lyder i lag 791/2009 och 6 § sådan den lyder i lag 299/2006, som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) tillsynsmyndighet Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, regionförvaltningsverket och den veterinär som regionförvaltningsverket har förordnat till ett övervakningsuppdrag.

6, 7 och 27—33 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

156.

Lag

om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 6 och 13 §, sådana de lyder, 6 § i lag 779/2009 och 13 § i lagarna 758/1965 och 1281/1987 samt i nämnda lag 701/2002, som följer:

6 §

Apoteksavgiften inbetalas genom girering till regionförvaltningsverket i en eller flera rater så som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet bestämmer. Apoteksavgiften för Helsingfors universitetsapotek inbetalas till Helsingfors universitet och apoteksavgiften för Kuopio universitetsapotek till Kuopio universitet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska före den 1 augusti året efter det år för vilket avgiften fastställts till regionförvaltningsverket sända en förteckning över de apoteksavgifter som ska betalas inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

13 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

157.

Lag

om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 2 §, 42 § 1 och 3 mom. samt 43 och 44 §,

sådana de lyder, 2 § i lagarna 71/1991 och 1254/2005 samt 42 § 1 och 3 mom. (utesl.) och 44 § i sistnämnda lag, samt 43 § i lag 783/2009, som följer:

2 och 42 §

(Som i RP)

43 §

(1—3 mom. som i RP)

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

44 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

159.

Lag

om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) 3 §, 6 § 1 mom., 33, 36 och 41 §, 75 § 1 och 3 mom., 76 och 77 §, 80 § 1 mom., 81 § 2 mom. samt 82 §,

av dem 3 §, 75 § 1 och 3 mom. samt 76 och 77 § sådana de lyder i lag 672/2008, 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 259/1989, 81 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag samt 82 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 96/1991, som följer:

3, 6, och 33 §

(Som i RP)

36 §

Om personen själv eller personens (utesl.) vårdnadshavare eller annan intressebevakare eller ett kollegialt organ som utses av kommunen enligt 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) anser att specialomsorgsprogrammet inte är ändamålsenligt, kan regionförvaltningsverket förordna att programmet ska korrigeras till de delar det anses vara påkallat.

41 och 75 §

(Som i RP)

76 §

(1—3 mom. som i RP)

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

77 och 80—82 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

161.

Lag

om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 3 §, 26 § 1 mom., 55 § 1 och 3 mom. samt 56 och 57 §,

sådana de lyder, 3 §, 55 § 1 och 3 mom., 56 och 57 § i lag 670/2008 samt 26 § 1 mom. i lag 604/1996, som följer:

3, 26, och 55 §

(Som i RP)

56 §

(1—3 mom. som i RP)

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

57 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

166.

Lag

om ändring av läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 92 a § 3 mom., 93 § 3 mom. samt 93 a och 95 c §,

sådana de lyder, 92 a § 3 mom. i lag 296/2004, 93 § 3 mom. i lag 248/1993, 93 a § i lag 1191/2000 samt 95 c § i lagarna 700/2002 och 298/2006, som följer:

92 a §

(Som i RP)

93 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vite i fråga om förbud döms ut av regionförvaltningsverket på yrkande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

93 a §

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan vidta åtgärder som avses i 93 § 1 och 2 mom. även på ansökan av en utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i rådets direktiv 92/28/EEG om marknadsföring av humanläkemedel eller i artikel 14 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tilllämplig.

Vite för förstärkande av förbud som förelagts med stöd av 1 mom. döms ut av regionförvaltningsverket på ansökan av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eller en utländsk myndighet eller organisation.

95 c §

(1 mom. som i RP)

Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverken har utan hinder av sekretessbestämmelserna i annan lagstiftning rätt att av veterinärer, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, läkemedelspartiaffärer och apotek avgiftsfritt få de uppgifter som behövs för tillsynen.

(3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

168.

Lag

om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 5 §, 47 b § 2 mom., 51 § 1 och 3 mom. samt 52 och 53 §,

sådana de lyder, 5 § i lagarna 77/1991, 416/2001 och 1256/2005, 47 b § 2 mom. i lag 957/2001 samt 51 § 1 och 3 mom. (utesl.) och 53 § i nämnda lag 1256/2005 samt 52 § i lag 784/2009, som följer:

5, 47 b och 51 §

(Som i RP)

52 §

(1—3 mom. som i RP)

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

53 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

169.

Lag

om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 2 a, 9 a, 13, 14 och 14 a §, 14 b § 1 mom., 14 c och 16 §, 17 § 1 mom. samt 18, 20, 22 a och 25 §,

av dem 2 a (utesl.) och 14 a §, 14 b § 1 mom., 14 c och 16 §, 17 § 1 mom. samt (utesl.) 22 a och 25 § sådana de lyder i lag 377/2009, 9 a § sådan den lyder i lag 689/2005, (utesl.) 13 § sådan den lyder i lag 1258/2005 och i nämnda lag 377/2009, 14 § 1 mom. i nämnda lag 377/2009 och 2 mom. i lag /2009 samt 20 § i nämnda lag /2009, som följer:

2 a, 9 a och 13 §

(Som i RP)

14 §

Behörigt regionförvaltningsverk

(1 mom. som i RP)

I fråga om sjuktransporttjänster handläggs de uppgifter som i denna lag och med stöd av den föreskrivits för regionförvaltningsverket av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde trafikens stationsplats finns. (Nytt 2 mom.)

14 a—c, 16, 17 och 18 §

(Som i RP)

20 §

Förelägganden och tvångsmedel

Upptäcks det brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i tillhandahållandet eller genomförandet av hälso- och sjukvårdstjänster eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela ett föreläggande om att de ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken behövliga åtgärder ska genomföras. Om patientsäkerheten så kräver, kan det bestämmas att verksamheten ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning förbjuds, förplikta serviceproducenten eller den självständiga yrkesutövaren att iaktta föreskrifter som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

22 a och 25 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

174.

Lag

om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) 5 § 1, 2 och 5 mom. samt 7, 7 a, 7 b, 8, 10–12, 16–18, 20 och 21 §,

av dem 5 § 1, 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 691/2005 samt 7, 7 a, 7 b, 8, 11, 12, 16 och 17 § sådana de lyder i lag 671/2008, som följer:

5, 7, 7 a och 7 b, 8, 10, 11 och 12 §

(Som i RP)

16 §

Föreläggande och tvångsmedel

(1—3 mom. som i RP)

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen (utesl.), ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

17, 18, 20 och 21 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

187.

Lag

om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 februari 2007 om elektroniska recept (61/2007) 15 § 1 mom. 1 punkten och 24 § 2 mom., sådana de lyder i lag 781/2009, som följer:

15 §

(Som i RP)

24 §

Styrning, uppföljning och övervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dataombudsmannen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde styr och övervakar i enlighet med sin behörighet efterlevnaden av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

188.

Lag

om ändring av narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i narkotikalagen av den 30 maj 2008 (373/2008) 30 § 1 mom., 34 § 4 mom. och 46 § 3 mom., sådana de lyder i lag 775/2009, som följer

30 §

Redovisningsskyldighet

En innehavare av tillstånd enligt denna lag och en aktör som avses i 15 § 2 mom. är skyldig att föra bok över narkotika som de tillverkar, exporterar, importerar och hanterar. Redovisningsskyldigheten gäller dock inte för personlig medicinering förskrivna läkemedel som betraktas som narkotika. Redovisningsmaterialet ska förvaras minst sex år från utgången av det år då det upprättades. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att ta del av det redovisningsmaterial om narkotika som avses i detta moment. Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverken har rätt att få veterinärers narkotikaredovisning till påseende.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

(Som i RP)

46 §

Administrativa tvångsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vite som satts ut vid förbud döms ut av regionförvaltningsverket på yrkande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. I övrigt finns bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande i viteslagen (1113/1990).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

189.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 31 oktober 2008 om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008) ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De upplysningar och utredningar som avses i 3 mom. ovan kan också lämnas ut via en teknisk anslutning. Innan anslutningen öppnas ska det säkerställas att informationen är adekvat skyddad. (Nytt)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

198.

Lag

om ändring av byggnadsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i byggnadsskyddslagen av den 18 januari 1985 (60/1985) 26 a §, sådan den lyder i lag 73/1995, samt

ändras 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. samt 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21 och 23 §, av dem 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1152/1993, som följer:

5—9, 14 och 16 §

(Som i RP)

18 §

För att utföra inspektioner och undersökningar som behövs med tanke på efterlevnad och tilllämpning av lagen har de behöriga myndigheterna rätt att få tillträde till en byggnad om den har förklarats skyddad eller om ett ärende som gäller att förklara den skyddad är anhängigt.

