JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2007 rd

JsUB 4/2007 rd - RP 70/2007 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2007 en proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (RP 70/2007 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

chef för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, jord- och skogsbruksministeriet

konsultativ tjänsteman Anne Haikonen, handels- och industriministeriet

överinspektör Sebastian Hielm, social- och hälsovårdsministeriet

överdirektör Tuula Honkanen-Buzalski, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

avtalsfunktionär Hannu Moilanen, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

ombudsman Kristian Karrasch, Löntagarorganisationen Pardia rf

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • justitieministeriet
 • konsumentverket
 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • Finlands Konsumentförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att livsmedelslagen och lagen om Livsmedelssäkerhetsverket ska ändras. Jord- och skogsbruksministeriet föreslås svara för de uppgifter som hör till livsmedelslagstiftningen och för Livsmedelssäkerhetsverkets resultatstyrning.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet anser att propositionen behövs och är angelägen. Därför tillstyrker det lagförslaget, men med följande ändringsförslag.

Detaljmotivering

I 35 § 4 mom. i förslaget till lag om ändring av livsmedelslagen föreslås att närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen ska utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. I 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (715/1994) står det emellertid att det kan bestämmas i lag eller genom statsrådsförordning om examina som krävs för statlig tjänst och om övriga motsvarande särskilda behörighetsvillkor. Utskottet anser därför att bemyndigandet att utfärda förordning inte bör föras över på jord- och skogsbruksministeriet, åtminstone inte till den del det handlar om en statstjänstemans behörighetsvillkor.

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (321/2006) har utfärdats med stöd av lagrummet i tjänstemannalagen. Där föreskrivs det bl.a. om behörighetsvillkoren för vissa tjänsteinnehavare. Villkoren gäller både statliga och kommunala tjänsteinnehavare. I en redogörelse till utskottet framhålls det att det inte finns något hinder för att fortsatt föreskriva om behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare enbart i lag eller genom förordning av statsrådet. Därmed behöver 35 § 4 mom. i den gällande livsmedelslagen inte ändras.

Utifrån det ovanstående föreslår utskottet att 35 § 4 mom. i regeringens förslag till lag om ändring av livsmedelslagen stryks.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår jord- och skogsbruksutskottet

att lagförslag 2 godkänns utan ändringar,

att lagförslag 1 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 7 § 3 och 4 mom., 20 § 5 mom. och 25 § 3 mom. samt

ändras 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 14 § 4 mom., 15 § 4 mom., 17 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 27 § 3 mom., 28 § 5 mom., 29 §, (utesl.), 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 45 § 2 mom., 46 § 2 mom., 50 § 5 mom., 52 § 4 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 3 mom. som följer:

7—11, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25 och 27—29 §

(Som i RP)

35 §

(utesl.)

37, 40, 45, 46, 50, 52, 70 och 71 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 11 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • vordf. Pertti Hemmilä /saml
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Klaus Pentti /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

​​​​