GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2012 rd

GrUB 8/2012 rd - B 7/2012 rd

Granskad version 2.0

Berättelse om regeringens åtgärder under år 2011

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 26 april 2012 en berättelse om regeringens åtgärder under år 2011 (B 7/2012 rd) till grundlagsutskottet för beredning och i de delar som handlar om utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet för beredning och bestämde samtidigt att de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande i ärendet.

Utlåtanden

I enlighet med riksdagens beslut har de övriga fackutskotten, bortsett från utrikesutskottet, lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandena (FiUU 15/2012 rdReUU 6/2012 rdFvUU 12/2012 rdLaUU 8/2012 rdKoUU 9/2012 rdJsUU 18/2012 rdFsUU 5/2012 rdKuUU 9/2012 rdShUU 13/2012 rdEkUU 23/2012 rdFrUU 4/2012 rdAjUU 12/2012 rd och MiUU 8/2012 rd) återges efter betänkandet.

Samband med andra handlingar

Utrikesutskottet har lämna utlåtande i de delar som handlar om utrikes- och säkerhetspolitiken (UtUB 13/2012 rd).

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Behandling av riksdagens ståndpunkter

Syftet med behandlingen i fackutskott

Berättelsen består numera av tre delar. Den första delen är ett allmänt avsnitt med en kortfattad rapport om genomförandet av regeringsprogrammet och om regeringens EU-politik plus en allmän överblick över verksamheten inom varje ministerium. Den andra delen är en utrikes- och säkerhetspolitisk överblick. I den tredje delen ingår regeringens åtgärder ministerium för ministerium med anledning av riksdagsbeslut.

Två utskott, grundlagsutskottet och utrikesutskottet, lämnar betänkande till plenum om berättelsen. Med stöd av 32 § 4 mom. i Riksdagens arbetsordning behandlar utrikesutskottet berättelsen i de delar som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och grundlagsutskottet i övriga delar. Utifrån ett beslut av riksdagen yttrar sig de övriga permanenta fackutskotten om berättelsen till grundlagsutskottet.

Yttrandeförfarandet har flera syften. Med hjälp av yttrandeförfarandet kan utskotten göra en utvärdering av regeringens verksamhet under året inom sina respektive ansvarsområden. I behandlingen av berättelsen kan fackutskotten dessutom i överensstämmelse med gällande praxis ta upp specialteman som de av en eller annan orsak anser vara nödvändiga. Därmed får varje utskott en chans att yttra sig om regeringens åtgärder med anledning av de uttalanden som respektive utskott föreslagit i sina betänkanden och som godkänts av riksdagen. I berättelsen redogörs det till exempel för vilka åtgärder det behöriga ministeriet har vidtagit med anledning av uttalandena eller också kan där anges varför regeringen uppger att ett uttalande inte föranleder några åtgärder från dess sida. Det ingår i fackutskottens uppdrag att inom ramen för sitt ansvarsområde göra en bedömning av om regeringens ståndpunkt kan accepteras eller inte. Denna uppföljning av riksdagens uttalanden är, enligt grundlagsutskottets uppfattning, ett minimikrav som varje utskott bör uppfylla i behandlingen av regeringens åtgärdsberättelse.

Uttalanden på grundval av betänkanden från grundlagsutskottet
Åtgärder för att påskynda förundersökning, åtalsprövning och rättegångar.

Riksdagen godkände ett ställningstagande enligt grundlagsutskottets betänkande om berättelsen om regeringens åtgärder år 2008 där den förutsatte att regeringen gör upp en övergripande plan för hur förundersökningen, åtalsprövningen och rättegångarna kan snabbas upp.

Inom statsrådet utarbetas ett rättssäkerhetsprogram som ska leda till att rättegångarna tar kortare tid och rättssäkerheten förbättras. Enligt uppgift till grundlagsutskottet ska en delegation tillsatt av justitieministeriet få sitt förslag klart i februari 2013. Uttalandet behövs således fortfarande.

Åtgärder för att stimulera samiskan.

Riksdagen godkände ett ställningstagande enligt grundlagsutskottets betänkande om berättelsen om regeringens åtgärder där den förutsatte att regeringen vidtar effektivare åtgärder för att stimulera samiskan och att särskild hänsyn bör tas till att Enaresamiskan och skoltsamiskan, som båda är hotade, kan fortleva.

En arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet fick enligt uppgift till grundlagsutskottet sitt förslag om att stimulera samiskan färdigt den 29 februari 2012. Genomförandet av programmet ska följas upp. Statsrådet har vidtagit de åtgärder som riksdagen förutsatte. Uttalandet är alltså inte längre aktuellt och kan utgå.

Samordning av systemen för hantering av lagstiftningsdokument.

Riksdagen godkände ett ställningstagande enligt grundlagsutskottets betänkande om berättelsen om regeringens åtgärder där den förutsatte att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att de tryckta och elektroniska versionerna av regeringens propositioner är identiska till innehållet och att utskottshandlingar och riksdagens svar kan uppgöras utifrån de elektroniska versionerna.

Statsrådets kansli har i samarbete med ministerierna och riksdagen berett en reform av beredningen av statsrådets beslutshandlingar. I regeringens åtgärdsberättelse för 2011 konstateras att målet är att ett nytt arbetsredskap ska tas i bruk i början av 2013. Enligt uppgift till grundlagsutskottet kommer introduktionen dock att uppskjutas ytterligare. Uttalandet behövs således.

Utlåtandena från fackutskotten

I utlåtandena till grundlagsutskottet yttrar sig fackutskotten om riksdagens tidigare uttalanden inom sina respektive ansvarsområden. Vissa av uttalandena går in på specialteman. Grundlagsutskottet har inte gått närmare in på fackutskottens synpunkter på uttalandena.

Utskottets förslag till beslut

Grundlagsutskottet föreslår att riksdagen som sin ståndpunkt godkänner

att riksdagen inte har några invändningar med anledning av berättelsen men att den förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de anmärkningar till tidigare uttalanden från riksdagen som ingår i betänkandet och i de bifogade utlåtandena samt övriga kommentarer, om de gäller regeringen.

Helsingfors den 13 december 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Johannes Koskinen /sd
 • vordf. Outi Mäkelä /saml
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /gröna
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /saml
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Jukka Kopra /saml
 • Markus Lohi /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Tom Packalén /saf
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Tapani Tölli /cent
 • Anu Urpalainen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Petri Helander

​​​​