GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2007 rd

GrUB 2/2007 rd - VLF 1/2007 rd

Granskad version 2.1

Vilande förslag till lagar om ändring av Finlands grundlag samt av vissa lagar som har samband med den (RP 102/2003 rd, GrUB 5/2005 rd)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 april 2007 förslag till lagar om ändring av Finlands grundlag samt av vissa lagar som har samband med den, vilka lämnades vilande vid riksmötet 2005, (VLF 1/2007 rd, RP 102/2003 rd) till grundlagsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Tuula Majuri, justitieministeriet

professor Veli-Pekka Viljanen

VILANDE LAGFÖRSLAG

Det huvudsakliga ändamålet med det vilande förslaget till ändring av grundlagen är att komplettera 9 § 3 mom. om utlämning och överföring av finska medborgare till ett annat land mot deras vilja. Den föreslagna bestämmelsen i grundlagen tillåter att det genom lag föreskrivs om utlämning och överföring av finska medborgare till ett annat land mot deras vilja, förutsatt att deras mänskliga rättigheter och rättssäkerhet kan garanteras där. Ett villkor är att utlämningen eller överföringen sker med anledning av brott eller att syftet med den är rättegång eller verkställighet av ett beslut som gäller vårdnad om eller vård av barn.

Det föreslås också att 38 § 1 mom. i grundlagen kompletteras med bestämmelser om ställföreträdare för de biträdande justiteombudsmännen. Enligt det vilande förslaget kan de biträdande justitieombudsmännen ha en ställföreträdare enligt vad som närmare bestäms genom lag. På samma sätt som i fråga om de biträdande justitieombudsmännen tillämpas på deras ställföreträdare det som bestäms om justitieombudsmannen.

Efter att ha godkänt förslaget till ändring av grundlagen att vila gjorde riksdagen detsamma i fråga om de med grundlagsbestämmelserna om ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen sammanhängande förslagen till ändring av 1 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden och av lagen om riksdagens justitieombudsman. Efter att ha inhämtat grundlagsutskottets ståndpunkt väljer riksdagens justitieombudsman en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för en mandattid på högst fyra år. Ställföreträdaren kan sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter, om denne är förhindrad att sköta sitt uppdrag annat än kortvarigt eller om uppdraget är obesatt. Justitieombudsmannen beslutar när ställföreträdaren ska kallas att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Grundlagsutskottet lämnade riksmötet 2005 ett betänkande, GrUB 5/2005 rd, där det motiverade varför lagförslagen bör godkännas med utskottets anmärkningar och ändringsförslag. Utskottet vidhåller skälen till att förslagen godkänns. Utskottet tillstyrker att de vilande lagförslagen godkänns utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår grundlagsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 6 juni 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Heli Paasio /sd
 • medl. Ulla Karvo /saml
 • Elsi Katainen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Ville Niinistö /gröna
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tapani Tölli /cent
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Antti Vuolanne /sd

Sekreterare var

utskottsråd Sami Manninen

​​​​​​​