Ägaren eller innehavaren av byggnaden ska meddelas minst tre dygn tidigare att en inspektion eller undersökning kommer att utföras. Om den behöriga myndigheten vägras tillträde till byggnaden, kan myndigheten begära handräckning av polisen. Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 40 § i polislagen (493/1995).

20, 21 och 23 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

203.

Lag

om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 januari 1993 (1072/1993) 3 § 1 mom. 12 punkten, 17, 21 och 35 §, 36 § 3 mom., 37, 40, 41, 49, 50 och 50 b §, 50 c § 1 och 3 mom., 52 §, 57 § 3 mom., 58, 59, 65 och 71 § samt 66 § 1 mom. och 77 § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 12 punkten i lag 747/2007, 17 § delvis ändrad i lag 63/1995, 21 delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 1015/1996, 35, 50 och 59 § samt 66 § 1 mom. i lag 91/2000, 36 § 3 mom. samt 50 c § 1 och 3 mom. i lag 452/2004, 37 och 41 § samt 77 § 2 mom. i nämnda lag 63/1995, 40 § delvis ändrad i nämnda lagar 63/1995 och 747/2007, 49 § delvis ändrad i nämnda lagar 63/1995, 91/2000 och 452/2004, 50 b § i sistnämnda lag samt i lagarna 1040/2004 och 277/2008, 52 § i lag 605/1997 och i nämnda lag 452/2004, 57 § 3 mom. och 65 § i nämnda lag 277/2008, 58 § delvis ändrad i sistnämnda lag samt 71 § i nämnda lag 1040/2004, som följer:

3, 17, 21, 35—37, 40, 41, 49, 50, 50 b, 50 c, 52, 57—59 och 65 §

(Som i RP)

66 § (Ny)

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen, dock så att om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av verksamheten i fråga är belägen. Ändring i beslut som gäller de i 17 § avsedda kommunala avfallshanteringsbestämmelserna och den i 30 § avsedda taxan söks däremot enligt kommunallagen (365/1995).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71 §

(Som i RP)

77 §

Tillämpning av tidigare stadganden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På nedskräpning och förorening av marken som har skett innan denna lag har trätt i kraft samt på sådana avstjälpningsplatser och andra behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet har upphört innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer dock om rengöring av ett förorenat område. I fråga om de bestämmelser som utfärdas för fullgörandet av skyldigheter som grundar sig på de ovan avsedda bestämmelser gäller dessutom i tilllämpliga delar 57, 58 och 66 § i denna lag. Bestämmelser om den lag som ska tillämpas på brott finns i 3 kap. 2 § i strafflagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

204.

Lag

om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 6 och 6 a §, 16 § 2 mom., 17 och 18 § samt 19 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 6, 6 a och 17 § samt 19 § 1 och 2 mom. i lag 458/2007 samt 16 § 2 mom. och 18 § i lag 59/1995, som följer:

6, 6 a, 16, 17 och 18 §

(Som i RP)

19 §

Sökande av ändring i beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) söka ändring genom besvär i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen, dock så att om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet eller verksamheten i fråga är belägen. (Nytt)

(2 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

207.

Lag

om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) 6 § 2 mom., 9 § 2 mom., 24 §, 25 § 1 mom., 27 § 1 mom., 28 §, 30 § 1 mom., 31 och 33 §, 34 § 2 mom., 40 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 48 § 2 mom., 49 §, 53 § 2 mom., 54, 55, 57 och 57 a §, 61 § 2 mom. samt 62, 63, 65, 72 a och 76 §, av dem 49 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 553/2004 och 384/2009, 57 a § sådan den lyder i lag 384/2009, 65 § sådan den lyder delvis ändrade i nämnda lag 553/2004 samt 72 a § sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer:

6, 9, 24, 25, 27, 28, 30, 31,33, 34, 40, 45, 47—49, 53—55 och 57 §

(Som i RP)

57 a § (Ny)

Förebyggande och avhjälpande av naturskador

Om en fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesverksamhet eller som i praktiken beslutar om sådan verksamhet (verksamhetsutövare) uppsåtligt eller av oaktsamhet genom en åtgärd som strider mot denna lag eller mot bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller genom en försummelse förorsakar en naturskada eller ett överhängande hot för en naturskada, ska verksamhetsutövaren utan dröjsmål underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om naturskadan eller det överhängande hotet för en naturskada och vidta behövliga åtgärder för att förebygga negativa effekter eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt.

