GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 11/2008 rd

GrUU 11/2008 rd - U 3/2008 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter i brottsbekämpningssyfte (användande av passageraruppgifter i brottsbekämpningssyfte)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 22 februari 2008 statsrådets skrivelse om ett förslag till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter i brottsbekämpningssyfte (användande av passageraruppgifter i brottsbekämpningssyfte) (U 3/2008 rd) till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Anne Ihanus och överinspektör Timo Riissanen, inrikesministeriet

konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila, justitieministeriet

dataombudsman Reijo Aarnio

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Kommissionens förslag till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter (Passenger Name Record, PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte (KOM (2007) 654 slutlig) och Direktiv 2004/82/EG.

Regeringens ståndpunkt

Se: U 3/2008 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: PeVL 11/2008 vp.

Utlåtande

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar regeringens ståndpunkt i ärendet.

Helsingfors den 25 april 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Jacob Söderman /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Ulla Karvo /saml
 • Elsi Katainen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tapani Tölli /cent
 • ers. Johannes Koskinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola

​​​​​​​