JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2010 rd

JsUB 26/2010 rd - LM 121/2010 rd

Granskad version 2.0

Lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 januari 2011 en lagmotion med förslag till lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen (LM 121/2010 rd — Jari Leppä /cent m.fl.) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

generaldirektör, avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet

LAGMOTIONEN

Motionens huvudsakliga innehåll

I motionen föreslås det att viltskadelagen () ändras för att små plantbestånd på nytt ska omfattas av ersättning för älgskador.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Enligt viltskadelagen kan en privat skogsägare få ersättning för skogsskador som orsakats av hjortdjur. Ersättning har betalats oavsett plantbeståndets storlek eller utvecklingsstadium. Men vid årsskiftet trädde än ändring av skogslagen () i kraft som ledde till att små, under 1,3 m höga plantbestånd föll utanför ersättningssystemet. Det handlar om ett rent tekniskt misstag vid lagberedningen. Felet kan åtgärdas genom att 17 § 2 mom. i viltskadelagen upphävs. Genom ändringen återställs det rättsläge som rådde fram till årsskiftet, dvs. att ersättningen av älgskador inte är kopplad till plantbeståndets utvecklingsstadium.

Sammantaget sett anser utskottet lagmotionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget i motionen, men med följande ändring.

Detaljmotivering

2 §.

Med hänsyn till den tid som går åt till behandlingen i riksdagen och stadfästandet, föreslår utskottet att lagen träder i kraft den 1 mars 2011.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget enligt lagmotionen men 2 § med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 17 § 2 mom. i viltskadelagen (105/2009).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

_______________

Helsingfors den 28 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • vordf. Pertti Hemmilä /saml
 • medl. Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Klaus Pentti /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius