JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2010 rd

JsUB 19/2010 rd - RP 191/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsepension

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 oktober 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsepension (RP 191/2010 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Katriina Pessa, jord- och skogsbruksministeriet

lagstiftningsråd Jyri Inha, finansministeriet

jurist Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

pensionsdirektör Pentti Saarimäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Landsbygdsverket
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om avträdelsepension ändras på så sätt att en lantbruksföretagare som har gått i avträdelsepension och som för att få pension har ingått en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion och en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker enligt lagen om avträdelsepension, utan begränsningar får överlåta eller arrendera ut den åkermark som omfattas av en förbindelse. De förbindelser som pensionstagarna har ingått har redan varit i kraft i minst 17 år. I propositionen föreslås att förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion ska gälla fortfarande. Den föreslagna ändringen ger dock pensionstagaren möjlighet att överlåta de åkrar som finns på den brukningsenhet för vilken betalas avträdelsepension och dessutom för egen eller gemensam räkning själv använda de åkrar som omfattas av förbindelsen för annat bruk än för att bedriva jordbruk, utan att åtgärden eller verksamheten påverkar utbetalningen av avträdelsepension. Lagens syften har redan i huvudsak kunnat uppnås både genom tidigare överlåtelser och genom de förbindelser som avses ovan.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 25 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pentti Oinonen /saf
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • ers. Matti Kangas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius