FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 22/2010 rd

FvUU 22/2010 rd - U 25/2010 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 24 september 2010 Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (U 25/2010 rd) till stora utskottet och bestämde samtidigt att förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Stora utskottet sände den 1 oktober 2010 en kompletterande skrivelse 1. OM 29.9.2010 i ärende U 25/2010 rd till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Katariina Jahkola, justitieministeriet

direktör för internationella ärenden Erkki Hämäläinen, inrikesministeriet

överinspektör Tuuli Eerolainen, Riksåklagarämbetet

utvecklingschef Tomi Vuori, Polisstyrelsen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • finansministeriet.

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Rambeslut 2003/577/RIF och Beslut 2008/978/RIF|.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 25/2010 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Dokument HaVL 22/2010 vp.

Utlåtande

Förvaltningsutskottet anför

att det omfattar regeringens hållning.

Helsingfors den 14 oktober 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Antti Rantakangas /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Elsi Katainen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • ers. Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Sivonen

​​​​