GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 9/2008 rd

GrUU 9/2008 rd - U 47/2007 rd U 48/2007 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av inremarknadsdirektivet för el)

Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 8 februari 2008 till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder följande två skrivelser från statsrådet:

 • Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av inremarknadsdirektivet för el) (U 47/2007 rd),
 • Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas) (U 48/2007 rd).

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Arto Rajala och överinspektör Mauri Valtonen, arbets- och näringsministeriet

lagstiftningsråd Hanna-Mari Kotivuori, justitieministeriet

juris doktor, docent Pekka Länsineva

professor Tuomas Ojanen

professor Veli-Pekka Viljanen

SKRIVELSERNA

Ehdotukset

Se: KOM(2007) 528 slutlig och Direktiv 2003/54/EG.

Regeringens ståndpunkt

Se: U 47/2007 rd och U 48/2007 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: PeVL 9/2008 vp.

Utlåtande

Grundlagsutskottet anför

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet.

Helsingfors den 18 april 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Jacob Söderman /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Ulla Karvo /saml
 • Elsi Katainen /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tapani Tölli /cent
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Ilkka Viljanen /saml
 • ers. Johannes Koskinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola

​​​​​​​