JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2014 rd

JsUB 30/2014 rd - RP 353/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 januari 2015 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen (RP 353/2014 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

fiskeriråd Risto Lampinen ja lagstiftningsråd Heidi Aliranta, jord- och skogsbruksministeriet

konsultativ tjänsteman Elina Isoksela, arbets- och näringsministeriet

fiskerichef Kari Ranta-aho, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

verkställande direktör Anu-Maria Sandelin, Finlands Fiskodlarförbund rf

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
 • Etelä-Suomen Kalastusvakuutusyhdistys
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
 • WWF Finland.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs, lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, lagen om fiske, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Ändringarna hänför sig till omorganiseringarna av uppgifterna till följd av fiskeriförvaltningens krympande resurser.

Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs föreslås bli ändrad på så sätt att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland blir behörig registeransvarig inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden. Dessutom överförs verkställighetsuppgifter som jord- och skogsbruksministeriet enligt den lagen har haft till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske ändras så att de uppgifter som enligt lagen hör till en närings-, trafik- och miljöcentral ska skötas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i stället för av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Lagen om fiske ändras när det gäller avtal avsedda att skydda saimenvikaren så att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax får befogenheter att ingå dessa avtal, i stället för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken föreslås bli preciserade i fråga om bestämmelserna om delegering av vissa uppgifter.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer.

De föreslagna ändringarna hänger samman med en pågående omorganisering till följd av krympande resurser och sparbeting inom fiskeriförvaltningen. Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs föreslås bli ändrad. Vissa verkställighetsuppdrag flyttas över från jord- och skogsbruksministeriet till Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske ändras också. Försäkringsuppdrag som har hört till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten flyttas över till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland vid omorganiseringen. Vidare ändras lagen om fiske, vilket innebär att den reglering av fisket som hör ihop med skyddet av saimenvikaren flyttas över från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax.

Utskottet påpekar att fiskeriförvaltningen sedan början av 2015 has om hand av tre närings-, trafik- och miljöcentraler, nämligen centralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland. Tidigare var uppgifterna fördelade på elva centraler. Dessa tre har sedan början av året hand om fiskerifrågor också inom de övriga centralernas distrikt. Omorganiseringen har genomförts via en ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (). Däremot har personalen inte flyttats mellan centralerna utan tjänstemännen arbetar kvar på sina verksamhetsställen i den nya organisationsmodellen. En del av dem bytte dock central.

Med centraliseringen vill man få kontroll över de förändringar som omkostnadsbesparingarna för centralerna och de snabba pensionsavgångarna bland fiskeripersonalen för med sig. Målet är att säkerställa att det viktigaste arbetet inom det regionala fiskeriet kan ordnas effektivt och att undvika att resursnedskärningarna genomförs slumpmässigt. Myndigheternas arbete kan ordnas effektivare när fiskeriresurserna på närings-, trafik- och miljöcentralerna slås ihop till större enheter. Efter omorganiseringen är det lättare för personalen att specialisera sig och koncentrera sig på vissa uppgifter. Då kan man undvika att de anställda har en uppsjö av olika arbetsuppgifter, vilket upplevts som krävande. Vidare kan större enheter enklare ordna med vikarier, och det förbättrar samtidigt kundtjänsten. Centraliseringen måste genomföras utan att kundtjänsten och verksamhetsställena omorganiseras och med målet att kärnområdena inom fiskeriet ska säkerställas. Tack vare den nya organisationen kan uppgifter prioriteras betydligt bättre och användningen av befintliga och kommande resurser planeras målinriktat. För att lokalkännedomen ska finnas kvar är det nödvändigt att personalen också på längre sikt arbetar kvar på närings-, trafik- och miljöcentralerna ute i landet, anser utskottet. Fiskerifrågorna kräver god lokalkännedom och nätverkande med folk på området.

Enligt den nya lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske () är närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten behörig myndighet i frågor som gäller försäkringsstöd för fisket. Propositionen innebär inga praktiska omställningar trots att verksamheten ska vara underställd närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, eftersom dessa försäkringsfrågor fortfarande ska handläggas i Vasa och av samma tjänsteman som tidigare. Detta är en bra lösning med avseende på uppdragen enligt lagen om försäkringsstöd, eftersom läget och expertisen inom fiske och tjänstemännens tvåspråkighet talar för den.

Fritidsfisket är en mycket viktig del av fiskeriet, dels ekonomiskt via turismen och fiskeguiderna, dels via de positiva effekterna för psykiskt och fysiskt välbefinnande. Följaktligen är det nödvändigt att satsa på att också utveckla förvaltningen av fritidsfisket. Det är således viktigt att fritidsfisket får en tillräckligt framskjuten position i den regionala fiskeriförvaltningen i alla storområden.

Utskottet framhåller att reformen är krävande eftersom närings-, trafik- och miljöcentralerna har ett krav på sig att effektivisera arbetet samtidigt som sparkraven slår mot verksamheten. Utskottet anser det nödvändigt att effekterna av omorganiseringen av fiskeriförvaltningen följs upp både i ett kundperspektiv och i ett förvaltningsperspektiv och att resultaten från uppföljningen läggs fram för jord- och skogsbruksutskottet senast den 1 november 2016. (Utskottets förslag till uttalande)

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar och

godkänner ett uttalande (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen aförutsätter att effekterna av omorganiseringen av fiskeriförvaltningen följs upp både i ett kundperspektiv och ett förvaltningsperspektiv och att resultaten från uppföljningen läggs fram för jord- och skogsbruksutskottet senast den 1 november 2016.

Helsingfors den 11 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • vordf. Lauri Heikkilä /saf
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Markku Eestilä /saml
 • Satu Haapanen /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Reijo Hongisto /saf
 • Jukka Kopra /saml
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • ers. Teuvo Hakkarainen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Jaakko Autio

​​​​