JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2014 rd

JsUB 28/2014 rd - RP 311/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 december 2014 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (RP 311/2014 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Katri Valjakka, lagstiftningsråd Aku-Petteri Korhonen ja konsultativ tjänsteman Martti Patjas, jord- och skogsbruksministeriet

jurist Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter ändras så att till lagen fogas en bestämmelse om exceptionella marknadsåtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik i samband med störningar på marknaden. Det föreslås att motsvarande bestämmelse också fogas till lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket. Den bestämmelsen ska tillämpas i de situationer där stöd som finansieras ur Europeiska unionens medel och som beviljas vid störningar på marknaden riktas direkt till jordbrukarna. De föreslagna bestämmelserna behövs för att man ska kunna säkerställa att exceptionella marknadsåtgärder i samband med störningar på marknaden genomförs på ett ändamålsenligt sätt i den tidtabell som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

Dessutom föreslås det att lagen om verkställighet av jordbruksstöd kompletteras i fråga om den myndighet som beviljar förhandsgodkännande vid omställning av permanent betesmark till annan användning.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. Samtidigt förutsätter utskottet att det görs en grundlig utredning av möjligheterna att helt undvika tillämpning av förfarandet med förhandsgodkännande vid omställning av permanent betesmark till annan användning. Om förfarandet måste tillämpas är det fråga om ännu ett nytt tillståndsförfarande som ökar gårdarnas administrativa börda och hotar jordbrukarnas rättssäkerhet. Vi en eventuell tillämpning måste det nationella spelrummet utnyttjas fullt ut till förmån för jordbrukarna. Dessutom är det nödvändigt att följa verkställigheten.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 10 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • vordf. Lauri Heikkilä /saf
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Satu Haapanen /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Reijo Hongisto /saf
 • Anne Kalmari /cent
 • Jukka Kopra /saml
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Pirkko Mattila /saf
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Mats Nylund /sv
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • ers. Simo Rundgren /cent

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

​​​​