Efter att ha fått kännedom om naturskadan eller det överhängande hotet för en naturskada ska närings-, trafik- och miljöcentralen, utöver vad som bestäms i 57 §, ålägga den verksamhetsutövare som orsakat olägenheten att vid behov vidta åtgärder för att förebygga negativa effekter eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt, samt ålägga verksamhetsutövaren att vidta hjälpåtgärder enligt lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009). Närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena åläggandet med vite eller med hot om att den åtgärd som inte vidtagits utförs på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts. I 57 § 2 mom. i denna lag bestäms om rätt att anhängiggöra ärenden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de uppgifter av verksamhetsutövaren som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa naturskador eller förebygga riskerna för sådana.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på naturskador vars förebyggande och avhjälpande regleras i miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961) eller gentekniklagen (377/1995).

61—63, 65, 72 a §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

210.

Lag

om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 17 § 2 mom., 19 § 4 mom., 20 § 2 mom., 22, 23 och 25 §, 27 § 1 mom., 31, 33 och 34 §, 35 § 1 mom., 36 §, 38 § 1 mom., 53 och 54 §, 58 § 2 mom., 60 § 1 mom., 64 § 3 mom., 64 a §, 65 § 1 mom., 68, 71–73, 77–80, 82, 84, 84 a, 84 c, 91, 92 och 94 §, 95 § 1 mom., 96 § 4 mom., 97 och 98 §, 99 § 3 mom., 105 och 106 §, 110 b § 2 mom. samt 112 § 1 mom.,

av dem 17 § 2 mom., 27 § 1 mom., 53 §, 60 § 1 mom., 64 § 3 mom., 95 § 1 mom. och 98 § sådana de lyder i lag 252/2005, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 681/2008, 31, 34, 77–79 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 252/2005, 64 a § sådan den lyder i lag 944/2002 och i nämnda lag 252/2005, 65 § 1 mom. och 96 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1300/2004, 84 a och 84 c § sådana de lyder i lag 385/2009, 92 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1300/2004 och 385/2009 samt 110 b § 2 mom. sådan den lyder i nämnda lag 944/2002, som följer:

17, 19, 20, 22, 23, 25 och 27 §

(Som i RP)

31 §

Behörig tillståndsmyndighet

Regionförvaltningsverket ska avgöra en ansökan om miljötillstånd, om

1) verksamheten kan ha betydande miljökonsekvenser eller om det annars, med hänsyn till verksamhetens art eller natur, är motiverat att regionförvaltningsverket avgör ärendet,

2) miljökonsekvenserna av annan verksamhet än den som avses i 1 punkten i betydande omfattning kan komma att beröra ett större område än den kommun där verksamheten ska placeras, (Ny)

(3—6 punkten som 2—5 punkten i RP)

(6 punkten i RP utesl.)

(2—4 mom. som i RP)

33—36 §

(Som i RP)

38, 53 och 54 §

(Utesl.)

58 §

(Som i RP)

60 §

Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Om ett projekt genomförs på flera kommuners område, ska anmälan göras till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64, 64 a, 65 och 68 §

(Som i RP)

71 §

Ersättning för skada som orsakats före avgörandet av tillståndsärendet

Regionförvaltningsverket kan i samband med ett tillståndsärende som gäller förorening av vattendrag behandla också ett yrkande som gäller ersättning för skada som har orsakats av den i ansökan avsedda verksamheten före avgörandet av tillståndsärendet, om avgörandet inte på grund därav fördröjs väsentligt. Om yrkandet inte behandlas i samband med tillståndsärendet, ska regionförvaltningsverket behandla det som ett separat ärende. (Utesl.)

72 §

(Som i RP)

73 §

Behandling av ersättningsärenden vid tingsrätten

(1—2 mom. som i RP)

Tingsrätten ska underrätta (utesl.) regionförvaltningsverket om att ett ersättningsärende som gäller förorening av vattendrag har blivit anhängigt.

(4 mom. som i RP)

77—79 §

(Som i RP)

80 §

Delegering av beslutanderätt till kommunen

(1 mom. som i RP)

Sådana i 1 mom. avsedda ärenden som anhängiggjorts hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan beslutet om delegering av beslutanderätt har fattats ska slutbehandlas vid närings-, trafik- och miljöcentralen och ärenden som anhängiggjorts hos regionförvaltningsverket ska slutbehandlas vid regionförvaltningsverket.

82, 84, 84 a, 84 c, 91, 92, 94—97 §

(Som i RP)

98 §

(Utesl.)

99, 105, 106, 110 b och 112 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Utskottets nya lagförslag

216.

Lag

om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (Ny)

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 5 a kap. 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 458/2005, som följer:

5 a kap.

Omställningsskydd jämte sysselsättningsplan

7 §

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgift är att informera och bistå i enlighet med 1 mom. 2 punkten.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

217.

Lag

om ändring av veterinärvårdslagen (Ny)

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i veterinärvårdslagen av den 16 oktober 2009 (765/2009) 6 och 9 §, 10 § 2 mom., 26 § 1 mom., 29 § 1 mom., 33 § och 38 § 2 mom. som följer:

6 §

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket svarar inom sitt verksamhetsområde för tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Regionförvaltningsverket ordnar med sådan regelbunden tillsyn som hör till villkoren för Europeiska unionens direkta jordbruksstöd när det gäller livsmedel, anmälan av djursjukdomar och djurs välbefinnande och som Europeiska unionens rättsakter om djurs välbefinnande förutsätter. Tillsynen sker genom stickprov. Regionförvaltningsverket deltar i den tillsyn som avses i djurskyddslagen antingen självmant eller när den lokala djurskyddsmyndigheten ber om att uppgifterna ska överföras på regionförvaltningsverket.

9 §

Regionala planer

Regionförvaltningsverket ska utarbeta en regional plan för de veterinärtjänster som kommunerna ordnar med och för hur tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande enligt denna lag ordnas på verkets område. Planen ska innehålla regionala mål för tillgången och kvaliteten på veterinärtjänster samt uppgifter om inspektioner, provtagningar och andra åtgärder som ingår i tillsynen.

Det riksomfattande programmet ska beaktas i den regionala planen. Planen ska utvärderas och ses över vid behov, dock med högst tre års mellanrum.

Bestämmelser om regionförvaltningsverkets skyldighet att utarbeta en plan för livsmedelstillsynen finns i livsmedelslagen.

10 §

Kommunala planer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det riksomfattande programmet och den regionala planen ska beaktas i kommunens plan. Kommunens plan ska utvärderas och ses över vid behov, dock med högst tre års mellanrum. Regionförvaltningsverket styr utarbetandet av kommunala planer och övervakar att de genomförs samt utvärderar utfallet av dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 §

Anmälningsskyldighet

En privat veterinärtjänsteproducent ska göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet till det regionförvaltningsverk på vars verksamhetsområde tjänsteproducenten har sitt fasta verksamhetsställe. Om en privat veterinärtjänsteproducent inte har något fast verksamhetsställe, ska anmälan göras till det regionförvaltningsverk på vars verksamhetsområde det är meningen att veterinärtjänsterna huvudsakligen ska tillhandahållas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Inspektionsrätt

Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket har rätt att få tillträde till platser där veterinärtjänster tillhandahålls samt att inspektera en privat veterinärtjänsteproducents lokaler, redskap, bokföring, journalhandlingar och andra handlingar som gäller produktionen av veterinärtjänster, om detta behövs för att utöva tillsyn som föreskrivs i denna lag. Livsmedelssäkerhetsverket får bestämma att regionförvaltningsverket ska utföra inspektionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Register

För tillsynen ska Livsmedelssäkerhetsverket föra ett register över privata veterinärtjänsteproducenter. Regionförvaltningsverken behandlar uppgifterna i registret i den omfattning som deras uppgifter enligt denna lag förutsätter. I registret införs de uppgifter som anmäls enligt 26 § samt uppgifter om beslut om föreläggande som avses i 30 och 31 §.

Uppgifterna avförs ur registret tre år efter det att den privata veterinärtjänsteproducenten har upphört med sin verksamhet. Uppgifter om de beslut om föreläggande som avses i 30 och 31 § avförs dock senast tio år efter det att beslutet meddelades. På behandling av personuppgifter samt på användning och utlämnande av uppgifter som är införda i registret tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Regionförvaltningsverket och kommunen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de uppgifter ur registret som är nödvändiga för deras tillsynsuppgifter enligt denna lag.

