FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 6/2013 rd

FvUU 6/2013 rd - U 21/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 26 april 2013 en kompletterande skrivelse 1. OM 26.04.2013 i ärende U 21/2012 rd till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus ja specialsakkunnig Leena Vettenranta, justitieministeriet

överinspektör Virpi Koivu, inrikesministeriet, polisavdelningen

regeringsråd Susanna Siitonen, arbets- och näringsministeriet

dataombudsman Reijo Aarnio

expert Niina Harjunheimo, Finlands Näringsliv rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Finansbranschens Centralförbund rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (FvUU 11/2012 rd).

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslag

Se EU-dokument COM(2012) 10, COM(2012) 11.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 21/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument HaVL 6/2013 vp.

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 31 maj 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • pj. Pirkko Mattila /saf
 • vordf. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Jussi Halla-aho /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne