FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2007 rd

FvUB 4/2007 rd - RP 40/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 juni 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen (RP 40/2007 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

äldre regeringssekreterare Joni Hiitola, undervisningsministeriet

ecklesiastikråd Matti Halttunen, Kyrkostyrelsen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att kyrkolagen ändras. I kyrkolagen införs en bestämmelse enligt vilken beslutanderätten i fråga om utlämnande av en handling kan överföras från en kyrklig myndighet på en tjänsteinnehavare. Dessutom föreslås att bestämmelsen om avgifter för kopior av handlingar ändras på grund av att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har ändrats.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och motiverat. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Samtidigt understryker utskottet betydelsen av en positiv syn på offentlighet bl.a. när man tillämpar principen om kostnadsmotsvarighet i fråga om avgifterna för kopior av handlingar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 18 september 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tapani Tölli /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo Korhonen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Lenita Toivakka /saml
 • ers. Markku Pakkanen /cent
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Pauliina Viitamies /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​