FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2010 rd

FvUB 23/2010 rd - RP 252/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 § i utlänningslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 november 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av 48 § i utlänningslagen (RP 252/2010 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Elina Setälä, inrikesministeriet

resultatenhetschef Olli Koskipirtti, Migrationsverket

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att utlänningslagens 48 § ändras.

Syftet med propositionen är att lägga ned det separata systemet för återflyttning för ingermanländare efter en övergångsperiod. I den ändrade paragrafen föreslås bestämmelser om beviljande av uppehållstillstånd för personer som har hört till den förflyttade befolkningen från Ingermanland och personer som tjänstgjorde i finska armén åren 1939—1945. Dessa personer ska fortfarande ha rätt till återflyttning.

I övergångsbestämmelsen föreslås bestämmelser om andra ingermanländares rättsliga ställning innan återflyttningssystemet läggs ned. Enligt förslaget ska de inom en utsatt tid anmäla sig som återflyttare och lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för att de ska kunna beviljas uppehållstillstånd på basis av finländsk härkomst. För att dessa personer ska beviljas uppehållstillstånd förutsätts inte längre att de deltar i samhällsorientering för återflyttare.

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Den föreslagna lagen innebär att det särskilda återflyttningssystemet för ingermanländare läggs ner efter en övergångsperiod. Systemet har starkt avvikit från de allmänna bestämmelserna om uppehållstillstånd. Efter övergångsperioden kan ingermanländarna söka sig till Finland inom ramen för det normala förfarandet. Enligt utredning till utkottet har de ingermanländare som flyttat till Finland i enlighet med det särskilda förfarandet i regel integrerats väl i det finländska samhället. Även om lagförslaget inte innehåller bestämmelser om obligatorisk samhällsorientering för återflyttare anser utskottet att ingermanländarna ska avlägga språkexamen och uppvisa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Personer som hänförs till den förflyttade befolkningen och de som har tjänstgjort i finska armén åren 1939—1945 kan fortsättningsvis ansöka om uppehållstillstånd i Finland utan att beakta några tidsfrister.

Med hänvisning till propositionen och utredning till utskottet anser utskottet att propositionen är behövlig och lämplig. Utskottet förordar lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 24 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Antti Rantakangas /cent
 • medl. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Heli Järvinen /gröna
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • ers. Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto