JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2001 rd

JsUB 8/2001 rd - RP 120/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fiske och 1 och 4 § lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 12 september 2001 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fiske och 1 och 4 § lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 120/2001 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

yngre regeringssekreterare Ritva Torvinen, jord- och skogsbruksministeriet

budgetrådet Kati Suihkonen, finansministeriet

PROPOSITIONEN

Genom propositionen genomförs i lagen om fiske och lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift de ändringar som behövs för att euron skall kunna införas i praktiken. I fråga om spöfiskeavgiften föreslås samtidigt en indexförhöjning enligt lagen om fiske.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2002.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2002 och avses bli behandlad i samband med den.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår jord- och skogsbruksutskottet vördsamt

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 12 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Kalli /cent
 • medl. Hannu Aho /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Unto Valpas /vänst
 • ers. Pekka Vilkuna /cent

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

​​​​