FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 25/2002 rd

FvUB 25/2002 rd - RP 236/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2002 en proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort (RP 236/2002 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Motioner

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motioner:

LM 180/2000 rd Pertti Turtiainen /vänst  Förslag till lag om ändring av 5 § lagen om identitetskort, som remitterades till utskottet den 11 december 2002.

AM 228/2000 rd Pertti Turtiainen /vänst  åtgärdsmotion om elektroniska identitetskort, som remitterades till utskottet den 25 oktober 2000.

Utlåtande

Förvaltningsutskottet har den 16 december 2002 bett grundlagsutskottet lämna utlåtande (GrUU 72/2002 rd) om propositionen, utlåtandet ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överdirektör Pekka Kilpi, lagstiftningsråd Terhi Lehtonen ja konsultativ tjänsteman Kaarlo Korvola, inrikesministeriet

överinspektör Kari Kauppinen, Statsrevisorernas kansli

lagstiftningsråd Eija Siitari-Vanne ja lagstiftningsråd Leena Vettenranta, justitieministeriet

direktör för dataadministration Olavi Köngäs ja konsultativ tjänsteman Kirsti Vallinheimo, finansministeriet

överinspektör Juha Perttula, kommunikationsministeriet

projektchef Ralf Ekebom, social- och hälsovårdsministeriet

direktör Pekka Morri, avdelningschef Juhani Rantamäki ja systemchef Sirkka Hartikainen, Folkpensionsanstalten

specialforskare Arttu Juuti, Konkurrensverket

sektionschef Helena Leppänen, Patent- och registerstyrelsen

biträdande direktör Kalevi Heiliö, Skattestyrelsen

överdirektör Ritva Viljanen ja enhetsdirektör Tapio Aaltonen, befolkningsregistercentralen

dataombudsman Reijo Aarnio

häradsskrivare Lauri Haikarainen, magistraten i Helsingfors

sakkunnig Pekka Kopra, Finlands Kommunförbund

direktör Heikki Tiihonen ja informationssäkerhetschef Kirsi Kareinen, Novo Group Oy

konsult Jyri-Pekka Tähtinen, Oy Radiolinja Ab

utvecklingsdirektör Marja-Liisa Virtanen, Sonera Abp

it-sakkunnig Toni Christiansen, Finlands Apotekarförbund rf

professor Timo Konstari

professor Olli Mäenpää

professor Kaarlo Tuori

Dessutom har utskottet fått skriftliga utlåtanden från

 • Konsumentverket
 • Bankföreningen i Finland.

PROPOSITIONEN OCH MOTIONERNA

Proposition

Regeringen föreslår att befolkningsdatalagen ändras så att den beaktar den nya allmänna lag som ansluter sig till elektroniska signaturer. Enligt förslaget skall de nödvändiga ändringar som denna lag medför göras i befolkningsdatalagen. Lagen om elektroniska signaturer skall tillämpas på Befolkningsregistercentralens verksamhet som certifikatutfärdare av de kvalificerade certifikat som avses lagen. Dessutom skall lagen tillämpas på certifikat som utfärdas av Befolkningsregistercentralen i anslutning till elektroniska signaturer med undantag för datainnehållet i det medborgarcertifikat som utfärdas av Befolkningsregistercentralen, registreringen av detta i en offentlig katalog och ansökningsförfarandet om vilket det skall föreskrivas i befolkningsdatalagen i bestämmelser som avviker från bestämmelserna i den allmänna lagen.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om identitetskort och befolkningsdatalagen som föranleds av behovet att utveckla den elektroniska kommunikationen. Ändringsförslagen som gäller en ökning av antalet kort som möjliggör elektronisk kommunikation ansluter sig till en sammanslagning av det elektroniska identitetskortet och socialförsäkringskortet till ett enda gemensamt kort som utfärdas av en statlig myndighet för att användas vid elektronisk kommunikation, förlängning av kortets giltighetstid och förenkling av ansökningsförfarandet samt införandet av en teknisk del i alla identitetskort.

De ändringar i befolkningsdatalagen som lagen om elektroniska signaturer medför avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. De ändringar i befolkningsdatalagen och i lagen om identitetskort som föranleds av behovet att utveckla den elektroniska kommunikationen avses träda i kraft hösten 2003.

Lagmotion

I lagmotion LM 180/2000 rd föreslås att identitetskort och elektroniska identitetskort skall gälla tio år.

Åtgärdsmotion

I åtgärdsmotion AM 228/2000 rd föreslås att regeringen vidtar åtgärder för att åtminstone statens enheter ger service åt medborgare i stor utsträckning med hjälp av elektroniska identitetskort.

Dessutom föreslås det i motionen att det i statens offentliga expeditionsställen och statens egna arbetstagares arbetslokaliteter ordnas en möjlighet för medborgare och statens arbetstagare att uträtta sina ärenden med hjälp av elektroniska identitetskort.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Allmänt

I propositionen föreslås att befolkningsdatalagen (507/1993) ändras så att den beaktar den nya allmänna lagstiftningen som ansluter sig till elektroniska signaturer. Dessutom föreslås ändringar i lagen om identitetskort (829/1999) och befolkningsdatalagen som föranleds av behovet att utveckla den elektroniska kommunikationen.

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen men anför följande anmärkningar och ändringsförslag.

Principen om ett enda kort

Syftet med det lagförslag som ingår i propositionen är att i enlighet med regeringsprogrammet och riksdagens uttalanden genomföra principen om ett enda kort genom att sammanföra de uppgifter som nu finns i de elektroniska identitetskorten och socialskyddskorten till ett enda kort. Riksdagen förutsatte när den godkände ändringarna i befolkningsdatalagen och lagen om registerförvaltning (RP 192/1998 rd, FvUB 27/1998 rd, RSv 277/1998 rd) och när den godkände lagen om identitetskort (RP 18/1999 rd, FvUB 2/1999 rd, RSv 14/1999 rd) i sina uttalanden 1999 att regeringen inför ett gemensamt elektroniskt identitetskort som används i förvaltningen.

Ett identitetskort som utfärdas av polisinrättningen i ett härad kan i dag vara ett vanligt identitetskort eller ett elektroniskt identitetskort som innehåller uppgifter sombehövs i elektronisk kommunikation. Ett elektroniskt identitetskort kan användas som en vanlig identifieringshandling på samma sätt som ett vanligt identitetskort. Dessutom är det godkänt som officiellt resedokument i 15 länder i Europa.

Ett identitetskort som utfärdas av polisen innehåller enligt de föreslagna ändringsförslagen alltid en teknisk del som behövs vid elektronisk kommunikation i fall det inte är fråga om temporära identitetskort eller identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke. I den tekniska delen registreras det medborgarcertifikat som utfärdas av befolkningsregistercentralen, de uppgifter för identifiering av kortinnehavaren som förutsätts vid elektronisk kommunikation samt nödvändiga tekniska uppgifter. I identitetskortets tekniska del kan p kortinnehavarens begäran registreras tekniska tillämpningar eller uppgifter för olika användningsändamål. Avsikten är att dessa också kan vara uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården. Folkpensionsanstalten fattar på ansökanbeslut om registrering och anteckning av dessa uppgifter på eidentitetskortet. Reformen har som mål att man klarar sig med ett enda kort vid elektronisk kommunikation. Menreformen inverkar inte på Folkpensionsanstaltens nuvarande behörighet att utfärda sjukförsäkringskort, dvs. ett FPA-kort.

Identitetskortets tekniska del kan och kommer enligt utredning till utskottet uttryckligen att läggas upp så att varje tillämpning som registreras i kortet utgör en särskild, på sätt och vis sluten enhet. Då går det också att definiera tekniskt vilka uppgifter som är åtkomliga för vilkaläsare. Grundlagsutskottet konstaterar att definitionen givetvis skall stämma överens med bestämmelserna i olika lagar om dem som har rätt att få tillgång till uppgifter.

Åtminstone i det första skedet av reformen skall polisen och fränsbevakningsmyndigheterna ha tillgång till kodade uppgifter om att en person har rätt till läkemedel som berättigar till specialersättning när de utför tjänsteuppgifter i syfte att fastställa kortinnehavarens identitet (resedokument ochidentitetskort). Utskottet konstaterar att till denna del är polis- och gränsbevakningsmyndigheterna bundna av tystnadsplikt. I dag har också den privata sektorn möjlighet att se motsvarande uppgifter på FPA-kort med bild, t.ex. då en person vill få rabatter i samband med en resa.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av befolkningsdatalagen

2 §. Befolkningsdatasystemet.

I motiveringen till 2 § 2 mom. konstateras med hänvisning till 25 § i den gällande befolkningsdataförordningen (886/1993) att ett avtal inte får ändra på upprätthållandet av uppgifterna om en byggnads adress och röstningsområde.

Utskottet föreslår att denna begränsning intas i slutet av lagtexten i 2 § 2 mom. i en ny mening enligt följande. "Upprätthållande av uppgifterna om en byggnads adress och röstningsområde får inte ändras genom avtal."

4 §. Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet.

I det inledande stycket till 1 mom. ingår ett bemyndigande att utfärda förordning men den som skall utfärda förordningen ingår inte i paragrafen. Därför föreslår förvaltningsutskottet att ett nytt 5 mom. läggs till paragrafen: "Närmare bestämmelser om de i 1—4 mom. avsedda uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet utfärdas genom förordning av statsrådet."

Samtidigt föreslår utskottet att uttrycket. "på det sätt som närmare stadgas genom förordning" stryks ur det inledande kapitlet i 4 § 1 mom.

2. Lag om ändring av lagen om identitetskort

Ingressen.

I ingressen till propositionen nämns felaktigt att 1 § 2—4 mom. lagen om identitetskort ändras. Utskottet föreslår att ingressen korrigeras så att 1 § 2—5 mom. ändras.

3 §. Innehållet i identitetskortets tekniska del.

I 3 § 1 mom. i propositionen konstateras att "för identitetskort kan utfärdas certifikat för användning av korten vid elektronisk kommunikation inom förvaltningen". Syftet är dock att certifikaten kan användas över lag vid elektronisk kommunikation. Därför föreslår förvaltningsutskottet att orden "inom förvaltningen" i slutet av den första meningen i 3 § 1 mom. stryks.

Grundlagsutskottet anser att det i lagen om identitetskort måste föreskrivas om en sådan central fråga som att olika tillämpningar med tillhörande uppgifter bör registreras i identitetskortets tekniska del på ett sätt som hindrar obehöriga från att använda och läsa dem. Därför föreslår utskottet att ett nytt 4 mom. läggs till 3 §, varvid 4 mom. i propositionen flyttas över till 5 mom. enligt följande: "Tillämpningar och uppgifter i identitetskortets tekniska del bör registreras på ett sådant sätt att endast de som är berättigade till dessa tillämpningar och uppgifter kan använda dem."

6 §. Utfärdande av identitetskort och skyldighet att lämna uppgifter.

Den föreslagna ändringen i 6 § 2 mom. i lagen om identitetskort gäller fall där sjukförsäkringsuppgifter och uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården skall registreras i identitetskort. Beslut om registrering av uppgifterna fattas av Folkpensionsanstalten, medan identitetskortet utfärdas av polisen. I sådana fall kan ansökan vanligen lämnas in antingen på ett poliskontor eller på den lokalbyrå under Folkpensionsanstalten som polisen har ingått ett avtal med enligt lagen om grundbetjäning i gemensamma serviceeheter inom den offentliga förvaltningen (802/1993). Om en ansökan om ett identitetskort har lämnats in till polisinrättningen, styr polisen begäran om registrering av uppgifterna i fråga över till Folkpensionsanstalten.

Förslaget avser att polisen och Folkpensionsanstalten sinsemellan skall komma överens om vilka av Folkpensionsanstaltens lokalbyråer som i dessa fall är med om att behandla ansökningar om identitetskort. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att om man ser till förslagets formulering är det strängt taget fråga om att ansöka om identitetskort med anknytande begäran om registrering av de uppgifter som avses i 3 a § i så fall kan ges in till lokalbyrån. Det beror på bestämmelserna om Folkpensionsanstalten eller dess egna beslut om sin interna uppgiftsfördelning på vilket sätt anstalten utnyttjar sina beslutsbefogenheter enligt 3 a § 2 mom. Det framgår av grundalgsutskottets utlåtande att detta syfte med bestämmelserna är full acceptabelt och är inte förknippat med några konstitutionellt betydelsefulla synpunkter.

Utskottet påpekar att särskild uppmärksamhet bör fästas vid genomförandet av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs polisen i 6 § 4 mom. lagen om identitetskort när lagen verkställs.

I fråga om 6 § 5 mom. föreslår förvaltningsutskottet att ett tidigare identitetskort som förfallit när ett nytt identitetskort har utfärdats inte tas i polisens besittning slutgiltigt och förstörs utan att förfarandet då det gäller ett förfallet identitetskort är det samma som vid ansökan om pass. Vid utfärdandet av ett nytt pass gör polisen det tidigare passet ogiltigt genom att klippa bort ett hörn och ger sedan det ogiltiga passet tillbaka till innehavaren. På samma sätt kan polisen göra ett identitetskort ogiltigt både somidentitetskort och resedokument genom att klippa bort det nedre högra hörnet av kortet där innehavarens fotografi finns. Kortets innehavare kan dock på detta vis använda ett ogiltigt kort och vidare utnyttja de tillämpningar eller uppgifter kortets innehavare själv har registrerat.

Förvaltningsutskottet föreslår därför att den sista meningen i 6 § 5 mom. godkänns enligt följande: "Ett identitetskort som har förfallit makuleras som identitetskort och ges tillbaka till innehavaren."

7 §. Förutsättningar för indragning av identitetskort.

Enligt 7 § 3 mom.i lagen om identitetskort skall ett identitetskort som innehåller uppgifter som avses i 3 a §, dras in om personen i fråga inte längre är sjukförsäkrad i Finland eller inte längre har rätt till de ersättningar som avses i 3 a § eller om dessa uppgifter obehörigen har ändrats.

Utskottet föreslår att momentet ändras så att ett identitetskort i dessa fall kan dras in i stället för att det i dessa fall alltid definitivt skall dras in.

11 §. Förstörande av identitetskort.

Förvaltningsutskottet föreslår att gällande 11 § 2 mom., som inte ingår i propositionen, upphävs, eftersom regleringen inte behövs i och med den föreslagna ändringen i 6 § 5 mom. i lagen om identitetskort.

14 §. Identitetskortsregister.

Det framgår av grundlagsutskottets utlåtande att utskottet menar att bestämmelsen bör utgå från den tanken i motiveringen att uppgifter om de personer antecknas i registret som i sitt identitetskort har uppgifter som avses i 3 a §.

Förvaltningsutskottet föreslår därför att 14 § 4 mom. preciseras så att i registret också antecknas uppgifter om den persons identitet som anhåller om identitetskort. I registret kan dessutom antecknas övriga uppgifter om ansökan som behövs vid administreringen av korten och de uppgifter som behövs om folkpensionens beslut i enlighet med 3 a §. Till exempel de uppgifter som antecknas på kortets yta kan antecknas i registret. Dessa uppgifter behövs till exempel då kortet eventuellt förnyas.

Förvaltningsutskottet föreslår att 14 § 4 mom. får följande lydelse: "Folkpensionsanstalten för ett register över sådana personer som söker identitetskort på vilkas identitetskort registreras och antecknas de uppgifter som avses i 3 a §. I registret antecknas personens släktnamn och alla förnamn, personbeteckning, uppgift om när kortet utfärdades, dess giltighetstid samt uppgifter om indragning av kortet. I registret kan dessutom antecknas de uppgifter som behövs om ansökan och om Folkpensionsanstaltens beslut i enlighet med 3 a §."

Ikraftträdelsebestämmelsen.

Utskottet konstaterar att enligt propositionen avses de ändringar i lagen om identitetskort som föranleds av behovet att utveckla den elektroniska kommunikationen träda i kraft hösten 2003. Utskottet påpekar att beredningen av de ändringar i datasystemen och verksamhetsmetoderna som kombinering av identitetskortet och socialskyddskortet ger upphov till och kräver en längre tid för behandlingen i Folkpensionsanstalten. Därför föreslår utskottet att ikraftträdandet av ändringarna sker i två faser. De ändringar som gäller förlängning av giltighetstiden för identitetskort som innehåller en teknisk del som behövs vid elektronisk kommunikation, införandet av en teknisk del i alla identitetskort och slopandet av den dubbla identifieringen föreslås träda i kraft senast hösten 2003. Ikraftträdandet av de ändringar som gäller bestämmelserna om kombinering av korten, befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort bör skjutas fram eventuellt till 2004. Utskottet finner det motiverat att regeringen förhandlar med Folkpensionsanstalten om tidpunkten för ikraftträdandet innan lagen fastställs. Utskottet finner också i övrigt samarbetet med Folkpensionsanstalten viktigt när reformen genomförs.

På grund av det ovan anförda föreslår utskottet att till ikraftträdelsebestämmelsen läggs ett nytt 2 mom. så att 2 mom. i regeringens proposition blir 3 mom. enligt följande: "Lagens 3 a §, 6 § 2—4 mom., 7 § 3 mom., 8 § 3 mom., 13 a §, 14 § 4 mom., 15 § 3 mom. och 16 § 2 mom. träder dock i kraft först den                                 200  ."

Lagstiftningsordning

Lagförslagen kan i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande behandlas i vanlig lagstiftningsordning (GrUU 72/2002 rd).

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att det första och det andra lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag),

att lagmotion LM 180/2000 rd förkastas och

att ett förslag till uttalande godkänns utifrån åtgärdsmotion AM 228/2000 rd (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 2 § 2 mom., i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. samt 22 och 23 §,

av dessa lagrum (utesl.) 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 994/1994, 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. och 22 § sådana de lyder i lag 527/1999 samt 23 § sådan den lyder i lag 830/1999, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 994/1994, ett nytt 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 615/1998 och i nämnda lag 527/1999, ett nytt 5 mom., till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 527/1999, ett nytt 3 mom. samt till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom. som följer:

2 §

Befolkningsdatasystemet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Magistraten ansvarar för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för upprätthållandet av dem. Magistraten kan komma överens med en kommun som tillhör ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt område ansvarar för byggnads- och lägenhetsuppgifterna samt för upprätthållandet av dem. Kommunen har härvid samma skyldigheter i samband med upprätthållandet av uppgifter som magistraten. Om formkrav på avtalet, delgivningen av det och omständigheter beträffande innehållet i det föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet. Upprätthållandet av uppgifterna om en byggnads adress- och röstningsområde får inte ändras genom avtal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 mom. som i RP)

4 §

Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

Om finska medborgare registreras (utesl.):

(1 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om de i 1—4 mom. avsedda uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet utfärdas genom förordning av statsrådet. (Nytt 5 mom.)

19—23 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ändring av lagen om identitetskort

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 11 § 2 mom.,

ändras (utesl.) 1 § 2—5 mom., 3—6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 13 § och 16 § 2 mom., samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 3 a §, till 7 § ett nytt 3 mom., till 8 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 a §, till 14 § ett nytt 4 mom. och till 15 § ett nytt 3 mom., som följer:

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

Innehållet i identitetskortets tekniska del

För identitetskort kan utfärdas certifikat för användning av korten vid elektronisk kommunikation (utesl.). Certifikaten utfärdas av befolkningsregistercentralen. I 23 § befolkningsdatalagen (507/1993) finns bestämmelser om ansökningsförfarandet vid utfärdande av certifikat.

(2 och 3 mom. som i RP)

Tillämpningar och uppgifter i identitetskortets tekniska del bör registreras på ett sådant sätt att endast de som är berättigade till dessa tillämpningar och uppgifter kan använda dem. (Nytt 4 mom.)

(5 mom. som 4 mom. i RP)

3 a, 4 och 5 §

(Som i RP)

6 §

Utfärdande av identitetskort och skyldighet att lämna uppgifter

(1—4 mom. som i RP)

När polisen ger ut ett nytt identitetskort förfaller beslutet om utfärdande av ett tidigare identitetskort och det sistnämnda identitetskortet upphör att gälla. Ett identitetskort som har förfallit makuleras som identietskort och ges tillbaka till innehavaren.

7 §

Förutsättningar för indragning av identitetskort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som i RP)

Ett identitetskort som innehåller uppgifter som avses i 3 a §, kan dras in om personen i fråga inte längre är sjukförsäkrad i Finland eller inte längre har rätt till de ersättningar som avses i 3 a § eller om dessa uppgifter obehörigen har ändrats.

8, 13 och 13 a §

(Som i RP)

14 §

Identitetskortsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Folkpensionsanstalten för ett register över sådana personer som söker identitetskort på vilkas identitetskort registreras och antecknas de uppgifter som avses i 3 a §. I registret antecknas personens släktnamn och alla förnamn, personbeteckning, uppgift om när kortet utfärdades, dess giltighetstid samt uppgifter om indragning av kortet. I registret kan dessutom antecknas de uppgifter som behövs om ansökan och om Folkpensionsanstaltens beslut i enlighet med 3 a §.

15 och 16 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen

(1 mom. som i RP)

Lagens 3 a §, 6 § 2—4 mom., 7 § 3 mom., 8 § 3 mom., 13 a §, 14 § 4 mom., 15 § 3 mom. och 16 § 2 mom. träder dock i kraft först den                                 200  . (Nytt 2 mom.)

(3 mom. som i RP)

_______________

Utskottets förslag till uttalande

När riksdagen godkänner lagförslagen förutsätter den att regeringen vidtar sådana åtgärder att servicen vid statens enheter i stor omfattning kan användas av medborgarna med hjälp av elektroniska identitetskort.

Helsingfors den 11 februari 2003

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Pertti Turtiainen /vänst
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent (delvis)
 • Pekka Nousiainen /cent (delvis)
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Pekka Ravi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja Tiura /saml
 • ers. Pertti Hemmilä /saml
 • Toimi Kankaanniemi /kd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​