FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 25/2006 rd

FvUB 25/2006 rd - RP 213/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b och 24 § i tullagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition med förslag till godkännande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b och 24 § i tullagen (RP 213/2006 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Hanna Vuojela, finansministeriet

överkommissarie Tommi Reen, inrikesministeriet

tullöverinspektör Juha Vilkko, Tullstyrelsen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • dataombudsmannens byrå.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet, upprättat enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och en lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta protokoll. Dessutom föreslås ändringar i tullagen.

Genom protokollet inrättas ett register kallat registret för identifiering av tullutredningar. Med hjälp av registret kan de myndigheter i EU-medlemsstaterna som är behöriga när det gäller tullutredningar, när de gör utredningar om en viss person eller ett visst företag, ta reda på om de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna håller på med eller har gjort utredningar om samma person eller företag. I registret införs uppgifter som anknyter till utredningar av allvarliga överträdelser av nationell tullagstiftning.

Ändringsprotokollet träder i kraft 90 dagar efter att åtta medlemsstater har meddelat generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att de antagit protokollet. Ändringsprotokollet träder då i kraft för dessa åtta medlemsstater. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet. Det föreslås att i tullagen görs de ändringar som ändringsprotokollet förutsätter.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft samtidigt som ändringsprotokollet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Det register för identifiering av tullutredningar som inrättas inom ramen för EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor är ett tredje pelarens register, i vilket införs uppgifter som gör det möjligt att utreda och lagföra allvarliga överträdelser av nationell tullagstiftning. Uppgifterna kan registreras om på det misstänkta brottet kan följa ett års fängelse eller ett strängare straff. Detta villkor föreslås bli inskrivet i tullagen (1466/1994).

Registret ska innehålla uppgifter om personer och företag som är eller har varit föremål för en tullutredning i någon medlemsstat. I systemet införs nödvändiga uppgifter för identifiering av vederbörande person eller företag, det område som utredningen gäller och namn, nationalitet och kontaktinformation avseende den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för utredningen samt ärendenummer.

Utskottet konstaterar att registret är en referensdatabas. Med hjälp av det får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna information om tidigare eller pågående utredningar i en annan medlemsstat gällande samma person eller företag. Däremot registreras inte uppgifter om utredningens innehåll. Om myndigheten i registret får en "träff" på en person eller ett företag som den behöver mer information om, ska den genom att begära handräckning be om ytterligare upplysningar av den andra medlemsstaten genom tillämpning av övriga överenskommelser om tullsamarbete, så som Neapel II-konventionen (FvUB 2/2004 rdRP 92/2003 rd).

Utskottet anser att registret effektiviserar utredningen av tullbrott där samma person eller juridisk person har begått tullbrott i flera än ett EU-medlemsland. Det ger också myndigheterna bättre möjligheter att bekämpa i synnerhet gränsöverskridande organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet. Dessutom kan Neapel II-konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar tillämpas mer effektivt vid begäran om handräckning.

Myndigheter som hör till tullförvaltningen enligt Neapel II-konventionen är i Finland de egentliga tullmyndigheterna och dessutom polismyndigheterna och gränsbevakningsväsendet. Det är tullverket som har det huvudsakliga ansvaret för utredningen av tullbrott i vårt land. Dessutom gör också polisen och gränsbevakningsväsendet förundersökningar av sådana brott. Samverkan mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet har varit under utveckling under en längre tid och kan internationellt sett ses som exemplariskt myndighetssamarbete. Den information som tullmyndigheterna får ur det nya registret förmedlas också till polisen och gränsbevakningsväsendet via riksomfattande analyscentraler.

Utskottet har ingenting att anmärka på bestämmelserna om skyddet för personuppgifter.

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker ändringsprotokollet. Utskottet tillstyrker lagförslagen i propositionen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att riksdagen godkänner protokollet, upprättat i Bryssel den 8 maj 2003 enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Veijo Puhjo /vänst
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​