JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2002 rd

JsUB 10/2002 rd - RP 156/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 september 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (RP 156/2002 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

fiskeriråd Markku Aro ja fiskeriöverinspektör Orian Bondestam, jord- och skogsbruksministeriet

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet
 • Centralförbundet för fiskerihushållning
 • Finlands Yrkesfiskarförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik ändras genom att den kompletteras med en bestämmelse om att fartyg som bedriver yrkesmässigt fiske av kvoterade fiskarter och som skall införas i fiskefartygsregistret bör ha en tillräcklig ekonomisk anknytning till finsk fiskerinäring.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet förordar lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår jord- och skogsbruksutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 25 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Kalli /cent
 • medl. Hannu Aho /cent
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

​​​​