JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2014 rd

JsUB 22/2014 rd - RP 194/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i jaktlagen och 2 § i renskötsellagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 oktober 2014 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 8 § i jaktlagen och 2 § i renskötsellagen (RP 194/2014 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

fiskeriöverinspektör Roni Selén, lagstiftningsråd Johanna Wallius ja regeringssekreterare Rami Sampalahti, jord- och skogsbruksministeriet

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

  , justitieministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om fiske, jaktlagen och renskötsellagen ändras så att hänvisningarna till länen enligt den upphävda länsstyrelselagen stryks.

Lagen om fiske ändras så att den avgiftsbelagda rätten till handredskapsfiske ska gälla i s.k. fiskelän i stället för i de tidigare länen. Förslaget innebär inte någon förändring i handredskapsfiskerättens innehåll eller omfattning.

Jaktlagen föreslås bli ändrad så att den jakträtt som beviljats på områden som tillhör staten till invånarna i de kommuner som har hört till Lapplands län kvarstår oförändrad trots att länen har avskaffats.

Renskötsellagen ändras så att man i definitionen av renskötselområdet beaktar de förändringar som skett i regionindelningen inom statens regionförvaltning och i kommunindelningen. Förslaget innebär inte någon förändring av renskötselområdets geografiska gränser.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 3 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • vordf. Lauri Heikkilä /saf
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Markku Eestilä /saml
 • Satu Haapanen /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Reijo Hongisto /saf
 • Anne Kalmari /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Pirkko Mattila /saf
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

utskottsråd Jaakko Autio

​​​​