GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 17/2008 rd

GrUU 17/2008 rd - E 30/2007 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets utredning med anledning av en grönbok om en översyn av förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 6 juni 2008 en kompletterande skrivelse 3. OM 29.05.2008 i ärende E 30/2007 rd till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd, enhetsdirektör Jaana Jääskeläinen, justitieministeriet

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslag

Se: Grönboken om en översyn av förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: Justitieministeriets promemoria 01.06.2007, EUTORI-nr EU/2007/0947.

Dokument: KOM(2007) 185 slutlig, finska och svenska.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se PeVL 17/2008 vp.

Utlåtande

Grundlagsutskottet anför

att regeringen beaktar det ovan sagda.

Helsingfors den 11 juni 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Jacob Söderman /sd
 • medl. Tuomo Hänninen /cent
 • Ulla Karvo /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • ers. Johannes Koskinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Petri Helander