FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd

FvUB 19/2004 rd - RP 208/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2004 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen (RP 208/2004 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsdirektör Pekka Laajanen, finansministeriet

chefen för juridiska ärenden Arno Lindgren, Finlands Bank

chefsjurist Markku Lounatvuori, Finansinspektionen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att bestämmelserna i lagen om Finlands Banks tjänstemän kompletteras i fråga om tjänstemännens skyldighet att lämna en redogörelse för de bindningar som eventuellt kan inverka på förutsättningarna att sköta tjänsten. Redogörelseskyldigheten skall hädanefter omfatta alla tjänstemän som annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda ekonomiska uppgifter. Det föreslås också att det i lagen tas in en bestämmelse motsvarande de ändringar som gjorts i lagen om statens pensioner gällande Finlands Banks rätt att lämna och ta emot uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av pensionsskyddet samt en bestämmelse om höjning av avgångsåldern för Finlands Banks tjänstemän till att motsvara avgångsåldern för statens tjänstemän, 68 år.

Lagen om Finansinspektionen föreslås ändras så, att skyldigheten för Finlands Banks tjänstemän att lämna en redogörelse för de bindningar som eventuellt kan inverka på förutsättningarna att sköta tjänsten i motsvarande omfattning skall gälla även Finansinspektionens tjänstemän.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​