GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2012 rd

GrUU 21/2012 rd - U 50/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 21 september 2012 statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacförordningen) (U 50/2012 rd) till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Kukka Krüger, inrikesministeriet

konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila, justitieministeriet

professor Tuomas Ojanen

professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • dataombudsman Reijo Aarnio
 • professor Olli Mäenpää.

SKRIVELSEN

Förslag

Se: COM(2012)254

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 50/2012 rd.

Riksdagen har behandlat förslaget till Eurodacförordning (KOM(2008) 825 slutlig) under dokumentnummer U 21/2009 rd. Behandlingen av det förslag som överlämnades i september 2009 (KOM(2009) 342 slutlig) har sänts som kompletterande U-skrivelse med dokumentnummer SM2009-00470. Riksdagen har behandlat förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheters och Europols framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter i brottsbekämpande syfte (KOM (2009) 344 slutlig) under dokumentnummer U 85/2009 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering:

Se: PeVL 21/2012 vp.

Ställningstagande

Grundlagsutskottet anser

att de rättsliga grunderna bör beaktas.

Helsingfors den 23 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Johannes Koskinen /sd
 • vordf. Outi Mäkelä /saml
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /gröna
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Jukka Kopra /saml
 • Markus Lohi /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Tom Packalén /saf
 • Raimo Piirainen /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Tapani Tölli /cent

Sekreterare var

utskottsråd Petri Helander