GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 54/2010 rd

GrUU 54/2010 rd - RP 261/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Till jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 november 2010 en proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (RP 261/2010 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning och bestämde samtidigt att grundlagsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

forstråd Marja Hilska-Aaltonen, äldre regeringssekreterare Maija Kaukonen och äldre regeringssekreterare Kirsi Taipale, jord- och skogsbruksministeriet

lagstiftningsråd Sten Palmgren, justitieministeriet

assistent Juha Lavapuro

professor Olli Mäenpää

professor Kaarlo Tuori

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om Finlands skogcentrals system för skoglig information. Lagen ska tillämpas på behandling av sådana skogliga data som innehåller personuppgifter och som behövs för att Finlands skogscentral ska kunna sköta sina offentliga förvaltningsuppgifter. På uppgifters och handlingars offentlighet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen, om inte något annat föreskrivs i den föreslagna lagen

Lagen har bestämmelser om informationssystemets användningsändamål och innehåll, användningen av uppgifterna, utlämnande av dem till tredje man och förvaring och utplåning av uppgifterna. Vidare föreskrivs det att skogliga data ska vara korrekta och det ingår bestämmelser om den registeransvariges informationsskyldighet i anslutning till det. Registerföringen föreslås höra till Finlands skogscentrals offentliga förvaltningsuppgifter.Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2012.I motiveringen till lagstiftningsordningen bedömer regeringen lagförslaget i relation till bestämmelserna om skydd för privatlivet och presonuppgifter 10 § 1 mom., offentlighetsprincipen i 12 § 2 mom., rätten till arbete och näringsfrihet i 18 § och rättssäkerhet och garantier för god förvaltning i 21 § i grundlagen. Dessutom bedömer regeringen bestämmelserna om att anförtro offentliga förvaltningsuppgifter någon annan än myndigheter med avseende på 124 § i grundlagen. Regeringen anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men rekommenderar att yttrande inhämtas av grundlagsutskottet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Allmänt.

Lagförslaget hänger samman med regeringens proposition RP 260/2010 rd om Finlands skogscentral som utskottet behandlar samtidigt. Finlands skogscentral föreslås bli inrättad och ingå i den indirekta statsförvaltningen. Den ska ha en enhet för offentliga tjänster som ska ha hand om offentliga förvaltningsuppgifter enligt 8 §. Grundlagsutskottet har tidigare (GrUU 53/2010 rd) bedömt att det är inte är något problem att Finlands skogscentral anförtros offentliga förvaltningsuppgifter. För det uppdraget har skogscentralen ett system för skoglig information enligt 3 § 2 mom. i lagförslaget.

Och enligt 1 § innehåller det personuppgifter. Följaktligen är bestämmelserna betydelsefulla med avseende på 10 § 1 mom. i grundlagen. Där sägs det att närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett det viktigt för skyddet av personuppgifter att det föreskrivs åtminstone om registreringens syften, innehållet i de registrerade personuppgifterna, de tillåtna användningsändamålen, inklusive om uppgifterna kan lämnas ut, förvaringstiden och rättssäkerheten för de registrerade. Dessutom ska regleringen i lag av dessa faktorer vara heltäckande och detaljerad (GrUU 38/2010 rd och de utlåtanden som nämns där). På grundval av 1 § ska personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter om inte något annat föreskrivs i den föreslagna lagen. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentlighet för uppgifterna och dokumenten och rätten att lämna ut dem. Förslaget uppfyller i stort sett de krav som utskottet tidigare ställt på personregister. Utskottet uppmärksammar två detaljer i förslaget.

Utlämnande av uppgifter.

Kravet på bestämmelser i lag gäller också möjligheten att ge ut uppgifter via en teknisk anslutning (GrUU 12/2002 rd). Med stöd av 8 § får offentliga uppgifter i informationssystemet lämnas ut genom teknisk anslutning till myndigheter och andra som sköter myndighetsuppgifter eller för en lagstadgad uppgift eller skyldighet. I övrigt får uppgifter inte lämnas ut genom teknisk anslutning. För skyddet av personuppgifter är det nödvändigt att bestämmelserna kompletteras med att den som begär uppgifter ska redogöra för hur uppgifterna kommer att skyddas innan den tekniska anslutningen öppnas (se t.ex. GrUU 19/2009 rd, GrUU 51/2002 rd, GrUU 14/2002 rd och GrUU 12/2002 rd).

Förvaringstiden.

För det andra uppmärksammar utskottet förvaringstiden för uppgifter. På grundval av 15 § 3 mom. får information om fysiska personers skogstillgångar och frivilliga uppgifter som markägaren eller någon som markägaren har gett fullmakt har lämnat in för registrering bevaras varaktigt. Med information om skogstillgångar avses (2 § 1 punkten) lägesbundna uppgifter om skogar och skötseln och användningen av dem. Av motiven framgår det att uppgifter om en skog kan kopplas till markägaren genom fastighetsbeteckningen och att de ska betraktas som personuppgifter (s. 15 och 41).

Utskottet har tidigare konstaterat att det inte är förenligt med skyddet av personuppgifter att uppgifter bevaras varaktigt (GrUU 51/2002 rd) om det inte är befogat av skäl som är kopplade till informationssystemets art eller syfte (GrUU 3/2009 rd). Det framgår inte av motiven varför uppgifterna ska bevaras varaktigt.

Enligt uppgifter till utskottet innehåller den information om skogstillgångar som centralen behöver i sitt arbete bland annat uppgifter om vägar, diken, mark- och växtplatsegenskaper, biodiversitet och fornminnen. Det är uppgifter som delvis är oförändrade eller ändras långsamt och de uppdateras inte bara för någons höga nöjes skull utan de behövs för att centralen ska kunna göra sitt arbete. Varaktig förvaring är således inget problem med avseende på informationssystemets art eller syfte, anser utskottet.

Utlåtande

Grundlagsutskottet anför

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Helsingfors den 27 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Jacob Söderman /sd
 • medl. Tuomo Hänninen /cent
 • Ulla Karvo /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • ers. Hannu Hoskonen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent

Sekreterare var

utskottsråd Timo Tuovinen