38 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta ett sådant program som avses i 8 § och regionförvaltningsverket en sådan plan som avses i 9 § inom ett år efter lagens ikraftträdande. Kommunen ska utarbeta en sådan plan som avses i 10 § inom två år efter lagens ikraftträdande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

218.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2009 om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (/2009) 3 § som följer:

3 §

Dispens

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet idkas också under andra tider än de som bestämts i 1 och 2 §. Som särskilda skäl betraktas faktorer med anknytning till affärens läge, turism, offentliga tillställningar eller motsvarande situationer som påverkar efterfrågan på tjänster. Dispens kan beviljas antingen för bestämd tid eller tills vidare.

En dispens kan återkallas om de väsentliga förutsättningarna för beviljande av den inte längre uppfylls.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

219.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 november 2009 om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken ( /2009) 3 § 2 mom. som följer:

3 §

Sammansättning vid avgörande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ärendets eller projektets art och omfattning eller dess betydande konsekvenser eller andra särskilda orsaker kräver det, ska ärendet avgöras i en kollegial sammansättning. Om det har bestämts att ett ärende som avses i första meningen ska avgöras i en sammansättning med en eller två ledamöter, ska ärendet överföras för avgörande i en kollegial sammansättning. Om ledamöterna i en sammansättning med två ledamöter är oeniga om slutresultatet i ett ärende, ska ärendet överföras för avgörande i en kollegial sammansättning (utesl.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att 1) det genast inleds utredningar av de frågor som möjligtvis gäller de inbördes juridiska motsättningarna i fråga om beslutanderätt och annan talerätt hos de nya regionförvaltningsmyndigheterna, att 2) de oklarheter i regleringen av förvaltningsdomstolarnas regionala behörighet som möjligtvis beror på reformen samtidigt undersöks och att 3) de åtgärder som utredningsarbetet eller andra faktorer kräver vidtas i brådskande ordning.

Helsingfors den 25 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tapani Tölli /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Juha Hakola /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • ers. Veijo Puhjo /vänst
 • Satu Taiveaho /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

utskottsråd Tuula Sivonen

RESERVATION 1

Motivering

Trots kritiken mot regionförvaltningsreformen redan under beredningen har processen gått så långt att de verkställande lagtekniska författningarna ska stiftas. Följaktligen lider den aktuella propositionen (RP 161/2009 rd) av samma barnsjukdomar som den egentliga propositionen om regionförvaltningsreformen.

Syftet var enligt reformprocessen att demokratisera den statliga regionförvaltningen och fördela uppgifterna mellan myndigheterna utifrån ett kundorienterat perspektiv. Dessutom skulle förvaltningen koncentreras för att ge synergieffekter. Men i propositionen om regionförvaltningsreformen (RP 59/2009 rd) har man inte gett sig tid att klarlägga vilka effekter förändringarna i regionförvaltningen får. I vår reservation till förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 13/2009 rd) om propositionen om en revidering av regionförvaltningen (RP 59/2009 rd) motiverar vi varför vi föreslår att reformen inte ska godkännas och beredningen fortsätta utifrån kriterier som riksdagen har godkänt. Som regionförvaltningsreformen är utformad nu leder den i kombination med produktivitetsprogrammet till att medborgarnas rättigheter tillgodoses och övervakas sämre samtidigt som en oberoende miljöförvaltning riskeras.

Processen har lett till att den aktuella propositionen med 215 lagändringar om myndigheternas uppgifter är dåligt beredd. Slutresultatet är en diffus och delvis motsägelsefull lagstiftning som enligt vår mening inte bör godkännas utan större ändringar.

Utskottet har gjort vad det kunnat på den korta tiden och föreslår drygt femtio lagtekniska ändringar och förbättringar i lagförslagen. Ändå återstår det mycket att rätta till.

När lagpaketet behandlades i utskottet kom det fram stora konflikter och tolkningsproblem som utskottet försöker lyfta fram i betänkandet. Tiden var för kort och regionförvaltningsreformen för omfattande för att riksdagen skulle kunna förbättra lagförslagen tillräckligt mycket.

Under remissdebatten påstods det från regeringshåll att den enormt omfattande propositionen bara innehåller lagtekniska ändringar. Under behandlingen i utskottet kom sedan fram att det fanns en del materiella ändringar, bland annat en skyldighet att informera elektroniskt. På den punkten föreslår utskottet att propositionen ändras enligt ett yttrande från högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom har det under behandlingens gång kommit fram att propositionen innehåller en del ändringar som egentligen inte ingår i regionförvaltningsreformen.

Också efter behandlingen i utskottet är det på grundval av expertyttrandena synnerligen uppenbart att det hastigt sammanställda lagpaketet kräver att det direkt finns beredskap att se över författningarna, och det kan inte invänta en redogörelse. Dessutom är det mycket sannolikt att slutresultatet hade varit bättre om lagpaketen hade behandlats tillsammans. Följaktligen föreslår vi att lagförslagen avvisas.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslagen förkastas.

Helsingfors den 25 november 2009

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

RESERVATION 2

Motivering

Vi föreslår att propositionen förkastas eftersom lagförslagen ingår i reformpaketet för regionalförvaltningen och vi redan i reservation 2 till ett tidigare betänkande (FvUB 13/2009 rdRP 59/2009 rd) har föreslagit att reformen avvisas och lagarna bereds på nytt. I detta sammanhang hänvisar vi till vår tidigare reservation.

Den aktuella propositionen innehåller förslag till ändringar i speciallagarna om de regionala förvaltningsmyndigheternas uppgifter. Den innebär att de nuvarande regionala förvaltningsmyndigheterna, bland annat länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverket, vägdistrikten och arbetarskyddsbyråerna i arbetarskyddsdistrikten i reformen ändras till regionförvaltningsverk eller närings-, trafik- och miljöcentraler beroende på till vilkendera myndigheten en uppgift hör enligt lagstiftningen.

I motiven till propositionen säger regeringen att propositionen med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter (RP 161/2009 rd) har samband med propositionen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen (RP 59/2009 rd) som lämnades till riksdagen den 24 april 2009 och innehåller förslag till ändringar av speciallagarna om de regionala förvaltningsmyndigheternas uppgifter. Dessutom sägs det att ändringsförslagen är en väsentlig och nödvändig del av lagstiftningspaketet om reformen av regionförvaltningen och att propositionen är beroende av om den tidigare propositionen antas.

När sakkunniga utfrågades om proposition RP 161/2009 framhöll de fortfarande att det finns en viss intern spänning mellan olika ansvarsområden i förvaltningarna beträffande den beslutande makten och yttranderätten i den nya regionförvaltningsmodellen och en del problem med besvärsrätten inom närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden. Rättspraxis får avgöra bland annat om ett ansvarsområde för en central kan vara en självständig övervakare och fatta beslut om förvaltningstvång när ett annat ansvarsområde är verksamhetsutövare. En av de viktigaste ändringarna i regionförvaltningsprojektet är att stärka landskapsförbunden och ge dem en större roll i förvaltningen och utvecklingen av regionerna. Det är ett problematiskt förslag eftersom det för tillfället råder ett demokratiskt underskott i landskapsförbunden. Landskapsförvaltningen har utvecklats och fått fler befogenheter i många år utan att det har förts någon offentlig debatt om hur landskapsfullmäktige ska väljas framför allt för den överkommunala landskapsförvaltningen. För tillfället väljs landskapsfullmäktige i många landskap på förslag av partiernas distriktsrepresentanter — i första hand distriktssekreterarna — vid kommunernas representantmöten och med hänsyn till att sammansättningen ska uppfylla kraven i kommunallagen (86 a § i kommunallagen, ). Valet av ledamöter i landskapsfullmäktige bör flyttas över på dem som har rätt att rösta i kommunalval.

I betänkandet måste utskottet medge att det kan medföra många problem om lagstiftningen går igenom. Också vid utfrågningen av sakkunniga kom det fram att det blir en mycket komplicerad förvaltning med osammanhängande ansvarsområden, om de regionala befogenheterna för de nya regionförvaltningsmyndigheterna regleras på olika författningsnivåer. Detta gäller också förvaltningsdomstolarnas regionala befogenheter. I propositionen förblir det delvis oklart vilka befogenheter förvaltningsdomstolarna har.

Propositionen bör inte godkännas när man redan i förväg vet att den nya lagstiftningen kommer att medföra stora problem.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslagen förkastas.

Helsingfors den 25 november 2009

 • Unto Valpas /vänst
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Veijo Puhjo /vänst