FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 36/2014 rd

FvUU 36/2014 rd - U 21/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 27 februari 2015 en kompletterande skrivelse 4. OM 26.02.2015 i ärende U 21/2012 rd till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus, justitieministeriet

expert Niina Harjunheimo, Finlands Näringsliv rf

Övrigt

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 30/2014 rd, FvUU 22/2014 rd, FvUU 6/2013 rd och FvUU 11/2012 rd i ärendet.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se COM(2012) 10, COM(2012) 11.

Regeringens ståndpunkt

Se U 21/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se HaVL 36/2014 vp.

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 5 mars 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pirkko Mattila /saf
 • vordf. Mika Kari /sd
 • medl. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Satu Haapanen /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Kari Tolvanen /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne